D24_076

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Brootorp i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Aska häradh och i Fifwelsta sochn beläget, affmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

1. Brootorp kiyrckio hemman                              1.
    hörer vnder Wadstena slått. Crono vthjordh    1.
    Skatte vthjordh                                                 1.

A. Byessens nårra åckergiärde, dess jordhmohn ähr weedh
    pass tollf tunnelandh styff börckeleera, och denn öf-
    rige ähr dunghjordh

B. Byessens södra åckergiärde, dess jordhmohn ähr weedh
    pass nye tunnelandh styff borckeleera, och till ällufwa
    tunnelandh dungh jordh och tree tunnelandh öhrjordh.

C. Byessens ängh, ähr mycket ringa, dess jordhmohn ähr suhrwall

1. Gården Brootorph, dess stoorleek uthj byemåhlet är just
    lyka emot bägge vthjorderne, och haffwer der effter
    vthj nårre åckergiärdet till vthsädhe                           11 tunnor 51 ½ kanna
    Och haffwer andra åhret j södre giärdet till vthsäde   11 ½ tunna    -
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh grääswäxt är
    fåå på sin andeel uthj ängen så wäll som och j sädes-
    giärdet till höö och något starr enär nårre giärdet ähr
    j sädhe                                                                           10 kierrelass

D. Hästhagen kallas den parcken som är belägen öster om
    bäcken, weedh ängen, och hörer denne gårdh allena till
    och der af intit till vthjorderne.

2. Skatte vthiorden hwillcken är något bebygdh på dess störste tompt
    denne skatte vthjordhs stoorleek j byemåhlet är en fierdedeel
    mindre änn som gården ähr, och der effter
    haffwer uthj nårre åckergiärdet till vthsädhe    8 tunnor 52 5/8 kanna
    haffwer och j södra åckergiärdet till vthsädhe  8 tunnor 35 kannor
    Denne skattevthjordh kann enär medellmåttigh
    grääs wäxt är, fåå på sin andheel j ängen tillyka
    medh j sädesgiärdet till höö och starr                7 ½ kiärrelas

3. Crono vthiorden dess stoorleek j byemåhlet ähr treefiärde-
    deelar mindre änn som gården ähr, och der effter j
    nårre åckergiärdet till vthsädhe                           2 tunnor 54 7/8 kanna
    Haffwer och j södra åckergiärdet till vthsadhe    2 tunnor 49 kannor
    Dhenne Crono vthjordh kann enär medellmåttigh
    grääs wäxt ähr, fåå på sin andheel uthj ängen
    och j sädhes giärdet till höö och starr            2 ½ kiärrelas

E. En beethes/hage/ j Södre åckergiärdet som byen hafwa
    ihoopa och beete der effter pro cuota
    Jngen humblegårdh
    Muhlebeete till denne by icke annat änn som på träädet
    huillcket är ringa och skarpt, alt hwadh som till gårdhens
    bygnadh, och åcker och ängs omhägnandhe, sampt och nödh-
    torfftigh weedebrandh /betarfwas/ måste sådant fiärran från häradhs
    allmännningen, eller af androm för betallningh förskaffas

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nårr om tager Aska ägor och åckergierde weedh
Aska ängehagar taga här weedh
Här in till sträc-ker sigh Fifwellsta åckergiär-de
Landzwägen ifrån Wadstena och åth Skiäninge
Fifwellsta ängh tager här weedh
Trååsta ägor och ängh tager här weedh
Här på södre sydan tager Kiärtops ägor och åckergiärde weedh
Här tager Börsta ägor och beetes hage weedh
Här tager och Börsta åckergiärdhe weedh

Rååsteena
Beetes wall
Dungh jordh
Styff börckeleera
Dungh jordh
Hardh stagg-wall
Starr kier
Mylestålpe
Dungh jordh
Torp
Dungh jordh
Börcke-leera
Dungh jordh
Dungh-jordh
Börcke-leera
Öhr jordh
Dugeligit till åcker
Mycket tufwigh och oiämbn wall
Suhrwall och tufwigt
Suhrwall
Öhr jordh

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson