D4:102-103

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
                      Dröghestad Skate Hemman  2    Frälse  1                                            
     2        Söder skate gården Haffuer i by Målle 27 allnar                                           
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 9 41/48      
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               9 18/48      
              Höö allss                                                                         Lass     21 ¾        
     3        Nårra skate gården Haffuer i Byl  31 ½ alln                                           
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 11 15/48    
              utsedhe i Wester gerde                                                                 10 46/48    
              Höö allss                                                                         Lass     25 ½        
     4        Frellsse Welborne Erick Ryningz                                                           
              Haffuer i by Måll  13 ½ allnar utsede i öster gerde            4 39/48                  
               utsedhe i Wester gerde                                                                 4 34/48      
              Höö allss                                                                         Lass     10 ¾        
              Här aff eller utaff de  13 ½ allnar är en Cronne                                             
              ut Jordh men Hurru myket dett ähr                                                               
              uet ingen dogh går der aff en serdeless skat                                                   
     5        Öster gerde ähr Ler och dungh Jord utsedhe                                 26            
     6        Wester gerde är Ler Jord utsede                                                  25            
     7        Hård uall och ½ dellen medh Ennebuskar                                                     
              så och Fnughualz Engh åm                                                Lass     50            
     8        Sanck Starbåtess Engh åm                                               Lass     8              
     9        Rågångh den grånnestad uillia aprobera                                                        
     10      Ragångh den dröghestadh uillia gilla                                                              
              synness och uarra den Retast effter rå och Röö                                             
              till Fllerra qualiteter beffinss ingen                                                                  
                                        Legenhett.                                                                          
                                                                                                                                  
                     Beteby Skate Heman 2  Frälse  1                                                          
     11      Norre skate gården Haffuer i by Mål  29 ¼ allnar                                        
              utsedhe i Söder gerde                                                                  9              
              utsedhe i Norre gerde                                                                  9 32/48      
              Höö allss                                                                         Lass     31            
     12      Söder skate gården Haffuer i by Mål  24 ¾ allnar                                        
              utsedhe i Söder gerde                                                                  7 16/48      
              utsedhe i Nårregerde                                                                    8              
              Höö allss                                                                         Lass     27            
     13      Frelse saligh welborneSeffringh Kruse                                                                 
              Haffuer i by måll 9 allnar utsede i Södergerde                               2 40/48      
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   3 8/48        
              Höö allss                                                                         Lass     11            
     14      Cronne ut Jordh Lyder till bege Cronne                                                        
              gårdan i Tångestadh                                                                                     
              utsedhe i Soder gerde                                                                  2 40/48         
                   utsede i Nårre gerde                                                                    3 8/48        
              Höö allss                                                                         Lass     11            
     15      Sööder gerde är mest godh Jordh utsedhe                                    22            
     16      Nårre gerde är ler och dungh Jord utsede                                     24            
     17      godh Hårdh ualz Engh åm                                                             80            
              fiske i bråuicken flerra qualiteter är inte                                                         
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager utmarcken wedh                                                                        
Här tager utmarcken wedh                                                                        
Här tager Bråbärgh Egår wedh                                                                  
Här tager tångestadh Egår wedh                                                                
Koo Hage                                                                                                 
Bråuicken Lacus                                                                                       
Här tager Dröghstadh Egår wedh                                                               
Betess Hage godh slätt uall                                                                        
Här tager Grånnestadh Egår wedh                                                             
Här tager grånnestadh Egår uedh                                                               
Schala Ulnar