D24_085

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Eeneby och dess ägor i Östergiötland,
Wadstena Lähn, Daalss häradh och Nässia sochn belägen, afmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

Eeneby crono hemman twänne hwillcka ähra
    lyka stoora vthj byessens åcker och ängemåhl

A. Byessens wästra åckergierde jordhmohnen der uthj ähr närmast
    Nässia åckergierde högländt, torr och skarp öhrjord
    som ingen torcka tåål, närmare byen neder på sidden
    ähr surachtigh dungjordh, och emellan byen och kiärsidden
    ähr öhrjordh, och dee tuänne åckerflåtter weedh grinden
    emmellan bägge giärden, är af styf leerjordh

B. Byessens östra åckergiärde, jordhmohnen der uthj är nordast
    och närmast byen torr och skarp öhrjordh, männ söderst
    och öster inn emot Össnässia åckergiärde är medellmåtig
    godh dungmyllejordh, doch full medh landhafre.

C. Byessens ängh är skarp staggwall uthj och fult medh småå eeke-
    skough

D. Een starängh lyten straxt weedh byen

E. Een lyten änghage vthj wästra åckergiärdet

1. Nårre gården crono och lyder under Wadstena slått hemman     1.
    Vthj byssens wästra åckergiärde är denne gårdhs vthsäde 17 tunnor 9 ½ kanna
    Hwar af kann wara hallfparten torr öhrjordh
    Vthj byessens östra giärdhe, är denne gårdhs vthsäde    19 tunnor 28 kannor
    Hwar af kann och wara hallfparten örjordh
    En åckerlöcka inne medh wästra giärdet till denne gårdh
    hwillcken gårdsens Numero uthwysar af torr öhrjordh om    -    32 kannor
    Twåå småå åckerlöckor af torr öhrjordh om vthsäde             -    29 ½ kanna   
    Twåå småå ängetäppor, som alt sådant särskilt gårdzens
    Numero vthwyser tillyka medh twänne beetes hager denn
    ene större och denn andre mindre. Denne gårdh kann och
    i alls när medellmåtigh wäxt ähr om åhret fåå till höö        14 kiärre las

2. Jbidem Södre gården Crono lyder under Wadstena slått hemman    1.
    Denne gårdh ähr lyka medh nårre gården uthj
    åcker och ängemåhl, j wästre giärdet till vthsade         17 tunnor 9 ½ kanna
    Vthj byessens östre giärdhe till vthsäde                         19 tunnor 28 kappar
    En åckerlöcka till denne gårdh af torr öhrjordh om        -        52 kappar
    Twåå änghagar doch mäst af onyttiga mååsar uthj.
    Een ly/ten/ grääs hage, hwillcket alt sådane gårdssens
    enskyllte parcker uthwysar gårdhsens Numero
    Denne gårdh kann och enär medellmåtigh hööwäxt
    ähr om åhret, bådhe j ängarne säädesgiärdet
    och andra småå parcker fåå till höö                    14 kiärrelass
    Och ligger åhrligen det eena byessens åcker-
    giärde j träädhe

F. Byessens vthmarck nordan till emellan byen och siöön Wätteren
    huar på är småå graanskough och ganska ringa beete
    hwillcken marck tillyka medh Össnässia och Nässia vth-
    marcker är Jägareparck och denne samme byars
    åbooer der på är icke låfliget till at hugga en qwyst
    Denne byess muhlebeete är mäst på träädet och på lööten som den-
    ne by tillyka medh Nässia, Össnässia, Naddö, Vllewy, Järnbärga
    och Öhrbärga haffwa ihoop obytt. Siööstranden weedh denne
    byes ägor, är stenig och onyttig till något fiskery

    Weedebrandh så wäll som all annor nödhwändigh skough som till
    denne gårdars bygnadh och ägors omstängsell kan betarf-
    was skall ifrån Wästergiötlandh för betallningh och stoort
    beswähr öffwer siöön hyt förskaffas, effter som dee ingen
    härads allmänningh hafwa att tillgåå
    Landhafren hafwer uthj bägge åckergiärden på leeran och
    dung jorden mycket taget öfwerhanden och denn goda
    vthsådde sääden, alldeles neder quäfwer. Och som på
    desse hemman är något hög spannemåhls ränta, och den nu i någre
    åhr ey orkat uthgiröa, hwarföre dee på en tunna spannemåhl
    eller något på huardera kunde förskoones, behöfde wäll effter
    öhrjorden är mycket swykfull, och j den andra är landhafren bewuxen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wätteren Lacus
På denne sydan tager Össnässia ägor och vth-marck weedh
Här in till gierssgården sträcker sigh och Öss-nässia vthmarck
Här öster om tager Össnässia ägor och åckergiärde weedh
Här tager och Össnässia åckergiärde weedh
Här söder om ängen är en vthmarck eller slätt
    lööth som denne by tilly-ka medh Nässia, Össnässia.
    Naddö, Vllewy, Järnbärga
    och Öhrbärga hafwa ihoop obytt
Här tager Nässia äger och beetes hage weedh
Här tager och Nässia östra åckergiärde weedh
Nässia östra åckergiärde tager här weedh
Här på denne sydan tager Nässia ägor och vthmarck weedh

Rååsteen
Rååsteen
Mååse
Rååsteen
Rååsteen
Mååse
Mååse
Mycket skarp och torr öhr-jordh
Suhr-achtigh dung-jordh
Öhr-jordh
Styff leer-jordh
Skarp och torr öhr-jordh
Dungh-mylla
Tufwig och oiämn wall medh smått eeneböske
bruukas till beete enär detta giärdet är j sääde

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson