D24_078

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Börestadh medh dess tillhörige ägor
och lägenheeter i Östergiötlandh Wadstena Lähn, Aska häradh och
i Orlunda och Fifwelstadh sochner belägen afmätt Anno 1689

(Text nedtill:)

    Notarum Explicatio

    Börestadh hwarest ähr hemman                8.

A. Byssens1 wästra åckergiärde dess jordmohn är wäster i giärdet
    och södher kringh om den höge öhrbacken mycket torr och skarp
    öhrjordh, nordhwästersta åckerflåtten weedh mååsen ähr af myc-
    ket swykfull leeröhr, närmaste åckerflåtterne wäster om
    Byen är något milldare öhrjordh, närmaste åckerflåtter-
    na söder och wäster södher om byen är af tämmeligh godh öhr-
    och leermylla, men södher uthmedh ängen är leerjordh
    och är in emot trädeelen af dette giärdets åcker mycket
    swyckfull hällst enär tårcka åhr ähre, då brännes alt bårdt

B. Byssens östra åckergierde, dess jordhmohn ähr nordast i giärdet
    torr öhrjordh, östernordast är swykfull leeröhr, närmast
    öster om byen är något milldare öhrjordh, menn öster uthj gier-
    det på bägge sydher om Långermnen ähr leerjordh och södherst
    weedh beetes hagen ähr dungiordh, och nyligen vpgiordh och
    kann wara vthj detta giärdet något öfwer trediedeelen
    af åckeren som ey häller någon tårcka tåhl.

C. Byssens ängh dess jordhmohn är närmast weedh åckergiärden
    ähr medellmåttigh hårdh wall, men straxt uthj och alt uthmed
    Orlunda ängh ar sidlänt suhrachtigh staggwall och uthmed
    beeteshagen ett stycke är torr och skarp hårdhwall, denne
    ängh är på suhrwallen mycket tufwigh och oiämbn

D. Tree små ängehager af åckergiärden intagne af medellmåttig hård-
    wall

E. Bysens beetes hage, huar uthj är medellmåttigt beete.

1. Wäster nårre gården, Wreeta Closterhemman    1.
    och hörer vnder Wadstena slått, vthj Fifwellstadh
    sochn beläget, dess stoorleek ähr, af en åttondedeehl
    vthj alle byessens ägor, så wäll uthj åcker som ängh
    doch hans åckerteegar uthj wästre giärdet alldra sämbst
    belägne uthmedh steen, öhrbacker och reenar, efftersom denne
    gårdh altidh byemåhlet begynner emot wäster och nårr
    och uthj wästre giärdet till denne gårdh ähr vthsädet    6 tunnor 26 kannor

(Nästa spalt:)

    Notarum Explicatio

    Denne gårdh Numero 1 haffwer och vthj det östra byessens
    åckergiärde till vthsädhe                                            16 tunnor 8 ½ kanna
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh grääswäxt
    är, på sin andeel vthj ängen, dee små änghageerne
    och j sädhes giärdet få till höö                                    12 kiärrelas
    eller säx pallmar.

2. Jbidem skatte hemman                                        1.
    Dess stoorleek är, uthj byemåhlet af en åttondedeel
    och en hallf åttondedeel, tillyka medh    1. och en ½
    tållftedeel uthaf en åttondedheel, bådhe j åcker och
    ängh. Der effter j wästre giärdet till vthsädhe            26 tunnor 42 1/4 kanna
    och vthj det östra giärdet till vthsädhe                       26 tunnor 13 13/16 kanna
    Denne gårdh kann och enäär medellmåttigh wäxt är
    på sin andeel j ängen, dee småå änghagerne och j sädes
    giärdet fåå till höö                                                       19 ½ kiärrelas
    Denne gårdh är j Orlunda sochn belägen

3. Jbidem crono under Wadstena slått hemman    1.
    och j Fifwelstadh sochn belägen, dess stoorleek uthj byemålet
    är en tollfftedeel ringare änn Numero 1 ähr, och der effter
    haffwer denne gårdh j wäster giärdet till vthsäde        15 tunnor 5 2/12 kanna   
    haffwer och denne gårdh j östra giärdet till vthsädhe  14 tunnor 45 1/8 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh grääswäxt
    ähr, om åhret på sin andeel vthj ängen, tillyka /medh/ dee små
    änghagarne och j sädhesgiärdet fåå till höö                  11 kiärrelas
    eller fämb och en hallf palm.

(Nästa spalt t.h.:)

    Notarum Explicatio

4. Jbidem öster nårre gården kiyrckio hemman        1.
    och förmedlat till ½ j owyst, hörer och vnder Wadstena
    slått, och j Orlunda sochn belägen, dess stoorleek
    uthj byemåhlet ähr juust hallparten mindre änn Numero 3
    ähr. Och der effter hafwer denne gårdh j wäsre
    gärdet till vthsädhe                                                7 tunnor 30 7/12 kanna
    Haffwer och j det östra giärdet till vthsädhe         7 tunnor 22 9/16 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh wäxt
    är, om åhret på sin andeel vthj ängen tillyka medh
    j dee små änghagerne, och j sädesgiärdet få till höö    5 ½ kiärrelas
    eller och twåå och trefiärdedeells palm.

5. Jbidem wäster södre gården Wreeta Closter hemman    1.
    Denne gårdh hörer och vnder Wadstena slått.
    Dess stoorleek uthj byemåhlet ähr lyka medh
    Numero 1. och der effter hafwer denne gårdh
    vthj wästre giärdet till vthsädhe                            16 tunnor 26 kannor
    Hafwer och uthj det östra giärdet till vthsädhe     16 tunnor 8 ½ kanna
    denne gårdh kan och enär medellmåttigh
    grääswaäxt är, om åhret på sin andel i ängen   
    änghagarne och j sädesgiärdet få till höö              12 kiärrelas
    eller och säx pallmar. Är i Fifwellstadh sochn belägen

(Nästa spalt t.h. nertill:)

    Notarum Explicatio

6. Jbidem för detta frällsse hemman                                1.
    och förmedlat till hallfft i owyst, männ nu är detta hemman till
    Konglig Mayestät och Cronan uthj ährsättningh gifwet för okiöpte räntor
    denne gårdh ähr j Fifwellstadh sochn belägen. Dess stoorleek uthj byemåhlet
    är hallfft emot Numero 8. och der effter hafwer denne gårdh uthj byessens
    wästra åckergiärde till vthsädhe                                          12 tunnor 19 ½ kann
    Haffwer och uthj byessens östra åckergierde till vthsädhe 12 tunnor 6 3/8 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh grääswäxt är, om åhret
    på sin andeel uthj ängen och uthj dee små ängehagerna, tillyka medh
    vthj sädhesgiärdet alls fåå till höö                                        9 kiärrelas
    eller och fyhra och en hallf pallm.
    Denn skadelige landhafren ähr och uthj denne byes bägge åckergiärden inrootat och på
    somblige ställen mycket bewuxen.

(Texten fortsätter uppe t.h.:)

    Notarum Explicatio

7. Jbidem kiyrckio hemman                                1.
    och förmedlat till hallfft j owyst, och hörer vnder
    Wadstena slått. och j Orlunda sochn belägen. Dess stoorlek
    uthj byemåhlet ähr lyka medh Numero 6. och der effter haar
    denne gårdh uthj wästra giärdet till vthsädhe         12 tunnor 19 ½ kanna
    Haffwer och uthj östra giärdet till vthsädhe           12 tunnor 6 3/8 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh wäxt är
    om åhret på sin andeel j ängen och j de sina änghagarne
    tillyka medh j sädes giärdet fåå till höö                9 kiärrelas

8. Jbidem östersödre gården skattehemman        1.
    Vthj Orlunda sochn belägen. Och hörer vnder Wadstena
    slått. Dess stoorleek uthj byemåhlet är af een och en hallf
    åttondedeel af heela byessens ägor, lyka emot Numero 6 och 7
    tilhoopa. Der effter haar denne gårdh j wästra
    åckergiärdet till vthsädhe                                    24 tunnor 39 kannor
    Hafwer j det ostra giärdet till vthsädhe               24 tunnor 12 3/4 kanna
    Kann och enär medellmåttigh grääs wäxt är
    på sin andeel uthj ängen, ängehagarne och j sädes
    fåå till höö nyo pallmar eller                                18 kiärrelas
    och ligger åhrligen det eena giärdet j trädhe
    Denne gårdh Numero 8. hafwer en skatte vthjordh vthj Egby
    Alt hwad som till denne byes bygnadh, ägors omstängsell
    och till weedebrandh betarffwas måste åboerna ifrån hä-
    radhs allmännningen hämpta, hwar till är weedh pass 2 myhl
    eller sigh och annorstädhes för betallningh förskaffa.

F. Kiäretorph crono vnder Wadstena slått hemman        1.
    Huillcket nu ähr alldeles ödhe och afhyst, dess åcker och ängh
    ligger för fääfoot och till beete för Börestadhs byes åboer
    Dess ödesmåhl är förordsakat, förmedellst åckerens oduge-
    lige jordhmohn

G. Twänne Soldattorp, det ena j byen och det andra, nårr om byen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på denne sydan tager Granby åckergiärde weedh
Här på denne sydan tager och Egby ägor weedh
Här når om tager Egby ägor och ängh eller beetes hage weedh
Här nordan till tager Egby ägor och åckergiärde weedh
Här östan till tager Aska åckergiärde weedh
Här öster om tager Brootorp åckergiärde weedh
Här tager och Broototp åckergiärdhe weedh
Här tager och Brootorps ägor och ängh weedh
På denne sydan om giärdess-gården tager Trååstadh
    ägor och åckergiärde weedh
Här tager Orlunda hästhage weedh
Här på denne sydan tager och Orlunda ägor och änngh weedh
Här söder om tager Orlunda kiyckebyes ägor och åcker-giärdhe weedh
Här på denne sydan tager Pyhletorps åckergiärdhe weedh
På denne sydan om giärdessgården tager Pyhletorps ägor och ängh weedh
Här wäster om tager Ahle-torps åckergiär-de weedh
Här på wästre sydan tager Fylla i Mååser weedh

(Text på vänstra halvan av kartan:)
Denne parck är Disputerlig och säyes, at Granby haffwerr
    i forna tyder hafft här en beetes hage
Skarp leeröhr
Mååse
Beeteswall och medh smått eeneböske bewuxet
Torp
Mååse
Beetes wall och medh smått eeneböske bewuxet
Medellmåttig öhrjordh
Skarp och torr öhrjordh
Rååsteen
Skarp öhr jordh
Medellmåttig ängewall
Medellmåttig ohrjordh
Beeteswall medh smått eeneböske bewuxet
Skarp ohr jordh
Tämmelig godh öhrmylle jordh och leermylle jordh
Medellmattigh sidlent ängewall
Medellmattigh ängewall'Här är en högh ohrbacke
Skarp och torr öhr-jordh
Leer jordh
Sidlänt staggwall
Rååsteena
Rååsteen

(Text på högra halvan av kartan:)
Öhr jordh
Skarp öhrjordh
Skarp öhrjordh
Öhr jordh
Sidlänt staggwalls ängh
Leerjordh
Skarp och odugelig leeröhr
Leerjordh
Öhrmylla
Leer jordh
Leer jordh
Dungh jordh nyligen vpgiordh
Staggwall
Odugelig och torr wall

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare text på fliken t.v. vid revidering:)
Anno 1733 Reviderades denna Charta uti Kongliga lantmätery
Contoiret och befans åkrens innehåld som följer

                                 Efter                    Efter                  Reparation af hwar och
                                 Charte                 observation       en jordmån emellan följande
                                 beskrivning                                    hemman                                                                                        
                                 Tunnor Cappar Tunnor Cappar   Nummero 1 Nummero 3 Nummero 4 Nummero 5 Nummero 7
Littera A
{Wästergiärdet
{tämmeligen god öra                              15      16            1    30        1    24 5/6     -    28 5/12    1    30         1    14½         
{och lermylle jord                                   7       20            -    30 ½      -    28           -    14             -    30 ½     -    22 3/8
{lerjord                                                    8       5              1    5/8        -    29 2/5     -    14 7/10     1    5/8       -    24 ½   
{Medellmåttig örjord                              17    31             2    7 7/8     2    1 3/5       1    4/5           2    7 7/8    1    21 7/8        
{Skarp och torr ör och}                           88    29            11    3 5/8    10 5 11/12    5    23/24      11    3 5/8    8   10 3/4            
{lerör                           }                                                                                                                                                      
                                     131    22 6/7       138 : 5             17 : 8 5/8     15 : 25 3/4     7 : 28 7/8     17 : 8 5/8    12 : 30 ½ 
 
Littera B
{ Östra giärdet                                       
{2 stycken noterade för örmylla            4        -              -     16          -    14 2/3        -    7 1/3       -    16          -    12                    
{1 oseparerat dito ungefär                      2      24             -    11           -    10 ½          -    5 1/24     -    11          -    8 1/4      
{lerjord                                                   53    18            6    22 1/4     6    4 1/3         3    2 1/6       6    22 1/4   5    11/16      
{dungjord                                               18    28 ½  }
{Skarp oduglig lerör                              10    4 ½    }    8    26 ½        8 2 2/3            4    1 1/3      8    26 ½     6   19 11/16 
Skarp örjord                                           41    17      }                                                                                                            
                                    129    6 2/7        130 : 27 ½        16 : 11 3/4    14 : 31 3/4      7 : 15 3/8     16 : 11 3/4    12 : 8 5/8

(Notering i kanten till båda ovanstående tabeller:)
Årliga diffe-renun emellan Chartan och observationen blifwer alle-
nast 2 tunnor 17 cappar

De öfrige hemmanens lotter kunna lätteligen
finnas af deras ottingtal som Charebeskrif-
ningen utförer.
Desse hemman äro skattlagde til förmedling
åhr 1728, då Lantmätaren Ekeboum utgifwit
öfwer dem en ny beskrifning hel skiljacktig ifrån
föregående. hvarom besee Memorial : öfwer Skattläggning af åhr 1733 expedierat


_____________________________
1) Kartan skadad