D24_080

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Hilltorp beläget i Östergiötlandh,
Wadstena Lähn, Aska häradh och Fiwellsta sochn
medh alle dess tillhörige ägor och lägenheeter. Afmätt af undertecknader Anno
                         1687

    Notarum Explicatio

A. Hilltorph frällsse hemman                        ½.

B. Nårre åckergiärdet dess jordhmåhn är af
    suur sandhjordh, vthsädet der uthj ähr                9 7/16 tunna
C. Södra åckergiärdet dess jordhmohn ähr
    sand och swartmylla beblandat, der uthj
    till vthsädhe                                                         8 2/3 tunna
D. En åckerlöcka nårr om gården jordhmåhnen är
    af skarp öhrjordh och sandh vthsädet ähr           1 1/4 tunna
E. En åckerlöcka straxt södär om gården jord-
    mohnen dher uthj är skarp öhrsandh, vthsädet    3/4 tunna
F. En åckerlöcka söder om ängen dess jordmåhn
    är suursandh, till vthsädhe der uthj                     1 3/8 tunna
G. En åckerflått j gierdeslaagh med Ryssbärga
    jordhmåhnen der uthj är suursandh der j
    till vthsädhe                                                        1 7/8 tunna
    Efter denne landhsorts bruuk ligger
    åhrligen det ena gierdet och hallfparten
    af åckerlyckorne j träädhe
H. Ängen wedh gården hwar på är deells tämmelig
    godh wall och deells skarp suurwall blifwer
    der på till höö enär medellmåtig wäxt ähr        5 lass
J. Ängen der hoos söder om är skarp wall vthj och
    fullt medh kiällesågh mitt uthj, blifwer till
    höö der uthj enär medellmåtig wäxt ähr            2 lass
 
K. Engelöckan som är inhägnadt af nårregierdet blifwer
    der på till höö när medellmåtig wäxt ähr          1 lass
    Bliffwer och på reenarne uthj /sädessgiärdet/ och södre
    åckerlöckan när hon är j säde till höö                2 lass   

(Text på kartbilden, medsols:)
Här på denne nårre sydan tager Tråstads ägor åckergiärde weedh
Här östan till är odugeligh vthmarck som ingen grääs
wäxt ähr på, ähr något hög-ländt af öhr och skarp
sandwall medh smått ene-buskar på
Här på östre sydan och...
södre sydan tager Rysbärga åckergiärde weedh
Här sunnan till uthi denne kroken är
Fiwellsta ängh som kallas Aallängen belägen
Här wästan till stööter och Tråstadh åcker-
giärde in till

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson