D4:161

                                                                                                                   
                                                                                                                                  
     Shierkindz Häradt.   Rydh Sochn                                                                           
                                                                                                                                  
     Sytorp och Sewetorp. 40.