D24_075

Geometrica Delineatio öffwer Rusingstorp i Östergiötland, Wadstena Lähn,
Aska härad och i Fifwelsta sochn, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

1. Rusingstorp Alfwastra Closter hemman                1.
    Hwillcket effter lyffstydhs fryheet, ähr hemfallen vnder
    Wadstena slott

A. Nårre åckergiärdet, dess jordmohn vthj åckeren är störste deelen skarp
    och torr öhrjordh, nämbligen till siuu och et fierdedeells tunne-
    landh, och denn öfrige åckerjorden nembligen till fämb, och fämb-
    åttondedeells tunnelandh är något bättre öhrmylla, och är vthj
    detta giärdet alls tilhoopa vthsädet                           12 tunnor 47 4/5 kanna

B. Vthj östra ändan på detta nårregiärdet är nyligen opreefwet af
    ängen, och giordt till åcker, dess jordhmohn är torr öhr till   2 tunnor 32 2/5 kanna

C. Södre åkergierdet, dess jordhmohn är mästendeells mycket skarp och
    torr öhrjordh, och allenast till tree tunnelandh något bättre öhr-
    mylla, och är alls gammall åckerjordh j detta giärdet till vthsäde    14 tunnor

D. Vthj östre änden på detta giärdet, är och af ängen opreefwet till åcker
    Jordhmohnen är och torr öhrjordh, om vthsäde              2 tunnor 14 2/5 kanna
    Och ligger åhrligen det eena åckergiärdet j trääde och det
    andra besåås effter landhsens bruuk
E. Ängen weedh södre åckergiärdet dess wall är suhrachtigh hårdhwall
    medh någon börcke och hasleskough uthj.
F. Ängen öster om åckergiärden af skarp hårdhwall medh hasleskough
    bewuxen. Och enär medellmåttigh grääswäxt ähr, kann
    blifwa på bägge dässe änger tillyka medh j sädesgiärdet
    om åhret till höö                                                                    13 kiärrelas
    eller säx och en hallf pallm.

G. Jbidem en kiyrckiovthjordh, som kallas Skylleren, der uthj deells torr wall
    medh smått eeneböske och deells något sidhläntare och oiämber tufwigh wall
    och kan enär medellmåttigh grääs wäxt är blifwa till höö    3 kierrlas

H. En betesshage wäster om åckergiärden huar uthj är småå granskoug, allenast
    till trinne dougelig, och medellmåttigt beete åth dragökerne

J. Ett Soldatetorp, och där hoos åcker af ohrjordh till vthsäde    -    52 4/5 kanna

    Mulebeetet till denne gårdh är skarpt allenast på träädesgiärdet och så
    wäster om emellan Fifwellsta giärde och detta, som är skarp liungwall, ingen
    humblegårdh ey heller fiskewatn, och huadh mehra som till gårdhsens bygnadt om
    tarfwas, måste alt fiärran ifran häradhs allmänningen eller för betallning hämptas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på nårre sydan tager Sunds åcker giärde weedh
Här uthom gierdessgården tager Sundhs ägor och ängh weedh
Sundhs ängh tager och här weedh
Här öster om tager Styra ägor och beetes hagar weedh
På denne sydan tager Öfre Giöthala ägor och ängh weedh
Öfre Giöthala ängh tager och här weedh
Här söder om tager Vllstorps ägor och ängh weedh
Här tager Vllstorps åcker-gierde weedh
Här wäster om är gårdhsens vthmarck belägen doch allenast
    emellan Fifwellsta giärde och detta huill-
ken är af ringa wärde wallen är medh smått
    eene och liung bewuxen

Småå graaneskough
Mååse
Mååse
Skarp öhr jordh
Öhrmylla
Skarp och torr öhriord
Skarp öhrjordh
Öhrmylla
Öhrmylla
Skarp öhrjordh
Skarp öhr-jordh
Surachtigh hårdhwall
Skarp och torr hårdhwall
Skarp wall och öhrbacke
Surachtigh staggwall tufwigh och ojämbn
Denne park är med smått ene be-wuxet

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson