D24_104

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Gumtorph, med dess tillhörige ägor j Östergiötland,
Wadstena Lähn, Daals häradh och Wäffwersunda sochn, afmätt Anno 1689

    Notarum Explicatio

1. Gumtorph crono under Wadstena slått, hemman        1.
    Förmedlatt 3/4 j owist

A. Nårre åckergiärdet till Gumtorph dess jordmohn ähr deells öhrmylla
    och deells torr och skryhn öhrjordh, och der j till vthsädhe    5 tunnor 30 4/5 kanna

B. Södre åckergiärdet till Gumtorph, dess jordhmohn är alt mycket
    torr och skryhn öhrjordh, och dher j till vthsädhe                    4 tunnor 7 4/5 kanna
    och ligger åhrligen det eena åckergierdet j träädhe

C. En liten änghage som brukas mäst till beete, doch stundom besparas
    och då kann der blifwa ener medellmåttigh grääswäxt ähr,
    om åhret till höö allenast till                            3 eller 4 såtan

D. En liten beetes hage, haffwer förr warit inhägnadt, männ
    nu ligger för fääfoot.

E. En åckerlyckia här hoos, som hörer till skattegården j Krigzbärga
    och Öhrbärga sochn, om vthsädhe                            -    35 1/5 kanna

F. En åker löckia här hoos, som hörer till skattegården j Wäffwersunda
    kiyrckio by, som kallas Postlegården, om vthsädhe    -    26 2/5 kanna

    Muhlebeete haffwer denne gårdh medh nästomliggandhe byar
    här wäster nårr om inn till Ommebärgh, huar på är medell-
    måttigh beetes wall, och bewäxt medh graan och eeneskough
    och ähr frykallat Jägaremarck, alt hwadh som till gårdhsens
    bygnadh och dess ägors omstängsell betarfwas måste fiärran
    af androm för betallningh förskaffas

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här wäster når uthföre är uth,arck
Här når om tager Fredbärga ägor och hagar weedh
Här på denne sydan tager Fredbärga ägor och ängh weedh
Här östan till tager Fredbärga ägor neetes hagar weedh
Här sunnan till ar och Åhssby vthmarck som kallas Kiärängeskeedet
Här wästan uthmedh är Åhssby vthmarck
Här inne emellan är Juss-kiälla ägor och åckerflåtter belägne

Öhrjord
Torr eenebacke
Torr öhr-jordh
Torr eenebacke
Öhrmylla
Torr eenebacke
Skarp ohrjordh
Torr eenebacke

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson