D24_074

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Rysbärga i Östergiötland, Wadstena Lähn
Aska häradh och i Fifwelsta sochn belägen, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

    Rissbärga hemman                                    4.
    Männ tillförene waret fämb, tree heela, och twå hallfwa.
    männ nu ähre dhe twåå hallfwa, det ena ett Wadstena Closter
    hemman och det andra ett Praebende hemman j hopa lagdhe
    till 1. hemman. Ähro altså nu fördenskull allenast fyra bebyg-
    dhe som der nu ståå, och ähre alla fyhra lyka stoora uthj
    byemåhlet

1. Nårre gården Askeby Clåster hemman                1.
    Vnder Cavalleriet på häst, dess stoorleek uthj byemåhlet
    ähro lyka medh en af dee andre, och hafwer denne gårdh j
A. Byessens wästra åckergiärde, hwars jordhmohn ähr weedh pass
    hallfparten närmast byen så medellmåttigh sandhblandat jordh
    menn den andre hallfparten är skarp och swyckfull
    till vthsädhe                                                        14 tunnor 50 3/5 tunor

B. Vthi byessens östra åckergiärdhe, hwars jordh mohn ähr
    öfwer alt sandblandat flåtleera mycket skarp och
    swykfull åckerjordh, till vthsädhe                       14 tunnor 41 7/20 kanna
    En åckerlöcka j beetheshagen af skarp öhrsandig jordh
    der uthj till vthsädhe                                            2 tunnor 10 4/5 kanna
    En åckerlöcka soder om beeteshagen af lyka jordh, om 3 tunnor 42 2/5 kanna

C. Vthj byessens ängar fåår denne gårdh enär medell-
    måttigh grääswäxt ähr till höö                            10 kiärrelas
    eller famb pallmer.

2. Jbidem dee twänne hallfwe i hoopalagde hemman   1.
    och hörer under Wadstena slott, dess stoorleek j byemåhlet är lyka
    medh offwanstaende hemman, och haar medh det och lyka vtsäde
    uthj åckergiärden, männ denne gårdh haar inga åckerlöcker.

3. Jbidem Skiänings Clåster hemman                            1.
    och hörer under Wadstena slott, dess stoorleek uthj byemåhlet
    ähr lyka medh näst ofwanstående hemman, och hafwer uthj
    byessens wästra åckergiärde till vthsädhe                   14 tunnor 50 3/5 kanna
    Vthj byessens östra åckergiärde haar denne vthsäde   14 tunnor 41 7/20 kanna
    Vthj byessens ängar fååer denne gårdh enär medell-
    måttigh grääs wäxt ähr tillyka medh sädesgiärdes hööet    10 kiärrelas
    eller fämb pallmar.

4. Södre gården frällsse hemman                                1.
    Hwillcken och ähr lyka medh ofwanstående hemman uthj byemåhlet
    och fördenskull lyka till vthsädhe, och höö, medh en af dee andre
    ofwanstående hemman. Denne byes åcker är mycket sällsam
    och måste mycket tunt besåås, om dee elliest skola få någon sädh
    igen, hwarföre dee och såå mindre änn en tunna på 14000 cuadrat alnar
    Ligger och åhrligen det ena åckergiärdet j träädhe effter denna landhs
    sedhwänia.

D. Byessens vthmarck öster om byen, huar på är ingen skough, uthan
    mycket smått eeneböske, och ey heller något beete, uthan sandh-
    marck

E. Byessens vthmarck wäster om ängen, huar på ey häller någon
    skough ähr, uthan smått eeneböske, män något bätter beetes-
    wall.

F. Ett Soldatetorp straxt nårr om byen

    Alt hwad denne byes åbooer betarfwa till gårdernes bygd-
    nadh och des åcker och ängs omstängande så måste dee det
    fiärran af häradhs allmänningen eller af androm för betall-
    ningh sigh det förskaffa, humblegårder hafwa dee intet, ey
    häller kann denn her wäxa, förty gårderna ståå på reena sandh-
    jorden.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Trååsta ägor och vthmarck tager här på denne sydan weedh
Här uthom tager Fifwellsta ängh weedh som kallas Ahlängen
Här in till sträcker sigh och Hilltorps ägor och åckergiär-de
Här på denne sydan tager Hiltorps ägor och åckergiärde weedh
Trååsta uthmarck på denne nårre sydan
Här på denne sydan tager Vllstorp ägor och åckergiärde weedh
Här tager Ecketorps ägor och åckergiärde weedh
Eketorpa leedh
Här tager och Eketorps ägor och beeteshage weedh
Här på denne sydan tager Lagh-mansbärga ägor och åckerlöckor weedh
Här söder om tager Lagmanssbärga åckergiärde weedh
Här tager Laghmanssbärga ägor och åckergiärde weedh
Här på denne sydan tager Laghmanssbärga ägor och beethes hagar weedh
På denne wästre sydan tager Orlunda kiyr-keby ägor och vthmarck weedh

Ehre...te backer
Skarp wall fullt medh smått eeneböske
Något bättre doch suhrwalls angh
Skarp wall medh smått eeneböske
Något bättre suhrwalls ängh
Odugeligh suhrwall
Dungh jordh
Suhrwall
Suhrwall
Dungh jordh
Dunghjordh
Flåtleera och swykfull åckerjordh
Skarp hårdh wall
Sandblandat mulljordh
Backestuga
Backestuga
Hårdh wall
sandh jordh
Sandh jordh
Backestuga
Medellmåttigh hårdhwalls ängh
Beetes hage medh små graanskoug
Beetes wall

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson