D24_070

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Grimskumbla medh dess tillhörige ägor
och lägenheeter i Östergiötlandh, Wadstena lähn, Aska häradh
och i Orlunda sochn belägen afmätt Anno 1689

(Text t.h.:)

    Notarum Explicatio

1. Grimskumbla crono vnder Wadstena slått hemman        1.
    och förmedlat till hallft j owyst. Denne gårdhs stoorleek och
    proportion ähr af hallfwa byessens ägor bådhe j åcker och ängh
    och den andre hallfparten är en skatte vthjordh och hörer till
    Wästra Ellgesjöö skatte rusthålldhs hemman

A. Byesens Wästra åckergierde, dess jordhmohn är nordast uthmedh denn
    torre öhrbacken, mycket tårr och skarp öhrjordh men twädeelen
    af den stoore wäster flåtten på den sydan åth Ellgesiöö ängh är
    flåtleera, och närmast byen är något bättre öhrmylla och leer-
     mylle jordh, och uthj detta giärdhe till denne gårdh vthsädet        13 1/8 tunna

B. Byesens Östra åckergierde dess jordhmohn är nordast torr och skarp
    öhrjordh, men södher in emot Ellgesiöö giärdhe är något bättre öhr-
    mylle och dungjordh, ochär till denne gårdh, häri till vthsäde      10 tunnor 54 kannor
    och är wäll twädeelen uthj dette giärdet denn tårra och skarpa öhr-
    jorden som ingen tårcka tåhl äfwen och lyka så j det Wästra gärdet.
    Och ligger åhrligen effter landhsens seedh det ena giärdet j träädhe.
    Denne gårdhs ängehager vthwyser gårdhsens Numero och kann få på
    dem bådha tilhoopa tillyka medh på reenerna j sädesgiärdet, enär
    medellmåttigh grääswäxt ähr om åhret till höö                               11 kiärrelass

C. Byesens ägor och marck wäster om Wästra åckergiärdet säges förr warit ängh
    männ nu ligger för fääfoot och mäst öfwerwuxet medh smått eneböske.
    Denne gårdhs beetes hage, som och gårdhsens Numero uthwyser, och kallas
    Hästhagen, huar uthj är tämmeligh godh beeteswall, och något bewuxen medh små
    graan, ene, wicker och någon aspeskough, och weedh östre ändhen ett stycke om-
    hägnadt som understundom åboen vpbryter och besåår medh hafre.

2. Skatte vthjorden och dess tompt hwillckens stoorleek j byemåhlet ähr lyka medh
    gården så wäll j åcker som alle dhe andre byessens ägor, de sährskilte vthjor-
    dens ängehagar och betesparck, vthwyser och samma tompts Numero
    Dee twänne torp eller backestuger som ståå uthj Wästre giärdet ståå på gårdhsens
    ägor och teegar, menn det ena som ähr uthj Östra giärdet ståår på vthjördens teeg
    Muhlebeet kan wara medellmåttigt så länge den gambla ängen ligger för fäfot
    Alt hwadh som till gårdsens bygnadh och ägornes omstängsell betarfwas
    så wäll som och weedebrandh måste denne gårdh sigh ifrån häradhsall-
    männingen förskaffa, hwar till ähr weedh pass twåå myhl.

D. Tree stycken torp eller backestugor

(Senare noteringar vid skattläggning 1738 nere t.v.:)
Krono Jmmediate Hemmanet Grimskumla förr 1. helt till ½ förmedladt
uti Orlunda sokn, Aska Härad och Wadstena Län, något ösver 3/4 mil i
Söder från Wadstena  Stad beläget, som efter gjord ansökning af åboen
Sven Håkansson, och Högwälborne Herr Baron General Major
och Landshöfdingens Christer Hindrich d´Albedyls nådiga
Resolution i Linköping den 7. Februari sidstlidne kommer till en drägelig
ränta att Skattläggas; hvarföre ägorne med Chartan äro jämnförde
och sålunda befundne, som följer:

Numero 1. Detta Grimskumla Hemman är på Slätlandet beläget
i Skiftelag med ett Skatte Utbol, till Wästra Elgesiö Rusthåll Numero 2.
warandes Hemmanet och Utjorden af lika storlek i desse ägor.
Hemmanet hafver östra och utjorden wästra hufderån, derefter
Byggningstomperne ock äro lagde.
________________________________________________________
                                                                                        Tunneland Kapland Lass 
    Till Krono Jmmediate Hemmanet Grimskum-
    la är Hus och Byggningstomt.
    Åkren sås till hälften årligen
a. Uti Wästra Gärdet närmast gården, ör och lermylla
    á 1 ½ kornets äring i medelmåttigt år                            2        28
b. Jbidem flot och björklera á 1 kornet                              4        27
c. dito mager och torr örjord á 1 kornet                             5        4
    J senare tider är af tufvor och enebackar up-
    odlad dungjord af beteswallen, som förr warit äng
    á 1 kornet                                                                        1        8
d. Östra Gärdet af öhrmylla och dungjord till lika
    fruktbarhet á 1 ½ kornet                                                 3        24
e. Jbidem örjord á 1 kornet                                                 3        18 ½
f. Dito skarp och torr örjord, som sällan gifwer ut-
    sädet igen, hvarföre den, så wäl som en del i wä-
    stra gärdet, både af flotleran och örjorden, under-
    stundom lägges några år i linda at wall och hvila
    sig kan intet högre anses än 1 kornet                            3        14

    Den magra örjorden ligger stundom all och understun-
    dom mindre deraf i linda några år, hwarföre den
    icke mer än till hälften kan aestimeras.

(Text i högra spalten:)
g. En Änghage wäster norr om wästra gärdet med asp
    och hassel bewäxt, gifwer hårdwall á ½ lass tunlandet     11        12        5 11/16
h. En Änghage österut, med små aspe, hassel och wide-
    buskar, gifwer ½ lass hårdwall på tunnelandet                   7          -        3 ½
i. Öster om bemälte Angehage, är en park som förr
    blifwit brukad till Beteshage, men nu upröjd till
     äng, bewuxen med hassel, aspe, wide, gran och
    enebuskar, gifwer smått fnuggwallshö á ½ lass på
    tunlandet blifwer på                                                            18        16        4 5/8
k. Det öfriga af denne Hage är utlagt till bete; såsom ock
l. Wäster utom Wästra gärdet är här till gården och
    Utjorden en Beteslöt med tufwor och små enebu-
    skar öfwerwäxt, på hvilken, Såsom ock på
    trädesgärdet åboens kreatur hafwa medelmåt-
    tigt mulbete, till dess ängarne blifwa afbärgade.

    Skog intet widare än anfört är, utan måste
    fjerran ifrån förskaffas.

    Flere ägor eller förmoner äro intet till detta
    Grimskumla, Hemman, än nu beskrifne äro, icke
    eller kan förmärkas det några ägor blifwit Hem-
    manet frånhäfdade.

    Anlangande den sökta förmedlingen
    så gifwa ägornas egenskaper wid handen huru
    stor ränta detta Hemman, enlikt Skattläggnings
    methoden kan draga: hafwandes Åboens flit
    och idkesamhet, och öfwerhetens som oftast
    nådigt förundte afkortningar i utskylderna
    hemmanet från ödesmål befriat. Grimskumla
    den 14 julii 1738.
                                    Carl Jacob Wallberg
    Med den insände Concept Beskrifningen wara
    enlig och lika lydande intygar
                                    Jonas Brolin

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denne sydan om ängehagen tager Staffwelösa
östra åckergiärde weedh
Här når om wägen tager Skinnare weedh
eller Myrehagen
Här nårr om wägen tager Löcketorps Södre åckergiärde weedh
Här tager Löcketorps ägor och ängh weedh
Här på denne sydan tager Lagmans-bärga weedh
Här östan till är och Lagmansbärga ängh
Här in till stööter Snyttringe åckergiärde
Här in till stööter Maarsta åckergiärde
Här söder om tager Östra Elgesiö åckergiärde weedh
Här sunnan till tager Wästra Elgesiö ägor och åckergiärde weedh
På denne sydan tager Elgesiö ägor och hagar weedh
Staffwelösa ängh tager här wästan till weedh

(En del av texten på själva kartbilden är tillagd senare:)
Utbordets äng
Skarp hårdhwall medh smått biörcke och aspe skough
Änghage
Odugeligh marck medh smått eeneböske bewuxet
Mycket tårr och skarp höglent öhrbacke
som intit grääs wäxer på uthan
ståår som marcken wore  sweddh
Ör-jord
Torr öhr-backe
Örjord
Torr och skarp öhr-jordh
Beetes wall medh smått eene böske bewuxet
börke eller flååt leera
Öhrmylla
Leermylla

Skarp och torr öhr jordh
Torr och skarp öhrjordh
Dung jordh
Öhrmylla
Medellmåttigh änge-wall

Änghage
Skarp hårdhwall
Änghage

Beteshage, som kallas Hästhagen, små gran skog, enn
wicker och någon aspe skog

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson