D24_073

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Orlunda kiyrckioby medh dess tillhörige
ägor och lägenheeter i Östergiötlandh, Wadstena lähn, Aska häradh
och Orlunda sochn belägen, afmätt Anno 1689

(Texten börjar i vänstra, nedre delen av kartan:)

    Notarum Explicatio

    Orlunda kiyrckoby, huar i äre hemman        7.
    Vthjorder medh Myhrehagen                       5.

A. Byesens wästra åckergiärde, dess jordhmohn, är nårr j gierdet torr och skarp
    öhr jordh, männ wäster inn mot Staffwellösa giärde är medellmåttig
    leermylla jordh och närmast byen är godh leermylla jordh, och landh
    hafre allestädes j giärdet, som den goda sääden mycket för quäfwer

B. Byesens östra åckergiärde, dess jordhmohn är, nårr j giärdet dungjordh och
    medh någon leermylla iblan, och närmast wedh byen är medellmåt-
    tigh godh leermylla, södher vthj giärdet är öhrjordh och ostan till uthmed
    änge- eller beetes wallen är swagh dungjordh och landhafre vthj.

C. Byessens ängh nordan till dess jordhmohn är mäst surachtigh staggwall, oiämbn och
    tufwigh wall som icke kan slåås, vndantagandes någre parcker iblan

D. Byessens /äng/ öster söderuth som kallas Slunge mååsen, dess jordhmohn är allt
    mååsachtigh starrwall

E. Byessens änghagar inhägnadhe uthj östra giärdet af medellmåttigh hårdwall

F. Orlunda kiyrckia, kiyrkiogårdh och änghage der hoos, huillcken änghage
    des kiyrckioherde af vhrminnes tydher hafft och ännu innehafwer
    och säges at samma hage af tree hemmans bygningetompters
    ihoopa läggandhe är, huillcket will skiönias kan, effter som
    samma hemman feelar desse tompter, som är Numero 2. 3. och 4.
    hwillcka effter byessens teegemåhls ordhningh böre falla uthj
    denne hage, nämbligen Numero 2 nordast näst in till Numero 6. Numero 3
    som nu icke ståår på sin egen eller rätta tompt, vthan på en
    skatte vthjordhs tompt, vthan dess rätta bygningetompt är där
    näst in till mitt igenom hagen och kiyrckiogården Numero 4 söderst
    i hagen näst in till en skatte vthjordhs tompt, Numero 5. haar sine
    tuänne tompter behålldne, förty desse - 4 hemman hafwa tuå
    teegar hwardera uthj hwart byeskiffte, altså bordhe och dee andre
    tree hemman hafwa sina tuå tompter äfwen så wäll som Numero
    5. hafwer kan blifwa till höö på samma änghage enär medell-
    måttigh grääs wäxt ähr om ahret till höö                2 pallmar

(Text i nästa spalt:)

    Notarum Explicatio

1. Nårre gården kiyrckio hemman                            1.
    Förmedlat till hallft j owyst och hörer under Wadstena
    slått. Denne gårdh är intit i något skiffte eller
    byemåhl medh dee andre hemmanen, vthan hafwer
    sine åckerstycken och ängehumpar sährskilt för sigh siellff
    bådhe j wästra så wäll som östra åckergiärden belägne och
    vthwyses alla des ägör och parcker medh föreståendhe denne
    gårdhs Nummero. Denne gårdh hafwer på sine uthj
    Wästra åckergiärdet belägne åckerparcker tillyka medh dee
    twänne åckerstycken straxt uthom giärdes skillnadhen och i Staffwe-
    lösa giärdhe belägne alls till vthsädhe                           7 tunnor 13 1/5 kanna
    och enär detta giärdet är j sädhe och medellmåttigh grääs
    wäxt ähr kan blifwa på dess ängewalls parcker starr
    och höö hallff af huart slaget tillsammans alls                    3 pallmar
    Haffwer och denne gårdh uthj östra giärdet på dess
    åckerstycken och parcker som gårdhsens Numero wyser der på
    till vthsädhe alls tilhoopa                                                7 tunnor 5 4/5 kanna
    Här j östra giärdet är något öfwer hallfparten tårr och skarp
    öhrjordh. Får till höö, det åhret detta gierdet ähr j sädhe    1 ½ palm

(Nästa spalt:)

    Notarum Explicatio

2. Jbidem tillförene warit frällsse hemman        1.
    och sedermehra förbytt till Konglig Mayestät och Cronan, och nu
    hörer vnder Wadhstena slått, dess stoorleek och proportion
    uthj byemåhlet som nu för tydhen häfdas, är af een och tuå
    fämbte deels åttingh. Och der effter vthj wästra giärdet
    på denne gårdghs andeel till vthsädhe                                  12 tunnor 36 2/5 kanna
    Det andra åhret, uthj östra gierdet ähr denne gårdhs vthsäde 14 tunnor 2 4/5 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåtigh grääswäxt är,
    om åhret fåå till höö och starr nästan hallfparten af huar-
    thera slaget, bådhe j sädhes giärdet, ängen och Slungemååsen    12 kierrelas
                                                                                    eller sex pallmar

3. Jbidem Crono vnder Wadstena slått hemman    1.
    Dess stoorleek uthj byemåhlet är af een och tuå fembte-
    deels åttingh, tillyka medh een Wadstena Clåster
    vthjordh, som hafwer j byemåhl treefämbtedeels och
    en tiugendeels åttingh i byemåhl och giör tilhopa medh
    siellfwe gården twåå och en tiugondedeells åttingh.
    Och hafwer denne gårdh illyka medh innehafwande
    vthjordh j wästra giärdhet till vthsädhe                        18 tunnor 29 1/5 kanna

(Texten fortsätter i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

    Denne gårdh Numero 3 haffwer och uthj det östra byesens
    åckergiärde, tillyka medh innehafwandes Closter vthjordh
    alls tilhoopa till vthsädhe                                    20 tunnor 36 1/10 kanna
    Denne gårdh kan enär medellmåtigh grääs wäxt är
    om åhret, tillyka medh innehafwande Clåster vthjordh
    fåå bådhe j sädes giärdet och i ängerna höö och starr    8 ½ pallm
    på tompten söder om kyrckian till vthsädhe            -    33 3/5 kanna

G. Haget, een skatte vthjordh är intit medh j byemåhlet vthan haar
    syne särskilte ägor för sigh siellf vthi en ängehump, och lytet
    åcker söder om, af mycket skarp öhrjordh, och kann der
    på wara till vthsädhe                                                -    50 2/5 kanna
    Kann och enär medellmåtigh grääs wäxt ähr, om åhret blifwa på
    denne skatte vthjordhs hump till höö och starr tilhoopa    6 pallmar
    Vngefähr her af, är fämbte deelen grofft starrhöö.

H. Jbidem een skatte vthjordh som hörer tillyka medh ofwanståendhe skattevth-
    jordh vnder Wadstena slått, denne vthjordh är medh uthj byemåhlet
    dess stoorleek är af een hallf åttingh, och der effter vthj wästra giär-
    det på dess andeel till vthsädhe                              4 tunnor 29 kannor
    Och det andra åhret j östra giärdet till vthsädhe    5 tunnor 1 kanna
    Kann och enär medellmåttigh grääs wäxt är, om åhret blifwa
    på dess andeel till höö och starr alls tilhoopa        4 kiärrelas
                                                                        eller tuå pallmer

4. Jbidem Skiänings Closter hemman            1.
    och hörer vnder Wadstena slått, dess stoorleek är
    uthj byemåhlet af een och fyra fämbte deells åttingh
    och det andra åhret j östra gierdet till vthsädhe    18 tunnor 3 3/5 kanna
    Denne gårdh kann och enäär medelmåttigh grääs wäxt
    ähr om åhret fåå till höö och starr tilhoopa, bådhe j
    sädes giärdet ängen och Slungemååsen alls            8 pallmar

5. Jbidem kyrckio hemman                            1.
    och hörer undher Wadstena slått, dess stoorleek uthj
    byessens byemåhl ähr af een och en hallff åttingh
    och der effter haffwer denne gårdh vthj byessens
    Wästra åckergiärdhe till vthsädhe                        13 tunnor 31 kanna
    Haffwer och denne gårdh andra åhret uthj det östra
    åckergiärdet till vthsädhe                                     15 tunnor 3 kannor
    Denne gårdh kann enäär medellmåttigh grääs wäxt
    ähr om åhret fåå till höö och starr tilhoopa, både
    j sädhesgiärdet ängen och j Slungemååsen alls    7 pallmar
    På tompten söder om kiyrkan till vthsäde            -        26 2/5 kanna

6. Jbidem frällsse hemman                    1.
    Dess stoorleek uthj byessens byemåhl är, effter nu
    warandhe häfdh och bruuk af een och fyra fämbtedeells
    åttingh, och der effter hafwer denne gårdh uthj byessens
    Wästra åckergierdhe till vthsädhe                        16 tunnor 14 4/5 kanna
    Haffwer och denne gårdh uthj byessens östra åckergierde
    effter dess andeel till vthsädhe                            18 tunnor 3 3/5 kanna
    Denne gårdh kann enäär medellmåttigh grääs wäxt är
    om åhret fåå till höö och starr tilhoopa, bådhe j sädes-
    gierdet, ängen, Slungemååsen och på tompten weedh gården
    tillyka medh på änghagen weedh Slungemååsen alls    10 pallmar

7. Jbidem Klåckaregården kiyrckio hemman            1.
    och förmedlatt ½ i owyst, hörer vnder Wadhstena
    slått, dess stoorleek vthj byessens byemåhl
    ähr af nitton tiugendeells åttingh, och
    böör der effter hafwa uthj byessens wästra
    åckergierde till vthsädhe                                        8 tunnor 32 7/10 kanna
    Denne gårdh haar och det andra åhret uthj
    östra byessens åckergierde till vthsädhe                9 tunnor 28 9/10 kanna
    Denne gårdh kann enäär medellmåttigh grääs-
    wäxt ähr, om åhret fåå till höö och starr
    bådhe j sädesgiärdet ängen och Slungemååsen och
    på tompten weedh gården alls tilhoopa                4 pallmar

J. Ibidem en skatte vthjordh och på dess tompt ståår klåckarens torp
    hörer och vnder Wadstena slått, dess stoorleek uthj
    byessens byemåhl ähr af siu tiugondedeels åttingh
    och der effter böör hafwa uthj byessens wästra åcker-
    giärde till vthsädhe                                                3 tunnor 19 1/10 kanna
    Denne skattevthjordh hafwer och det andra åhret uthj
    östra giärdet på dess andeel till vthsädhe              3 tunnor 28 7/10 kanna
    Denne skatte vthjordh kan enäär medellmåttigh grääs-
    wäxt är, om åhret fåå till höö och starr alls           1 ½ palm

K. Jbidem kiyrckio jordh, som hörer kiyrckian enskylt till och klåckaren
    den nu häfdar och bruukar, belägen södher uthj östra giärdet
    weedh Löcketrop giärde, och der på till vthsädhe    3 tunnor 16 4/5 kanna
    Denne kiyrckiojordh synes wara j forna tydher tagen af byeskifftet
    emedan som Numero 3 tillyka medh Closter vthjorden sampt Numero 4
    och en skattevthjordh har mista sine teegar, som dee bordhe hafwa
    emot Numero 2. 5. och 6. som hafwa sine teeger uthj samma skäffte
    behålldne och inhägnadhe till ängehagar, som samma gårdars
    Numero vthwysar.

L. Een skatte vthjordh som kallas Myhrehagen och är en ängh
    omgiärdat för sigh siällff, och hörer vnder Wadstena Hospital
    Denne ängh är något bewuxen medh aspe hasle och någon
    graanskough iblandh och et torp der j som ängewachtaren
    åboer, haffwer och så torparen vpgiort åcker uthj södra änden
    på ängen huillcken är af mycket skarp öhr jordh
    och kan der på wara till vthsädhe     1 tunna 34 kannor såssom
    och på ängen till höö            8 pallmar

M. En ängetegh vthj Slungemååsen, som och hörer till Wadstena Hospital
    och synes samma tegh i forna tyder wara tagen eller gifwen
    ifrån Numero 3 och 4 efter dee hemmanen nu vthj samme
    byeskiffte därpå miste om sine teger
    Effter landhsens Maneer ligger åhrligen  det eena
    byessens åckergiärdhe vthj träädhe       
   
N. Byessens beetes hage, hwillcken byessens åboor hafwa tilhoopa
    at beeta vthj sine häste Creatur, doch en ringa tydh om
    sommaren är något bewuxen medh smått eneböske och pårs ryhs.

O. Byessens vthmarck eller lööt, huillcken ligger öpen och ihoopa
    medh Rissbärga och Träästa lööter, ar och medh smatt eeneböske på
    Alt hwadh denne byes åbooer betarfwa till gårdarnes bygnadh och
    dess bybehållandhe sampt trinne stafwer
    och weedebrandh måste alt ifrån härads allmänningen hämptas,
    hwar till är weedh pass twåå myhl, eller sigh
    och annorstädhes för betallningh förskaffa

P. Tuänne Soldate torp

Denn skadelige willsäden som ähr landhafren är och inrootadt
j denne byes åckergiärden
      
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nårr om åckergiärdet tager Börstadh ägor
    och åckergiärde weedh
Här på nårre sydan om ängen tager Börstadh
    ägor och ängh weedh
Här på denne sydan tager Tiäretorp ägor weedh
Här på denne sydan tager Lagmansbärga och
    Högelydhs ägor och hagar weedh
På denne sydan tager Lagmanssbärga ängh weedh
På denne sydan om Slungemåasen tager
    Löcketorps ängh weedh
Här in till haget och kiyrke-
    jorden sträcker sigh Löcke-torps ägor
Här tager Grimskumbla wästra åckergiärde weedh
På denne sydan om Skinnare-ängen tager Grimskumbla
    ägor och ängehager weedh
Här nedre in till skillnaden sträcker sigh och
    Staffwelösa åckergiärde
Här in till skilnaden sträc-ker sigh och Staffwelösa
    åckergiärde
Här tager Staffwelösa ägor och åck-
    ergiärde wed
Här på wäsrer nårre sydan tager Pyhletorp
    ägor och åckergiärde weedh

(Text t.v. om gärsgården som går genom markerna:)
Rååsten
Höglänt wall medh smått eeneböske bewäxt
Skarp och torr öhr-jordh
Starr kiärr
Obördigh wall medh smått eene-böske be-wuxet
Skarp hårdh wall
Dung och leer-mylla
Öhrjordh
Något mager hårdh wall
Hårdh wall
Starr wall
Dungh-jordh
Medellmåtig hårdhwall
Starr wall
Leer-myllejordh
Leermylle jordh
Stagwall
Leermylle jordh
Hela denne parcken är tufwigh och oiämbn och bruukas
till beete om sommaren för dragoker1
Öhrjordh
Rååstenar
Mager hårdhwall
Måsachtigh hårdhwall

(Text t.h. om gärdesgården:)
Här uthmedh giärdes gården är något bättre grees wäxt
Suhrachtigh stagwall tufwigt och oiämbn wall
    som icke kan slåås eller bärgas öfwer
    alt vthan på somblige ställen
Suhrachtigh staggwall
Suhrachtigh stagwall
Något öhrachtigh dungjordh
Dung- och leer-mylla
Mycket skarp stagwall och tufwigt
Medellmatigh hardh-wall
Suhrwall och tufwigt brukas till beete om
    sommaren för dragöker hela denne parcken, vndan
     tagandes näst in weedh åcker-renarne
Dung-jordh
Leer-mylle jordh
Alt skarp stagwall och tufwigt
Öhr-jordh
Dungh-jordh
Öhrjordh
Öhr-jordh
Öhr jordh
Mååsachtigh starrwall
Öhrbacke och tor ingen grääs wäxt på
Öhr jordh
Mååse
Öhr
Starwall
Öhr jordh
Måsachtigh hårdh wall
Aspe och hasleskoug
Torr öhr

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare text nere t.h.:)
Reviderat in Novembris 1743 för jämföring emot
1703 års Skattläggning öfwer Wederlags Hemmanet
Numero 2, ägande i Byamåhl 1 2/5 ottung eller 28 stänger.
   
 __________________________________
1) Egentligen Dragöker