D4:10-11

                                                                                     
Nor Köpingz Stadz Norre Egår                                                            
medh all dess åmstendigheter delinnegerad Calcu-                                 
Lerad och affmet aldeless effter Geometris sett                                      
och är här till at achta ehuar man finer                                                    
ett eller tu slagz No iagh uell flerra huilke                          
bemercker dett samma och Lyder till enss                       
Part No  a b c d utuiss Lyckorna men                                                   
Cijffran huar och enss Lått och är först                                                  
till finnandess på Calculasion och sedan                                                 
här på Cartan till att up söckia                                                               
                                                                                      
(Karttext:)
                                                                
Här tager Jngell Stadh Egår wedh.                                                         
Här tager Stådh Hööga Egår wedh                                  
Norcopingz Fluius
Schala Ulnar