D24_088

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Nässia kiyrckia och by,
med dess ägor i Östergiötland, Wadstena lähn,
Dahls häradh och Nässia sochn affmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

    Nässia kyrckio by hemman                        6.
A. Byessens wästra åckergiärde, dess jordemohn1
    ähr närmast byen torr skarp öhrjordh, men1
    söderst ähr sidländt dungjordh.
B. Byessens östra åckergiärde, huar uthj är1 stör-
    sta parten skarp och torr öhrjordh men söderst
    inn empt kiär- eller mååse ängen är1 dungh-
    jordh 
C. Byessens kiärräng eller mååse huilcken ähr
    mycket sancker dywall uthj

1. Wästre gården Crono under Wadstena1 slått
    förmedlat ½ j owyst hemman                         1.
    Denne gårdh hafwer sährskilt åcker-
    flåtter j byessens wästra giärde, huil-
    ka gårdsens Nummero uthwyser1, och
    på dem tilhoopa vthsäde                            2 tunnor 52 kannor
    Denne gårdh hafwer effter en hallf
    åttings byemål medh dee andre uthj
    skiffte j wästra giärdet och der till
    vthsadhe                                                    3 tunnor 16 ½ kanna
    Vthj östra giärdet haar denne gård
    tree flåtter af torr och skarp öhrjord
    der på ihoopa till vthsädhe                        2 tunnor 12 kannor
    Vthj teegemåhlet med dee andre uthj
    samma giärde och der på til vthsade         3 tunnor 42 kannor
    Denne gårdh2 haar och uthj Järne-
    wyks giärde åckrar som denne
    gårdhs Numero uthwyser af skarp och
    torr öhrjordh der på till vthsäde                1 tunna 43 kannor
    Åckeren på backen weedh gården
    huillcken är alt för mycket skarp
    gruus öhr vthj om vthsade                         2 tunnor 42 kannor
    Denne gårdh kann enär medelmåtig
    wäxt är vthj ängehagarneweedh siön
    i Kierängen och säädes giärdet alls til
    hoopa hallfpatren höö, och starr                6 kiärlas

2. Jbidem crono förmedladt till ½ bådhe
    i wyst och owyst hemman              -
    Denne gårdh är af 2 åttinger uthj
    byemåhlet, j wästra giärdet vthsäde         13 tunnor 10 kannor
    Vthj östra giärdet till vthsäde                   15 tunnor
    Vthsädhe på tompten                                1 tunna 44 kannor
    Denne gårdh kan enär medell-
    måtigh wäxt är, j Kiärrängen /fåå/ star     7 kiärlas
    och uthj sädes giärdet till höö                   1 kiärlas

3. Jbidem crono under Wadstena slått hemman    1.
    Denne gårdh är af     1 ½ åtting uthj
    byemåhlet, J wästra giärdet till
    denne gårdh vthsädhe                                9 tunnor 49 ½ kanna
    Vthj östra giärdet till vthsädhe                  11 tunnor 14 kannor
    Twänne åckerlöckor om vthsäde               1 tunna 34 kannor
    Denne gårdh kan enär medell-
    måtigh wäxt är uthj Kiärängen
    fåå grofft starrhöö                                     5 1/4 kiärlas
    och uthj säädes giärdet till höö                 3/4 kiärlas

4. Jbidem crono under Wadstena slått
    hemman                                            1.
    Denne gårdh är af    2 åttingar
    vthj byemåhlet, vthj wästra giär-
    det till denne gårdh vthsade                  13 tunnor 10 kannor  
    Vthj östra giärdet till vthsade                15 tunnor
    På tompten till vthsädhe                        1 tunna 41 ½ kannor
    Denne gårdh kan enär medell-
    måtigh wäxt är, uthj Kiärängen
    fåå grofft starrhöö                                 7 kierrelas
    och j säädes giärdet tillyka medh
    dee småå hagestycken till höö              1 kiärlas

5. Jbidem crono under Wadstena slått
    och är förmedladt till ½ både uthj
    wyst och owyst hemman                -
    Denne gårdh är af     1 1/4 åtting
    Vthj byemååhlet, j wästra giärdet
    till denne gårdh ähr vthsadet                7 tunnor 48 1/4 kanna
    Vthj östra giärdet är vthsadet               9 tunnor 21 kanna
    På tompten till vthsädhe                        -            14 kannor
    Denne gårdh kan enär medell-
    grääs wäxt är, om åhret fåå uthj
    Kiärängen eller Mååsen starrhöö        5 kiärr lass
    kan och fåå uthj sädes giärdet höö      5/8 kiärrelas 

    Numero 1, 3 4 och 6 behöffwa äfwen så wäll för-
    medlingh j wyst och owyst som Numero 2 och 5
    ähre, förmedellst ägornes swagheet, besynner-
    ligen ängen som så lytet och ey annat än star gif-
    wer hwarigenom åckeren ar vthskrynat.

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio
6. Jbidem östre gården crono under
    Wadstena slått hemman                    1.
    Denne gårdh är af     2 åttingar
    Vthj byemåhlet lyka medh Numero
    2. och 4. J wästra giärdet är
    denne gårdhs vthsädhe                        13 tunnor 10 kannor
    Vthj östra giärdet är vthsädet              15 tunnor
    På tompten är vthsädet                       1 tunna
    Till starrhöö uthj Kierrängen              7 kiärlas    
    Vthj säädes giärdet medh täppor        1 kierlas

    Och ligger åhrligen det /ena/ åckergierdet
    uthj träädhe. Landhafren hafwer
    och här uthj bägge åckergiärden taget
    öfwerhandh uthj den bästa åckerjorden

D. En beetes hage till heela byen tilhoopa
    beete.
E. Een lyten änghage weed knechtorpets åcker
    löcka som åboerne hafwa tilhoopa
F. Nässia kyrckia och kiyrkiogårdh.
G. Byessens vthmarck nordan till, weedh
    siöön Wätteren medh någon graanskog
    och åboerne uthj byen der af icke är låf-
    liget at hugga en qwyst. Mulebeetet där
    på är skarpt och tårt, männ älliest på
    träädet och lööten som denne by til-
    lyka medh Eeneby, Össnässia, Naddöö
    Vllewy, Järnbärga och Öhrbärga hafua
    ihoopa obytt

    Weedebrandh så wäll som all annor
    nödig tarfweskough som till gårder-
    nes bygnadh och ägors omstängsell be-
    höfwes skall för betallningh och stort
    beswähr öfwer siöön ifrån Wäster
    giötlandh, hyt förskaffas
    Fiskewatnet wed denne strandh duger icke
    mycket, effter som hon är steenig.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Taske udden
Arnesteens udden
Raabändet
Wätteren Lacus
Aaludden
Rååsteen
Här tager Eeneby ägor och vth marck weedh
Rååsteen
Här tager Eeneby ägor och hagar weddh
Rååsteen
Här tager Eeneby ägor och åckergiärde weedh
Här tager och Eeneby åckergiärdhe weedh
Här på denne sydan om gaatan ta-ger Eeneby äng weedh
Här söder om och i denne krooken tager Järnebär-
ga ägor och åcker-giärde weedh
Här sunnan till tager och Järnebärga åckergiärde weedh
Här tager Järne-wyks ägor och ängh weedh
Här i denne kroken sträcker sigh och Järne-
wyks åckergierdhe
Här stööter och Järne-wyks åckergierde inn till
Här uthj i denne kro-ken sträcker sigh och
Järnewyks giärde
Här nedan för åckrarne tager och Järnewyks åckergiärde weedh
Här uthj denne krooken är Järnewyks åckergiärdhe
Halmsta udde och wyk

Mååse
Mååse
Mååse
Öhrbacke
Soldatetorp
Ohrbacke
Skarpöhr-jordh
Steenigt medh eeneböske
Eeneböske
Tompter
Öhr-backe
Mycket skarp och torr öhrjord
Torr öhrbac-ke
Skarp och torr jordh
Kiärr
Kiärr
Skarp och torr öhr jordh
Skarp öhrjordh
Skarp torr öhr jordh
Här neder inemot Kiärängen
ähr dungh mylle jordh och all
öfwer medh landhafre bewuxen
Staggwall   
Dung jordh
Dung-jordh        
Mycket sanck dyängh
Dungh-jordh
       
Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

___________________________
1) Veck på kartan
2) Skada i veck på kartan