D24_091

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Össnässia by, och dess ägor i Östergiötland,
Wadstena lähn, Daals härad och i Nässia sochn belägen, affmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

    Össnässia by är aff större och smärre hemman    3.
    Såssom och vthj denne by ähre vthjorder            6.
    Hwillcka hwar af hwadh natur dee ähre, här nedan effter
    vthtryckeligen warda förmällte

A. Byessens wästra åckergiärde, hwillckets jordhmohn är weed
    pass hallfparten skarp och mycket torr öhrjordh nårr j
    giärdet, männ denn andre hallfparten södher j giärdet
    ähr leerachtigh dunghjordh och full bewuxen med landhafre.
B. Byessens östra åckergiärde hwillckets jordmohn ähr och
    weedh pass hallfparten närmast siööen medellmåtigh öhr-
    jordh och wästan till, ähr leerachtigh dunghjordh full medh
    landhafre bewuxen.
C. Byessens ängh, ähr mästendeells kiärrängh och starrwall.
D. Byessens ängehage weedh byen af tämmeligh godh hårdwall

1. Wästre gården crono under Wastena slott hemman        1.
    och förmedlatt till hallfft vthj owyst, denne gårdhs stoorleek
    vthj byessens åcker och ängemåhl, böör wara effter gårdhsens
     ränta aff en åttingh. Denne gårdh haffwer och twänne vthjorder
    inne medh sigh, denn eena af een hallffåttingh och den andra af
    en tiugondedeells åttingh och crono bådha. Denne gårdh
    tilhoopa medh bägge vthjordarne, böör hafwa j dett wästra
    byessens åckergiärde till vthsädhe                                   9 tunnor 49 5/6 kanna
    Böör och vthj dett östra giärdet haffwa till vthsädhe       10 tunnor 5 3/4 kanna
    En åcker lockia till denne gårdh af öhrjordh om vthsäde      -       12 kannor
    Noch en löckewall som ligger uthj linda.
    Denne gårdh tilhoopa medh vthjordarne, kann enäär
    medellmåtigh grääs wäxt ähr, bådhe j ängarne som och j
    säädesgiärdet fåå till höö och starr hallfft af hwarie            8 kiärrelas
    eller fyra pallmer.

2. Jbidem een frällsse vthjordh, hwillcken medh stuga fäähuus
    och looge doch gammalt och ilackt på dess tompt bebygdt,
    hwillcken är uthj byemåhlet af treefämtedeells åtting
    haffwer uthj byessens wästre åckergiärde till vthsädhe    3 tunnor 46 ½ kanna
    Haffwer j byessens östra åckergiärde till vthsädhe           3 tunnor 51 kanna
    Een åckerlöcka till denne vthjordh om vthsädhe                -        54 kannor
    Kan och fåå till höö och starr alls, hallfft af huart slaget    3 kiärrelas

3. Jbidem crono under Wadstena slott hemman        1.
    och förmedlatt till hallfft uthj owyst. Denne gårdhs
    vthj byessens åcker och ängemååhl böör wara af
    een åttingh lyka medh wästre gården föruthan vthjor-
    derna. Och hafwer denne gårdh j wästra giärdet vthsäde    6 tunnor 21 1/3 kanna
    Haffwer och j dett östra giärdet till vthsädhe                       6 tunnor 29 kannor
    Twänne åckerlöckor som dess Numero uthwyser om vthsäde    -       43 kannor
    Denne gårdh kann enäär medellmåtigh wäxt ähr, fåå
    alls j änger och säädes giärdet höö och starr hallfft af huarie    5 1/3 kierrelas 

4. Jbidem een vthjordh hörer under Järnbärga gårdarne och dess
    ränta, huillcken är uthj byemååhlet aff ällufwa tiugendeels
    åttingh J wästre giärdet till vthsädhe                                     3 tunnor 28 ½ kanna
    Uthj dett östra giärdet till vthsädhe                                       3 tunnor 32 3/4 kanna
    kann och alls fåå till höö och starr, hallft af hwart slaget      2 3/4 kiärrelas

5. Jbidem för detta een frällsse vthjordh, männ förbytt till cronan
    och ähr nu under Cavalleriet, huillcken ähr lyka medh
    Nummero 2. bådhe j åcker och ängemåhl såssom och vthsäde

6. Jbidem för detta een crono vthjordh, männ nu ähr bebygdh och lagdh
    till ett fiärdedeells hemman                                            1/4.
    Och ähr uthj bymååhlet lyka medh Numero 1 föruthan vthjorderne
    och haffwer vthj byessens wästre åckergiärde till vthsädhe        6 tunnor 21 1/3 kanna
    Hafwer och vthj byessens östra åckergiärde till vthsädhe           6 tunnor 29 kannor
    Een åckerlöcka till denne gårdh om vthsädhe                                    -        46 kannor
    Denne gårdh kan och enäär medelmåtigh wäxt ähr, både j
    ängen och säädesgiärdet fåå höö och starr alls tilhoopa            5 1/3 kiärrelas

7. Jbidem een vthjordh som vthj jordeböökerne opföhres för ett hallfft skatte
    hemman, huillcket icke syhnes wara lykt emädan denne vthjordh ähr
    mindre änn som näst offwanstående vthjordh eller fiärdingshemman
    ähr, nämbligen 1/3 part. Desse tuänne vthjorder hafwa tillförene warit
    tilhoopa brukadhe af en åboo, och huru omwäxlingen med denne
    vthjorder då ähr skeddh, är nu nästan uthur manneminne, men iagh
    öförgripeligen icke annat kan see, uthan denne måtte wara crone
    vthjorden och böör wara vthj byemåhlet aff 7/10 de deells åttingh
    Och vthj wästre giärdet till vthsädhe                                        4 tunnor 26 ½ kanna
    Och vthj dett östra åckergiärdet till vthsädhe                            4 tunnor 32 ½ kanna
     Een löckewall mycket skarp öhrjordh ligger ödhe
    Kann och alls fåå till höö och starr hallfft af huart slaget    3 ½ kierrelas
    Och ligger åhrligen det eena åckergiärdet j träädhe så wäll som och
    åckerlöckorne, hwillcka ähre af mycket skarp röödh öhrjordh.

E. Byessens vthmarck nordan till, huillcken är medh små graanskoug be-
    wuxen, männ åboerne uthj byen der af är icke löfliget att hugga en
    qwist, effter som denne tillyka medh Eeneby och Nässia byars vthmar-
    ker nordan till, ähre frykalladehe jägareparcker, muhlebeetet på den-
    ne marck är ringa och tårrt. Menn älliest hafwer denne by mäst sitt
    muhlebeete på träädet, och så på lööten som denne by tillyka medh
    Eeneby, Nässia, Naddöö, Vllewy, Järnbärga och Öhrebärga hafwa
    tilhoopa obytt. Siööstranden är steenigh och till fyskery heel
    odugeligh. Weedebrandh så wäll som alt annat wercke till
    gårdarnes bygnadh och ägors omstängsell, skall alt för be-
    tallningh ifrån Wästergiötlandh medh stoort beswähr öfwer
    siöön hyt förskaffas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wätteren Lacus
Här på denne sydan tager vthmarcken och löö-
ten weedh, som den-ne by tillyka medh
Eeneby, Nässia, Nad-döö, Vllewy, Järnbärga
och Öhrebärga haffwa ihoop obytte
och sträcker sigh samma lööth
her södher om, giärdesgården öster
uth, neder till siöön Wätteren
Har tager Eeneby ängh weedh
Här tager och Eeneby östra ackergiärde weedh
Här wästan till tager Eeneby ägor och östra åcker-giärde weedh
Här på denne sydan tager Eeneby ägor och vthmarck weedh

Mååse
Släät rödia
beetes hage
Jgen lagder löckewall
Skarp och torr öhr jordh
Skarp och torr öhr-jordh
Öhr-backe
Backestuga
Torr och skarp öhr jordh
Mååse
To rr öhr och steenbacke
Öhr-jordh
Öhr backe
Backestuga
Leerachtigh dungh-jordh
Ängewall
Godh ängh
Öhr-jordh
Dungh-jordh
Dungh jordh
Ängewall
Tuffwigh och ojämbn stagg-wall
Öhr-jordh
Dungh jordh
Öhr-jordh
Beetes wall
Kiärrängh eller starrwall
Tufwigh och ojämbn wall bruukas till beethe om sommaren
Mååse eller kiärr
Trälenääset

Scala Ulnarum

Gabriel NiellSson

(Senare text nere t.v.:)
Reviderad år 1761 för skattläggningen skull öfwer ½ krono hemman,
och approberad som
qvarliggande Memorial af den 14 september samma år utvisar
Oskar Bergenson

(Text nere t.h.:)
Reviderad 1729 och approberad
vide Memorial af den 23 December 1729