D4:142-143

                                                                                                               
                                                                                                                                  
     1[1]                Wret Cronne Hemman 1                                                                   
     2        utsedhe i söder gerde Ler Jordh                                                   4 13/16      
     3        utsedhe i Når gerde Ler Jordh medh småsten                                3 5/8         
     4        Engh till Wret här aff 2 stenger till                                                                 
              behålit till wret  6 stenger   höö                                         Lass     6              
     5        uti Hage by Engh  3 humpar  åm                                       Lass     4              
     6        utengh  a Carta 37  wedh Resta  åm                                 Lass     6              
     6        ut Engh till sten Cronne gårdan åm                                    Lass     2              
     7           Hageby skate Hemman  1                                                                         
     8        utsedhe i Når gerde Ler medh småsten bebland                            13 ¼        
     9        utsedhe i Södergerde samma Jorh mån                                         14            
     10      godh hårdh ualz Engh åm                                                  Lass     50            
     11      än i samme Engh medh Frelse bånden i Smedhby                                          
              tuå delar Höö och frelsebonden  1/3 dell behålit                 Lass     8              
              än i Klingz Engen 2 stenger äler 9 allnar Höö                    Lass     10 ¾        
     12      en Enge Hump till skate gården  Kumbleby  Höö              Lass     2              
     13      är Kåmmen ifrån Kumble by och till Hage by                                                
              Haffuer uarit till förr utmarck och nu är uprögeder                                         
              till Engh segess uarra försatt huillcke är till                                                     
              troandess effter såm Rå och röö utuissa  sker                                                
              allt så Cronan Här utinnan till kårta                                                               
                                                                                                                                  
                         Smedieby skate Hemma 2    Frelse 1                                                
     14      Når skate gården Haffuer i byia måll  20 ¼ allnar                                         
              utsedhe i Söder gerde                                                                  7              
                                                                                                                                  
              utsedhe i Når gerde                                                                      9              
              Höö aff Hem Engen                                                         Lass     21            
              än Haffuer Han i Klinghz Engen 27 allnar                                                     
              Höö                                                                                 Lass     32[2]             
     15      Söderskategården Haffuer i by måll  29 ¾ alnar                                           
              utsedhe i söder gerde                                                                   11              
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   13              
              Höö   aff Hem Engen                                                       Lass     32              
              än Haffuer Han i Klingz Engen 9 allnar  Höö                                11              
              än en Hump i  Hage by Engh åm                                       Lass                     
     16      Frells  Wbr                                                                                                  
              Haffuer i by måll 20 ¼ allnar utsedh i söder gerde                        7              
              utsedhe i Når gerde                                                                      9              
              Höö medh enge Humpen uiedh Hage by                                       25[3]             
     17      söder gerde är godh Jordh utsedhe                                               25              
     18      Nårre gerde är Ler Jordh wtsedhe                                                31              
     19      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     53              
     20      uti 2 Måll i denne Engen Haffuer                                                                   
              Kalffue tårp   4 ½ allen och i dett tridie                                                         
              målle Haffuer han en Hump för sigh sielv                                                      
     21      Hårdhualz Engh åm                                                          Lass     2?              
     22      Klingz Engen godh gressuall åm                                                    8              
              och Haffua desse effter skreffne sinna par                                                     
              för utan de såm Reda Spitsiffierad ärra                                                         
              skategården i Resta Haffuer  9 allnar  Höö                       Lass     10            
              Österskate gården Haffuer   4 ½ allnar i Hållestad[4]                                       
              söderskata gården i Dömmesta Haffer  8 ½ allnar                        1              
                             Flerre Qualiteter beffinss inte.                                                        
                                                                                                                                  
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Stenss Egår Wedh                                                                                      
Hela byss betess Hage                                                                                               
Här tager utmarcken Wedh                                                                                        
Här tager Hållestadh Egår uedh                                                                                  
Här tager Kumble byss Egår uedh
1636 af Johan de Rogier
Schala Ulnar
 


[1] Numro och Tunnor skall troligen stå överst i denna och kolumnen till höger.Papperet trasigt.

[2] Papperet skadat vilket gör att denna och de 4 efterföljande siffrorna i marginalen är ofullständiga.

[3] Siffran ofullständig. Papperet trasigt.

[4] Utanför ramen för NE på denna rad: höö 51/4 lass.