D4:18-19


(Rubrik:)                                                                                              
 
Löösingz Häradh, Norkiöpingz Sochn afmät                    
Calculerat och Ransaakat, des qualitet och quan-                                  
titet.                                                                                                     
                                                                                      
Nummro                                                                          Tune Land                          Walleby
Crono ½ .  Skatte ½ .                                                                           9
     Norre gierdet godh gill Jordh Uthsädhe                        12 ½
     10      Södre gierdet godh Swartmylla och Leerblanda Jord                12 ¾
     11      Fnuggewall och Sanch Engh om   Lasz               30
                                                                                                            
     12      Crone gården,  Hafuer i Byamålet eller Skifte     18 ½ aln        
              Uthsädhe i Norre gierdet                                                         4 ½
              Uthsädhe i Södre gierdet                                                         4 5/16
              Uth Jordh bådhe åker och Engh widh Lijda ägor  a Carta 5    
               Uthsädhe huart annet åhr                                                         3 ¼
              Höö                                                                  Lasz               4
              Höö  Hemma af Engien  Numro 11                   Lasz               11
                                                                                                            
     13      Skatte gården Hafuer i Byamålet  32 ½ aln                             
              Uthsäde i Norregierdet                                                            8
              Uthsädhe i Södre gierdet                                                         8  3/16
                   Höö                                                                  Lasz               19
              Till fiske, timber, tarfwe skogh och Swediefall   
              finnes ingen Lägenheet.                                                           
                                                                                                            
Numro                                                             Tunne Land                 
               Wrinnewedh,  Skattegårdar,  Tree.                                         
     2        Östergierdet godh Swartmylla och LeerJordh                           29 ½
     3        Wästergierdet  Samma Jordh måån.  Uthsädhe   28 ½
     4        Hårdwals Engh mz  stora Eekar om:                   Lasz               28
     5        Sanck och någet Hårdwals Engh om:                 Lasz               17
              En Måse Engh på Uthmarchen om:                    Lasz               35
     6        Wäster Skattegård: Hafuer i Byamålet  28 ½ aln. Uthsäde  11
              Uthsädhe i Wäster gierde                                                        10 ¾
              Höö medh Uth Engien widh Ånesta ägor a Carta 7.  Lasz        34 ¼
     7        Millan gården Hafuer i Byamålet 28 alnar.  Uthsädhe               10 13/16
              Uthsädhe i wästergierdhe                                                         10 3/8
              Höö medh Uth engien widh ånesta ägor a Carta 7.  Lass          33 ¾
              Uth Jordh blandh Haageby ägor bådhe i åker och Engh           
              Uthsädhe i bådhe gierden tillhoopa                                           5[1]
              Höö                                                                  Lasz               7 ¼
              Än een UthJordh och Engh iblandh Lijda ägor  a Carta 5        
              Uthsädhe                                                                                1 ½
              Höö                                                                  Lasz               2
     8        Södre Gården Hafuer i Byamålet 20 alnar.                             
                                                                 Uthsädhe Öster gärdet        7 11/16
              Uthsädhe i wästergierdet                                                         7 3/8
                   Höö                                                                  Lasz               21
              Till fiske timber, tarfue skogh och Swediefal, befins in-            
              gen lägenheet.                                                                        
                                                                                                            
              Haageby Crono 2. Frälse 1.                                                   
     14      Wästergierd: godh Swartmylla mz Leerblandad: Jord.Uthsäde 25 ½
     15      Östergierde Samme Jordmåån, Uthsädhe                                 26 ½
     16     Hårdwals Engh med Eekar och Haslebuskar       Lasz               56
     17      Millan Cronegården Hafuer i Byamål:  20 ¼ aln 
              Uthsädhe i wästergierdet                                                         7 ¼
              Uthsädhe i Östergierdet                                                           7 9/16
              Höö af Engien.  Numro 16                                Lasz               15 ¾
              Än een Uth eengh i Borgh Sochn om                  Lasz              
     18      Af een Engehaage                        Lasz               6
     19      Wäster Crone gård: Hafuer i Byamåle  20 ¼ aln
              Uthsädhe i wästergierde                                                          7 ¼
NB.[2]       Uthsädhe i Östergierdhe                                                          7 9/16
              Höö af Engien  Numro 16                                 Lasz               15 ¾
              Än een Utheengh i Borgh Sochn om                   Lasz              
     20      Af een Engehaage                        Lasz               6
     21      Frälse Gården Hafuer i Byamålet  22 ½ aln                             
              Uthsädhe i wästergierdet                                                         8 1/8
              Uthsädhe i östergierdet                                                            8 3/8
              Höö af Engien Numro 16                                  Lasz               17 ¼
     22      Af een Engehaage                        Lasz               8
              Uth Jordh bådhe i åker och Engh till wrinnewedh                    
              millan Skattegården Hafuer i Byamålet 8 alnar   
              Uthsädhe i wästergierdet                                                         2 7/8
              Uthsädhe i östergierdet                                                            3
              Höö                                                                  Lasz               6 ¼
     23      Af Engehaagen                                                  Lasz               1
              Till fishe tarfwe skogh, timber och Swediefall     
              finnes Ingen Lägenhett.                                                           
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Här Tager Liura ägor       wedh                                                             
Här tager Norkiöpingz Stadz ägor weedh. 
Enebäck.                                                                                              
ut Jord bygningz tåmpt                                                                          
Här tager Bronnesta ägor weedh.                                                          
wt Jord aff obyt del
Scala Vlnarum
 


[1] Härefter oläsligt

[2] Nota Bene