D24_098

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Luckerstadh by medh dess tilhörige
ägor och lägenheeter i Östergiötlandh, Wadstena Lähn,
Daals häradh och Örbärga sochn belägen, afmätt Anno 1689

    Notarum Explicatio

    Luckerstadh hemman                4.
    Vthiordh                                    1.

A. Byessens wästernårre åckergierde dess jordhmohn är något öffwer tuä-
    deelen af åckeren mycket skarp och torr öhrjordh, leeröhr och quik-
    leera, denn andra in emot tredie deelen af åckeren wäster om byen
    och vp vth medh beetes hagen, är medellmåttigh godh dungjordh

B. Byessens ostersödre åckergierde dess jordhmohn ähr österst och rundt om
    kring mååsen illack och suickfull qwykleera som understundom lägges
    igen, och ähr denna swykfulla qwykleera jorden wäll hallfparten af åckeren
    Vthaf den 2 hallfparten af åckeren ähr en trediedeel närmast in till ängen medell-
    måttigh godh dungjordh, och en trediedell der näst in till ähr medellmåttigh gödh
    öhrmylla, och en trediedeell ähr mycket torr och skarp öhrjordh

C. Byssens ängh och ängehagar vthj ängen är mästendeells kiärr eller starrwall

D. Byessens beethes hage huillcken förr haar warit ängh, dock skarp wall medh
    smått eeneböske vthj.

E. Byssens vthmark huillcken ähr ringa, medh några gambla eekestubbar och smått
    eenenöske på.

1. Nårre gården arfwegodz hemman                    1.
    och lyder vnder Wadstena slått, dess stoorleek hafwer förr warit 1 åtting
    eller hallf emot dee andre, menn sedermehra ähr Gaddebohlet som war
    en hallf åtting j byemåhlet, lagdt här till, så at denne gårdh då blef af
    1 ½ åttinghs stoorleek j byemåhlet, menn sidhst för någon tydh sedhan ähr
    desse fyra hemman j byen lyka stoora gierdhe bådhe j åcker och ängh,
    och haar denne gårdh j wäster nårre giärdet till vthsädhe    15 tunnor 39 9/20 kanna
    Haffwer och j östersödre giärdet till vthsädhe                      15 tunnor 45 ½ kann
    Och enär medellmåttigh wäxt ähr, kan fåå på dess andeel
    vthj byessens ängh, ängehagar och j sädesgiärdet till höö och starr
    hallfparten af hwart slaget, alls tilhoopa räcknadt                8 kiärrelas
    eller fyra pallmar.

2. Mellan gården Wadstena closter hemman        1.
    och lyder vnder Wadstena slott, dess stoorleek hafwer förr warit 1 3/4
    åttingh, men nu ähr j byemåhlet lyka medh nårre gården och haar
    denne gårdh j wästernårre giärdet till vthsädhe                15 tunnor 39 9/20 kanna
    Haffwer och uthj östersödre giärdet till vthsädhe             15 tunnor 45 ½ kanna
    och enär medellmåttigh grääswäxt är kan denne gårdh
    fåå på dess andeel vthj byessens ängh, ängehagar och j
    sädhes gierdet, till höö och starr, tilhoopa räcknadt           8 kiärrelas

3. Östre gården kyrckio hemman                        1.
    och lyder vnder Wadstena slått, dess stoorleek hafwer förr warit uthj
    byessens byemåhl af    2 åttingar, männ nu ähr lyka medh nårre går-
    den, och haar uthj wästernårre giärdet till vthsädhe            15 tunnor 39 9/20 kanna
    haar och vthj östersödre giärdet till vthsädhe                      15 tunnor 45 ½ kanna
    fåår och påå andeelen j byssens ängh, ängehagar och i sädes-
    giärdet enär medellmåttigh wäxt ähr om åhret till höö och starr    8 kiärrelas

4. Söder gården Skiäninge Closter hemman        1.
    och lyder vnder Wadstena slott, dess stoorleek hafwer förr warit uthj
    byssens byemåhl af 2 åttingar, männ nu ähr lyka medh nårre gården
    Vthj byssens wäster nårre giärde haar denne gårdh vthsädhe  15 tunnor 39 9/20 kanna
    Och såssom /denne/ gårdh icke ståår på dess rätta tompt vthan på
    byessens tegemåhl j södre ängehagen hafwer han tuänne
    tompter, denn ena j wäster nårre giärdet der på vthsädhe            -    2 9/5 kanna
    Vthj öster södre giärdet haar denne gårdh till vthsädhe          15 tunnor 45 ½ kanna
    På tompten der uthj till vthsädhe                                                -    40 4/5 kanna
    och denne gårdh lyka som dee till höö och starr                     8 kiärrelas

5. Jbidem en crono vthjordh, dess stoorleek uthj byemåhlet är sassom siettedeelen
    af endera gården ähro, uthj wästernårre giärdet vthsädhe        2 tunnor 41 kanna
    Vthj öster södre giärdet till vthsadhe                                        2 tunnor 42 kannor
    Kan på dess andeel blifwa till höö och starr                             1 1/3 kiärrelas

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

6. Gaddeboletz tompt vthj byessens östra giärde, nårregården
    vnderlagdh tillyka medh tilhörige ägor som förr förmält
    ähr, och nu allenast på tompten vthsädhe                        -    19 1/5 kanna

7. Tomptestycket som Mellangården hafwer fått till då hemmanen
    giärdas lyka, och nu der på allenast vthsädhe                -    9 3/5 kanna

   
Crono vthjordhen som medh sitt vthsädhe vthj bägge åckergiärden förr
    nogsampt förmält ähr, men här allenast tomptens vthsäde    -    9 3/5 kanna
    och ligger åhrligen det ena giärdet uthj träädhe

F. Et soldatetorp medh dess åckerlycka om vthsädhe der på    -    36 kannor

G. En backestuga der hoos

    Alt hwadh som till denne byes bygnadt, ägors omstängzell sampt
    och till nödhwändigh weedebrandh betarfwas, måste åboerne
    medh stor omkåstnadh sigh fiärran ifrån förskaffa
    Muhlebeetet är mycket ringa föga mehr änn på dess trädhe
    Landhafren är uthj denne byes bägge åckergiärden öfwerflodeligen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nårr om tager Säby ägor och åckergerde weedh
Här når om tager Örbärga kyrckeby ägor och åckergiärde weedh
På denne östre sydan tager Ahrnebärga ägor och åckergierde weedh
Här tager och Ahrnebärga giärdhe weedh
Här tager Mörby ägor och åckergierdhe weedh
Här söder om tager Krigsbärga ägor och åckergiärdhe weedh
Krigsbärga östra åckergiärde tager här weedh
Här tager Krigsbärga hage weedh
Här på denne sydan tager Krigsbärga wästra åckergiärdhe weedh
Här wästan till tager Krigsbärga vthmarck weedh
Här tager Säby uthmark weedh
Här tager Säby ägor och ängh weedh

Leer öhr
Öhr jordh
Dung-jordh
Öhr jordh
Qwik leera
Skarp och torr öhr-jordh
Torr öhr-jordh
Qwikleera
Dung jordh
Skarp hårdwall
Öhr-jordh
Öhr-jordh
Qwick-leera
Skarp hårdh-wall
Öhrmylla
Medellmåttig hårdhwall
Oduge-ligh mååse
Öhrmylla
Ohrmylla
Qwykleera
Swykfull qwick-leera
Tammeligh godh hardhwall
Öhrmylla
Qwykleera
Starrwall
Dungh jordh
Qwykleera
Torr öhr-jordh
Torr-öhr
Högh och tårr öhrbacke

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare text nedtill:)
Rewiderad 1770 in Septembris; hwarom
Memorial under den 18 till högl Kongliga Cam-
marcollegium, afgådt
            H. L.