D4:158-159

                                                                                                               
                                                                                                                                  
                  Gulbårgh Cronne hemman 1   Skate 1   Frälse 1                                      
     2        Cronne gården Haffuer i by Målle   27 allnar                                                
              eller i åckeren men i Engen  13 ½ allen                                                         
              utsedhe i Når gerde                                                                      9 16/48      
              utsedhe i söder gerde                                                                   10            
              Höö alss                                                                                      21 ½        
     3        skate gården Haffuer i åcker målle  27 allnar                                                
              men i Engen Haffuer han   24 ¾ allnar                                                          
              utsedhe i Når gerde                                                                      9 16/48      
              utsedhe i Söder gerde                                                                  10            
              Höö alss                                                                          Lass     38 1/8       
              än Haffuer skate gården en åcker hump                                        2 ½          
     4        Frelse gården Haffuer i åcker måll  27 allnar                                                 
              men i Engen Haffuer   15 ¾ allnar  Lyder till                                                 
              W(äl)b(o)r(ne) sylffuer arm                                                                          
              utsedhe i Når gerde                                                                      9 16/48      
              utsede i Södergerde                                                                     10            
              Höö alss                                                                          Lass     24 3/8       
     5        Når gerde är Ler Jordh utsedhe                                                    28            
     6        Sööder gerde är Ler och dungh Jord utsedhe                                30            
     7        Hårdualz Engh åm                                                            Lass     20            
     8        godh Hårdhualz Engh åm                                                  Lass     52            
     9        Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     12            
              till fiske suedifall eller timber beffinss ingen Legenhet                    
     10      en Åker Hump serdeless till skate gården                                                      
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Hålle Stadh Egar uedh                                                                                 
Här tager wtmarcken uedh                                                                                         
Här tager Preste Gårdz Egår wedh                                                                             
Gulbergh
Schala Ulnar