D24_083

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Järnewy och Kätzletorph
med dess tilhörige ägor i Östergiötlandh, Wadstena Lähn,
Dahls häradh och Nässia sochn belägne, affmätte Anno 1689

    Notarum Explicatio

    Järnewy hemman vnder Wadstena slått            3.
    hwillcka ähro alla tree lyka stoore vthj teegemåhl

A. Järnewy wästra åckergiärde, dess jordmohn ähr nårr j
    giärdet mycket skarp och torr öhrjordh, men närmast
    byen något bättre ohrmylla, och söderst j samma gärde
    styff leerjordh.

B. Järnewy östra åckergiärde dess jordhohn är och nordast j gär-
    det skarp och torr ohrjordh, men den södre deelen weedh pass
    hallfparten är beblandat leera och dungjordh, och mycket
    medh den skadelige landhafren bewuxen.

C. Järnewy södre åckerlöcker eller flåtter som bruukas och såås samma
    åhr med wästra giärdet, dess jordmohn är dungjordh och
    mycket med skadelige landhafren bewuxen.

D. Järnewy wäster södre åckerlöcker som såås samma åhr medh
    östra giärdet, dess jordhmohn är deells dungjordh, och
    deells styff leera, och mycket medh landhafre bewuxen.

E. Järnewy ängh huillcken är af mååsachtigh hårdhwall och mycket
    fördärfwat af sandh som blåses ifrån den öfwerflödige
    sandstranden som här weedh byen ähr.

F. Järnewy beetes hage, huar uthj på kiärret bärgas grofft starrhöö

1. Nårre gården Skiäninge Closter hemman                1.
    Denne gårdh hafwer j wästra giärdet och j södre åckerlöckan
    till vthsädhe                                                                 19 tunnor 24 4/5 kanna
    Vthj östra giärdet tillyka medh wästersödre åckerlockan    14 : 53 1/3 kanna     
    Denne gårdh hafwer och en åckerlöcka ihoop medh Numero 3 af
    mycket skarp öhrjordh vthwyses medh bägge gårders Numero
    der uthj till denne gårdh vthsädhe                                        - : 47 2/5 kanna
    Denne gårdh hafwer en änghage ihoop medh Numero 3 och fåår
    der på tillyka medh ängen, kiärret och på renarne j sädesgiärdet
    in alles enär medellmåtigh wäxt ähr, till höö och starr tilhopa    9 kiärlass

2. Mellan gården crono hemman                                    1.
    Denne gårdh ähr lyka medh nårregården bådhe j åcker och äng
    hafwer altså j wästra giärdet tillyka med j södra löckan till vthsädhe 
                                                                                      19 tunnor 24 4/5 kanna
    och det andra åhret vthj östra giärdet, med fölliande löcka
                                                                                       14 : 53 1/3 kanna
    Haffwer och denne gårdh tuänne åckerlöcker som denne gårdhs Numero
    vthwyser, och på dem tilhoopa ar vthsädhet              1 : 24 kannor
    Denne gårdh hafwer och en änghage för sigh siällf och fåår der på tillyka
    medh dee andra byesens ängar och kierr, enär medellmåtig wäxt är
                                                                                        9 kiärlass
(Texten fortsätter i mellersta spalten nedtill:)

    Notarum Explicatio

3. Södre gården Wadstena Closter hemman            1.
    och ähr lyka medh de andra uthj byemåhlet
    haffwer altså j wästre giärdet och uthj södre löckan vthsäde   
                                                                                      19 tunnor 24 4/5 kanna
    Vthj östra giärdet, och j medfölliande löcka till vthsadhe  14 : 53 1/3 kanna
    Vthj löckan i hoop medh Numero 1 till vthsädhe                -    47 2/5 kanna
    En ängehage till denne gårdh ihoop medh Numero 1.
    och blifwer der på, tillyka medh på byesens ängh, kierr
    och j sädhes giärdet enär medellmåttigh wäxt är höö och
    starr nästan hallfparten af hwart slaget alls tilhoopa    9 kiärrelass
    eller och fyra och en hallf palm
    Och ligger åhrligen det ena giärdet tillyka medh dess medhföl-
    liande löcker söder om Mååsen j träädhe

L. Järnewy vthmarck hwarpå ähr medellmåttigt beete skoug ingen
    vthan mycket smått eeneböske vndantagandes uthj Skiällien
    hwarest åboerne är förbudet at hugga någon qwyst, alt
    hwadh som till gårdernes bygnadt och stängsell betarfwes sampt
    och till weedebrandh måste åboerne sigh ifrån Wästergiötlandh
    för betallningh förskaffa. 

(Text i spalten t.h. nedtill:)

    Notarum Explicatio

4. Kättzletorp crono hemman                    1/4

G. Kiättzletorps wästra åckerflåtter som brukas och såås det ena åhret
    jordhmohnen der uthj är dungjordh och full medh den skade-
    lige landhafren bewuxen der på till vthsädhe    19 tunnor 27 kannor

H. Kiättzletorps åckerflåtter, som brukas och såås det andra åhret    
    Jordhmohnen der uthj är i den mellersta lyka medh den
    wästre, men j den östre wedh gården är något bättre leer-
    myllejordh, och på dem bådha tilhoopa vthsädhe    13 ½ tunna

J. Kiätzletorps ängh huillcken är deells skarp hårdhwall och deells
    kiärrwall och kan på denne ängh tillyka medh j sädeslöckorne
    enär medellmåttigh wäxt är blifwa om åhret till höö och starr
    twäden höet och tredingen starret, tilhoopa räcknadt    7 kiärrelas
                                                                        eller och    3 ½ palm

    Mulebeete niuter denne Kiätzletorps gårdh medh Jarnewy by
    vth på dess vthmarck timmer trinne staffwer och weedebrandh
    måste denne gårdh sigh fierran ifrån för betallningh forskaf-
    fa, fiskewatnet här i siöen, weed Järnewy ägors strandh duger
    icke förty det ar mäst steenigh och sandhstrandh

(Texten fortsätter i spalten längst t.v.:)

    Notarum Explicatio

5. Torpet, hwillcket skougwachtaren öffwer Skiällien
    åboor medh dess tilhörige åckerlöcker, huillckas
    jordhmohn är af skarp öhrjordh, och är på dem
    bådha tilhoopa till vthsädhe                                1 tunna 48 1/5 kanna

K. Skiällien är en frykallat jägareparck, hwillcken är belä-
    gen på Jarnewy byes vthmarck på en vdde wedh siön
    Wätteren och full medh graanskoug bewuxen

M. Fyra parcker vthj wästra åckergiärdet som höra till Numero 1.
    i Nässia, och finnes samma parcker på dess affrytning
    wara afsatte och vthräcknadhe.

(Text på kartbilden, först runtom med början uppe t.h.:)
Har når om både wäster och öster om gierdess-
    gården tager Nässia kiyrckobyes ägor och vthmarck weedh
Här uthi denne winckell stööter Nässia wästre-
    gårdhs enskylte åcker och ägor vthj
Här öster om tager och Nässie kiykobyes åckergiärde weedh
Hyt neder sträcker sigh och Nassia giärde
Här på denne sydan stööter Järnebärga wästra åckergiärde
    här in till Kätzletorps ägor och giärde
Här stööter Järnbärga ängh in till denne Kätzletorps ängh
På denne sydan tager Örbärga ägor weedh
Här stööter Nyttorp beetes hage in till
På denne sydan stööter och Nyttorps åckergiärde här in till
Här tager och Nyttorps ägor weedh
Här tager Örbärga ägor och vthmarck weedh
Wetteren Lacus

Skarp och torr öhr jordh
Öhr mylle jordh
Skarp öhr jordh
Styff leer jordh
Backestuga
Mååsachtigh hårdhwall
Dungh-jordh
Stagg-wall
Mååse
Starrwall
Tufwigh marck medh smått eneböske bewuxet

Höglänt och torr marck medh smått eeneboske bewuxen
Styff leera
Tufwigh wall medh smått ene bewuxet
Dung jordh
Dungh jord
Backestuga
Skarp och torr ohr-jordh
Skarp hardwall
Dungh jordh
Kierrwall
Skarp hårdhwall
Dungh jordh
Dungh jordh
Dungh jordh
Soldate torp
Mååse
Hardh wall
Leermylle jordh
Skarp hårdh wall
Kier eller starrwalls ängh

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson