D24_093

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Krigzbärga by och dess ägor i Östergiötland,
Wadstena lähn, Daalss häradh och Öhrebärga sochn, afmätt Anno 1688.

    Notarum Explicatio

    Krigsbärga hemman                3.
    Hwillcka ähre nästan lyka stoora uthj åcker
    och ängh, Nårregården borde wäll effter tompternes anledning
    wara lytet större, änn en af dee andre ähro, huill-
    ket han och på somblige skiäfften ähr någre fårer bree-
    dare, och på somblige skiefften lyka, såssom och sombli-
    ge städhes smalare och mindre.

1. Nårre gården crono lyder under Wadstena slått hemman    1.

A. Byessens wästra åckergiärde vthj hwillcket är mästen-
    deells öhrjordh och dungjordh något wäster om lilla
    ängen, och vthj detta giärdet ähr denne gårdhs vthsädhe    18 tunnor 6 kappar

B. Byessens östra åckergiärde vthj hwillcket är och mästen-
    deells öhrjordh, deells medellmåtigh godh öhrmylla
    och deells torr och skarp och något dungjordh nor-
    dan och sunnan till, der uthj denne gårdhs vthsäde är    16 tunnor 50 2/3 kanna
    På tompten j wästra giärdet weedh gården är vthsäde    1 tunna 5 kannor
    Huillcket föllier wästra giärdet

C. Byessens ängh wäster om wästra åckergiärdhet, huar uthj ähr skarp och hårdh
    mååsswall, medh några eekar och fullt medh smått eene bewuxen, och
    brukas mäst hårdhwallen till byessens öökebeete om sommaren, men
    vthj kiärret bärgas starrhöö

D. Byessens lilla ängh j wästra giärdet huar uthj är mästendeells hardhwall och
    något lytet kiärrwall

E. Byessens ängh nordan till, deells hårdh/-wall/ medh smått eene bewuxen, och deells
    kiärräng hwar af bärgas starrhöö, men hårdhwallen brukas mäst till beete
    Oppå desse ängiar, tillyka medh uthj säädes giärdet kann denne gårdh
    enäär medellmåtigh grääswäxt ähr, fåå till höö och starr hallfparten höö
    och hallfparten starr alls tilhoopa            7 pallmar eller        14 kiärrelaas

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

2. Jbidem skatte och lyder under Wadstena slått hemman    1.
    Denne gårdh ähr rätt juust lyka medh Södre gården vthj
    åcker och ängemåhl och hafwer j det wästra giärdet
    till vthsädhe                                                                18 tunnor 51 1/3 kanna
    Vthj byessens östra åckergiärde till vthsädhe            18 tunnor 13 kannor
    på tompten som föllier wästra giärdet till vthsädhe        -        38 kannor
    Denne gårdh haar en åcker j wästra giärdet som är
    tagen af Nårregårdens åckerteeg, och der på breeff att wara
    kiöpt ifrån Biäleboo kiyrcka, och feelar fördenskull så
    mycket Nårregården vthj det mååhlet om vthsädhe        -        45 kannor
    Äffwen och effter samma breeff en åcker j östra giär-
    det, som för Nårregården så mycket feelar om vthsäde  1 tunna 18 2/3 kanna
    huillcka åckrar denne gårdhs Numero vthwysar.
    Denne gårdh kann enäär medellmåtigh wäxt är om
    åhret fåå på alle byessens änger tillyka medh sädes-
    giärdets hööet, höö och starr, hallfparten af huart slaget    14 kiärre las

3. Södregården jbidem skattewraak under Wastena slått hemman    1.
    Denn gårdh är j byemåhlet lyka medh Numero 2 föruthan dee
    twänne åckrar som Numero 2 hafwer sährdeles breeff på
    Vthj byessens wästra åckergiärde haar denne till vthsäde    18 tunnor 51 1/3 kanna
    Vthj dett östra åckergiärdet hafwer denne till vthsädhe        18 tunnor 13 kannor
    På tompten som föllier wästra giärdet der på till vthsädhe        -        36 kannor
    Denne gårdh kann enäär medellmåtigh wäxt är om åhret
    fåå på byessens änger tillyka medh sädesgiärdes hööet, höö och
    starr tilhoopa, hallfparten af hwart slaget                              14 kiärrelas
    Och ligger åhrligen dett ena åckergiärdet j träädhe.
    Landhafren hafwervoch här på dungjorden taget öfwerhanden och något på
    den bästa öhrjorden

F. Byessens vthmarck, huar på är smått eeneböske och ringa beete så wäll som på
    träädet. Weedebrandh tillyka medh alt annat wärcke till gårdarnas byg-
    nadh och ägors omstängzell skall fiärran för betallning förskaffas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på denne sydan tager Säby ägor och vthmarck weedh
Rååstenar
Här på nårre sydan tager Luckersta ägor och vthmarck weedh
Raasteenar
Här nårr om gierssgården tager Luckersta ägor och ängh weedh
Här tager och Luckersta ägor och åckergiärde weedh
Här öster om tager Mörby ägor och åckergiärde weedh
Här öster om tager och Mörby ägor och åckergiärde weedh
Här tager Eerlunda ägor och åckergiärde weedh
Här in till stööter och Lundby åckergiärde
Här sunnan till tager Lundby ägor och åcker-giärde weedh
Här tager och Lundby ägor och beethesshage weedh
Rååsteen
Rååsteen
Här wäster om ängen tager Millsbärga ägor och änngh weedh
Denne ängetegh här mitt fööre lyder till Öhrebärga kiyrckia
Rååsteen
Här wäster om ängen tager Millssbärga ägor och änngh weedh

(Text på vänstra delen av kartan:)
Mååse
Knechtestugor
Mååse och starrwall
Beetes-ha-gar
Skryn och hårdh maas wall
(Text i mitten av kartan, fram till hägnad och tomterna:)
Torr eene backa
änge wall
Tårr eene-backe
Skarp öhr
Öhr jordh
Skarp ohrjordh
Skarp öhr
Ängewall
Medellmåtigh öhr-jordh
Öhrjordh
Dung jordh
Staggwall
Tämmeligh godh hårdh walls äng
Leer och ohr-mylle-jord
Dungh jordh
Starr-wall
Skarp och torr ohr-jordh

(Text på högra delen av kartan:)
Kiärr och starr ängh
Dung jordh
Kiärrwall
Mycket skarp och tårr öhr backSkarp öhr
godh änge wall
Medellmåt-tigh godh öhr mylle-jordh
Öhr jordh
dung-jordh
Kiär wall

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare text nedtill:)
Rewiderad och uträkningen aproberad år 1770. hwarom Memorial
under den 18 september til högl Konglige Cammar Collegium afgått
                                            H. L.