D24_096

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Ullewy by och dess tillhörige ägor och
lägenheeter i Östergiötland, Wadstena lähn, Daalss härad och Öhrbärga sochn

    Notarum Explicatio

    Vllewy by är    7 hemman större och smärre
    och effter en vhrminnes seedhwana sitt åker /och/ ängemåhl
    sinn emellan deela /effter/ åttingetaal, såssom här nedan
    effter follier

A. Byessens wästra åckergiärde vthj huillcket är wäll
    hallfparten skarp och torr öhrjordh sassom och surach-
    tigh och swagh dungjordh

B. Byessens östragiärdhe vthj huillcket ähr deells medellmåtigh
    godh dung och leermylle jordh beblandat, och deells sidlänt
    och iämbn flaath dungjordh huar uthj den skadeliga
    landhafren hafwer taget öfwerhanden, så wäll j detta
    som j det anra åckergiärdet på dungjorden.

C. Byessens ängh weedh siöön Wätteren, kallas Mååsen
    huillcken ar kiärr eller starrängh

D. Byessens äng weedh byen, kallas Lillängen är tämmelig
    godh hårdh wall vthj

(Text i spalten uppe t.h.:)

    Notarum Explicatio

1. Wästre gården frällsse hemman            1.
    Denne gårdh är af tree åttingar vthj byes-
    ssen såcker och ängemåhl, och hafwer i
    byessens wastra åckergiärde till vthsäde    12 tunnor 25 ½ kanna
    Vthj byessens östra gierde till vthsädhe     13 tunnor 38 ½ kanna
    Denne gårdh kan enär medellmåtigh wäxt
    ähr om åhret få i Mååsen starrhöö                        5 1/4 kiärrelas
    Vthj Lillängen tillyka medh säädesgiärdet höö    7 ½ kiärrelas

2. Jbidem crono vnder Wadstena slått, hemman        1.
    Denne fårdh är af twåå åttingar vthj byessens
    åcker och ängemåhl, och hafwer vthj byessens
    wästra åckergiärde till vthsädhe                    8 tunnor 17 kannor
    Vthj det östra giärdet haar denne gård til vthsäde    9 tunnor 4 kannor
    Denne kan och enär medellmåtigh wäxt /är/ om åhret
    fåå vthj Mååsen starrwalls höö                       3 ½ kierlas
    och vthj Lillängen tillyka mädh sädesgiärdet hosta    5 kierlas

3. Jbidem för detta frällsse, men nu crono och vnder
    Cavalleriet hemman                                    1.
    denne gårdh är af fämb och en hallf åttingh uthj
    byessens åcker och ängemåhl och hafwer
    vthj byessens wästra åckergiärde till vthsäde    22 tunnor 46 3/4 kanna
    Vthj det östra åckergierdet till vthsädhe            25 tunnor 54 kannor
    fåår uthj Mååsen på sin andeel starrhöö        9 ½ kierlas
    Vthj Lillängen medh säädessgiärdet höö      13 3/4 kiärlas

(Texten fortsätter t.v.:)

    Notarum Explicatio

4. Jbidem crono och lyder under Wadstena slått hemman    1.
    Denne gårdh är aff twåå och trefiärdedeels
    åttingh vthj byessens åcker och ängemåhl,
    hafwer denne gårdh uthj byessens wästra
    åckergiärdhe till vthsädhe                        11 tunnor 23 3/8 kanna
    Vthj byessens östra åckergiärde hafwer
    denna gårdh till vthsädhe                        12 tunnor 25 3/4 kanna
    Denne gårdh kann och eenäär medellmåtigh
    wäxt är fåå på Mååsen starrhöö                    5 ½ kiärrelas
    fåår och på Lillängen tillyka medh j säädesgiärdet 7 kierelas

5. Jbidem crono twänne hemman förmedlade till hallfwa
    i owyst och ähro nu bebygde uthj en gårdh, och lyda
    under Wadstena slått hemman                        2.
    Dessa twänne hemman ähro af fyra åttingar
    vthj byessens åcker och ängemåhl och hafwa j
    byessens wästra åckergiärde till vthsädhe           16 tunnor 34 kannor
    Hafwa och j byessens östra giärde till vthsade    18 tunnor 8 kannor
    Kunna och enär medellmåtig wäxt är, om
    åhret fåå på Mååsen starrhöö                                7 kärlas
    fåå och j Lillängen tillyka medh säädesgierdet hööt 10 kiärlas
    wällförståendes tuåå sådana kiärrelas pa en pallm.

(Text t.h. nedtill:)

    Notarum Explicatio

6. Jbidem en frällsse jordh huillcken är bebygdh
    och ar af een och treefiärdedeells åttingh uthj byessens
    åcker och ängemååhl, och haffwer denne frällsse jordh
    vthj byessens wästra åckergiärdhe till vthsädhe        7 tunnor 24 ½ kanna
    Hafwer och denne frällsse jordh vthj byessens östra
    åckergiärde till vthsädhe                                            7 tunnor 52 kannor
    Denne frällsse jordh kann och enäär medellmåtigh
    grääs wäxt /är/ om åhret fåå vthj byessens kiäräng
    eller Mååss starrhöö                                                    3 1/3 kierrelas
    och i lyka motto vthj Lillängen till höö                      4 ½ kiärrelas

7. Jbidem frällsse hemman                        1.
     Denne gårdh är af säx åttingar, vthj by-
    ssens åcker och ängemååhl, och hafwer
    denne gårdh uthj byessens wästra åcker-
    giärdhe till vthsäde                                                24 tunnor 51 kanna
    Hafwer och vthi byessens östra åckergiärdhe
    till vthsädhe                                                            27 tunnor 12 kannor
    Denne gårdh kann enäär medellmåtigh grääs
    wäxt är om åhret fåå vthj byessens kiärr-
    äng eller Mååse starrhöö till                                 10 ½ kiärrelas
    Kann och fåå vthj byessens Lillängh höö tilly-
    ka medh säädes giärdetz hööet                             15 kiärrelas
    Och ligger åhrligen det eena åckergiärdet
    i trääde, och vthj denne byes bägge åckergiärden
    hafwer denn skadelige landhafren taget öfwerhanden
    Vthj leer- och dungiorden och där mycket förqwäfer
    dhen goda sääden, män vthj öhrjorden tryfs han icke

E. Twänne kiyrke åckrar lyda till Öhrbärga kiyrka, uthj wästra giärdet
    om vthsädhe båda                                                 -    50 kanno

    Muhlebeetet till denne by är på träädet och uthe på lööten
    huillcket kann wara medellmåtigt
    All nödhtorfftigh skough som till gårdernas bygnadh och
    dess ägors omstängzell nödhwändigt betarfwas måste
    för betallningh fiärran ifran förskaffas medh stoor
    mööda och beeswähr, effter som dee ingen häradhz all-
    männing hafwa att tillgåå.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här är och sammehoopa marck och lööt vthför giärdegården belägen
Här nordan till om gierdessgården är vthmarcken och lööten belägen
som denne by tillyka medh Naddöö, Öss nässia, Eeneby, Nässia,
Järnbärga och Öhrbärga haffwa i hoop obytt, huillcken
icke är mycket stoor.
Här tager Nad-döö åcker-gerde weed
Här uthi krooken ar Naddö ägor och ängh belägen och
tager har weedh
Wättern Lacus
Här på denne sydan om änget eller Mååsenn
tager Ladugården Starby äng och Mååse weedh
Här in till gierdesgården sträcker sigh och Starby ängh och Mååse
Här tager och Kaasta östra åckergiärde weedh
Här tager och Kaasta ägor och östra åckergiärde weedh
Här på denne sydan tager Kaasta ägor, och wästra åckergiärde weedh
Här tager Öhrbärga ägor och ängh weedh
Här tager Öhrbärga ägor och åckerlöcka weedh

Dung mylle iordh
Medell-måtigh leer och dungmylla
Staggwall
Medellmåtigh leer och dungmylle-jordh
Medellmatig god hårdhwalls äng
Dung myllejordh
Staggwall

Enebacke medh smått eeneböske
Soldate stugor med dess åckerlöckor
Skarp och torr öhr-jordh
Staggwall
Staggwall
Sidländt och ojämbn flaat dungiordh
Tufwig och oiämbn wall bruukas till beete om sommaren
Beeteshage till Numero 1. 3. 7.
Dung myllejordh
Staggwall
Tufwig och oiämbn marck brukas af byessens åboor
till öök beete om sommaren
Kierr wall
Denne ängeteg lyder till Naddöö

Eene backar medh smått eeneböske och torr marck
bruukas till ööke beete om sommaren
Steen
Steen
Mååse
Öhr jordh
Mååse
Beetes hage till Numero 6.
Beetes hage till Numero 5.
Beeteshage till Numero 4.
Tufwigh beeteswall
Sidländt dung-jordh
Tuffwigh wall
Tufwigh och oiämbn wall brukas till öökebeete
om sommaren

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare text nere t.h.:)
Denna Charta är Reviderad Anno 1732.
och därwid observerat at effter rätt
utrackning innehåller Wästra
        Giärdet    109 tunnland 21 cannor
och det Östra   111 tunnland 45 kannor
hwarefter repartition bör förrät-
tas emellan hemmanen.