D24_106

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Toketorp, med dess tilhörige ägor
i Östergiötland, Wadstena Lähn Daals härad, och Rogzlösa sochn,
afmätt Anno 1689

    Notarum Explicatio

1. Toketorph nybygge, crono under Wadstena slått hemman    1.

A. Wästra åckergiärdet till Toketorph dess jordhmohn ähr af
    skryhn och swykfull öhrjordh, medh landhafre bewuxen
    och dher uthj till vthsädhe                            4 tunnor

B. Östra åckergiärdet till Toketorph, dess jordhmohn ähr och
    aff skryhn och swykfull öhrjordh medh landhafre bewuxen
    och ähr dher uthj till vthsädhe                    6 tunnor 25 ?/5 kanna

C. Ängen till Toketorph, dess jordhmohn ähr af mycket skarp
    och skryhn mååsswall, och på somblige ställen medh smått
    häsle, eene och töhrne bewuxet, och kann enär medell-
    måttigh grääswäxt ähr, om åhret bliffwa på samma
    ängh till höö                                                1 1/4 pallm

    Och ligger åhrligen det eena åckergiärdet j träädhe,
    Muhlebeete haffwer detta hemman icke annat än på
    träädet, och på Rogslösas vthmarck huillcket ähr tort och skarpt
    alt hwadh som till detta hemmans bygnadh och dess ägors
    omstängsell betarffwas, tillyka medh weedebrandh måste
    åboen sigh fiärran förr betallningh förskaffa

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nordan till tager Olstorps ägor och åkergiärden weedh
Här öster om tager Rogslösa vthmarck weedh
Här öster om tager Rogslösa beetes eller skougs hagar weedh
Här in till stööta och Rogslösa beetes eller skougs hagar
Här på wästre tager Bårstadh ägor och åckergiärde weedh

Skarp ohrjordh
beetes wall
Skarp och skryhn måås walls ängh

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson