D4:162-163

                                                                                                                     
              Sytorp och Sewetorp j Skerkins Häradh                                                      
              och Ryby Sochen Begge Anders Wass, Skattegårda                                    
              mz dess Egår, Effter Numro och littera  A b c d som föllier                           
    
     A       Sytårp                                                                                                         
     B       Trägårdhenn                                                                                                
     C       Ny plannttatt humble gårdhenn                                                                     
     D       Wthsädhe   9 tunnor, skarp Leer Jordh och Stor shadha när                         
              wått åhr ähro, som för orsakass aff dhee höghe bergh                                   
              som om kringh liggia                                                                                     
     E       Wthsädhe i dett andre gierdhe  6 tunnor  Jordh Månn samma      
     F       Godh hårdh walz Engh medh berg och shog om     40 Lass                           
     G       Fugh och starre waldhz Engh om     40 Lass                                                 
     H       Måss Engh om     30 Lass                                                                            
     I        Enghe Ladher                                                                                              
     K       Någon Sanck och hårdt walss Engh om 6 Lass och ähr                                 
              i förtidhenn pantt satt till Ekenääs.                                                                 
     L       Sanck Måss Engh om    10 Lass bergas till biörck                                        
              wijk och seges wara pantt satt aff åldher.                                                      
     M      Sanck änghen    om 2 Lass                                                                           
     N       Betess Haghe                                                                                               
     O       Höffwerenn Lacus godh fishe medh åthshillig fishe                                         
              slagh                                                                                                            
     P       Höffuerenn fluvius
     Q       Fishe wercke lydher till Biörckewijk                                                             
     R       Höffuerlingen Lacus                                                                                     
     S       Seffue Torp Lacus                                                                                       
     T       Seffue Torp                                                                                                 
                                                                                                                                  
     U       Humble gårdh och Haghe                                                                             
     W      Wthsädhe          3 ½ tunna                                                                           
     X       Wthsädhe         3 ½ tunna samma Jordh mån som till                                    
              Sytårp                                                                                                         
     Y       Godh Hårdwaldz Engh om     25 Lass shog och bergh                                  
     Z       Sanck och starrwaldz Engh om       20 Lass                                                  
     2        Ny wpkasta dijke                                                                                        
     3        Långe Broen                                                                                                
     4        Råå gånghen som Her Mathias Soop Approbe                                             
              rar.                                                                                                              
     5       Manhafftig Anders Wess Rågånghn dhen hann                                              
              will Approbera och ähr Disputerligh huilcken                                                
              dhenn retta ähr, Huarföre kann man icke wist                                                
              införa Endera för ähnn saken dhem emillan                                                    
              lagligenn till änshap kommen ähr.                                                                  
     6        Seffue Torp Rågångh.                                                                                  
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Her Tagher Herr Mathias Soopz äghor weedh.                                                           
Seffwe Torpz wthmarck                                                                           
Seffue Torpz Lacus                                                                                                
Sy Torpz wthmarck                                                                                                    
Höffuerlingen Lacus                                                                                                 
Höffuerenn Lacus
1635
Gloria virtute paratu[1]
Gloria virtute parratum
Schala Ulnarum
Johan Rogier
 


[1] Ära med dygd i beredskap.