D24_068

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Hunnerstorp och dess ti(ll)ydande ägor och lägenheeter,
i Östergiötland, Wadstena lähn, Aska härad, Strå sochn

    Notarum Explicatio

A. Hunnerstorp crono och Wadstena Hospitals hemman        -1.

B. Hunnerstorps wästra åkergiärde, ähr uthj gierde laag medh
    Bonde Ohrlunda, dess jordmohn ähr deells medellmåtigh
    godh öhrjordh, och deells något skarpare och sweekfull
    der vthj till vthsädhe                                                            15 3/8 tunna

C. Hunnerstorps östra åckergiärde, hwillcket ahr uthj giärdes-
    laag medh Staffwelösa och Tystorp, dess jordhmohn
    är mycket skarp och sweckfull öhrjordh som tåål
    hwarcken wääta eller tårcka, vndantagandes wedh
    pass ett tunnelandh öster om Lille änghagen belägen, hwill-
    ket är något bättre och diupare jordh, och kan wara
    vthj detta giärde till vthsädhe                                            13 3/8 tunna

D. Hunnerstorps ängh, hwillcken är belägen straxt nårr om
    gården och åckergiärden, är wäll tämmeligh wydh
    begreepen medh något smått häsle der uthj männ wallen
    och grääs wäxten uthj denne ängh är och mycket slätt och
    ringa, så att enär medellmåtig grääs wäxt ähr, blif-
    wer på denne ängh allenast till höö högst                        8 lass

E. En lyten änghage ähr tagen och afstängdh af åckergiärden
    Blifwer på denne änghage enäär medellmåtigh
    grääs wäxt ähr om åhret till höö högst                             4 lass

    Och enär Wästra giärdet är uthj sädhe, kan der blifwa
    högst till höö                                                                     2 kiärrelass
    Männ uthj det Östra när det är i sädhe icke ofwer            ½ kierrelass

    Muhlebeete hafwer denne gårdh intit annat änn på dess
    träädesgiärdhe emedan Bonde Ohrlunda beetes hager sträcka
    sigh sunnan vthmedh denne gårdhs åckergierdhe, och öster inn till
    Staffwelöösa hager, och således stänga denne gårdh ifrån
    vthmarcken och lööten, som nästomliggande byar hafwa
    sitt muhlebeete på, huillcket synes wara något underliget
    at denne gårdh skall således wara från samma lööt afstängder

(Text t.h. under kartbilden:)
Gaatan för Hunnerstorpe gårdh och dess booskaps dreff
vth på Stoora lööten, kan alldrabäst och tiänligast
läggias emällan Ohrlunda hager hwarest Littera F. ståår
förty bätter öster emällan Ohrlunda hagar och Staffwelöösa
hagar är en mycket sancker mååse belägen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denne nårre sydan tager Tystorps ägor och änng weedh
Här öster om Östra åcker-giärdet, tager Staffwe-
löösa ägor och åcker giärde weedh
Här på södre sydan tager Bondeorlunda beetes hagar weedh och stänga
denne Hunnerstorp gårdh ifrån vthmarcken eller lööten
Här wäster om åckergiärdet tager och Bonde Orlunda
ägor och åckergiärde weedh
På denne wästre (sy)dan1 tager Bonde Or(l)unda1
ägor och ängh (w)eedh1
Ho(sp)itals1 hump
Odugelig ohrbacke

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson

__________________________
1) Veck på kartan