D24_100

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Möllna gårdh och quarn uthj Östergiötland,
Wadstena Lähn, Dahls häradh och Stråå sochn, afmätt Anno 1691

    Notarum Explicatio

A. Mölna crono hemman                1.
B. Quarn                                          1.
    och nu hörer bådhe gårdh och tullquarn vnder
    Wadstena slott

C. Gårdsens nårre åckergierde, dess jordhmohn är på wästra sydan om
    åhn, mycket styff och swykfull leerjordh, hwillcket är weedh
    pass hallfänbte tunnelandh och några kannor, på östre sydan om
    åhn, är närmast qwarnen och åhn medellmåtig mullblandat
    leerjordh, männ österst är swykfull dungjordh, och nårr weedh
    landhswägen är leerachtigh dunghjordh och nyligen vpreefwen en deel
    så at uthj detta giärdet ähr wäll till fämb tunnelandh som nyligen
    är vpgiordt, effter som den skadelige landhafren haar den gamble
    åckerjorden all intaget medh dess öfwerwäxandhe, och är nu
    alls bådhe den gambla och nyss vprefne åckerjorden j detta giärdet
    tilhoopa till vthsädhe                                        20 tunnor 4 2/5 kanna

D. Gårdssens södre åckergierde dess jordhmohn är på wästra sydan om åhn
    är swykfull leerjordh om fämb tunnelandh, på östra sydan om
    åhn och leerjordh, doch något bättre änn på wästre sydan och deels
    lerblandat dungjordh, och medh denn skadelige landhafren all
    bewuxen, är och uthj detta giärdet nyligen, både södher och wedh åhn
    vpgiordh åcker till tuu tunnelandh, så at nu uthj detta gierdet
    alls till vthsädhe                                    17 tunnor 7 2/5 kanna
    Och effter landhsortens seedh ligger åhrligen det
    eena åckergiärdet j träädhe

E. Gårdsens ängh in till åckergiärden belägen, är af mycket skryn
    måssigh wall, och kann enär medellmåtigh grääs wäxt är, om åhret
    gifwa till höö                                            12 kiärrelas
    Säädesgiärdes hööet kann blifwa när medell wäxt är    4 kiärrelas
    eller tuå pallmar.
    Denne gårdh haffwer en ängehump eller vhrfiäll weedh Hååffz
    ängen, en hallf myhl här i från gården belägen af mycket skryn och
    elack wall, och blifwer der på högst, när ymnigh grääs wäxt är, om
    åhret                                                        2 kiärrelas
    och stundom ett kiärrelas, och stundom alldeles intet.
    Denne gårdh hafwer och en kiärrängshump weedh Swälinge
    mååse, blifwer der på starhöö när medellmåtigh grääswäxt
    ähr, om åhret                                            1 kiärrelas
   Jngen beetes hage ey häller vthmarck är till denne gårdh
    vthan muhlebeetet allenast på träädet, alt hwadh som till denne
    gårdhs bygnadh, och ägors omstängande, såssom och weedebrandh
    betarfwas, måste åbooenden fiärran för betallningh sigh för-
    skaffa ey heller är till denne gårdh någon humblegårdh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här når om åhn tager Kaarsta ägor och åckergiärdhe weedh
Här på öster sydan tager Starby Ladugårdhs vthmarck
som kallas Rysmarcken weedh
Här öster om tager och Rysmarcken weedh
Här på södre sydan tager Östre Keedwa ägor och åckergiärdhe weedh
Här tager och wästra Keedwa åckergiärde weedh
På denne wästre sydan tager Wästre Keedwa åckergiärde weedh
Här tager och Kaarsta ägor och åckergiärde weedh

Hårdwallsäng
Leer-achtigh dung-jordh
Styff och swykfull leer jordh
Mullblandat leer jordh
Något skarp hårdh wall
Dungh jordh
Swykfull leerjordh
Leer jordh
Skarp hårdhwall af mååsigh botn
Leer och dung jordh
Leer och dung jordh
Något skarpare wall medh maasigh botn och smått eene böske

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson