D4:2

                                                                                                                                              
Littera     Nummer                                                                                                      Tunne Land
                                     Långh Hårffwan                                                                   
             68          Anders Pomereen försuarar Under sin qwarn                                  1
             69          Nils Månson i Dalen Kyrckie Jordh                                                3/8
             70          Niels Larson försuarar Under Skatte                                               ¼
T          71          Niels Månson och frosten Stadz Jordh                                            ½
             72          Swen i Mörtenäsz försuarar Under Skatte                                      ¼
             73          Hustru Kirstin Måns Suensons Statz Jordh                                     1 ¾
             74          Swen Niellson till wijdare besheedh                                                ¼
            75          Thyris Månson Skatte Jord, som är kiöpt                                       
                           af Stadhen, och byt för een Åker i Kapel                                        
                           Hårfua som förr war Skatte Jordh                                                   ¼
                                                                                                                                 
                                 Aals Gierdenn                                                                          
             76          Niels Månson i Dalen försuarar sielf egen Jord                                1 3/16
             77          Mester Haans Pastor försuarar Under Skatte                                 2 ¼
             78          Welborne Johan Lilliehööch Frälse jordh                                        
                           Anders Pomeren Skatte Jordh                   }      tillhopa                  12
                           doch är brutet[2] Under Cronan Uthaf Niels Grelson                         
                           huar oppå Pomereen Hafuer Höghlofligh Saligh                               
                           Konungh Carls Donations breff                                                      
             79          Håkan Jöranson Swarar för sielf egen Jordh                                    4 ¾
             80          Heer Niels i Röösta sochn försuarar Under Skatte och                  
                           brukes af Jeremias                                                                          2 5/8
             81          Niels Larson försuarar Under Skatte                                               ¼
             82          Hustro Agneta på Stranden Swarar för sielff egen Jord                   2 11/16
                   83         Hustro Karin Swen Håkensons Suarar för sielf egen Jord               7 ½
V            84        Salig Gunnar Andersons barn försuarar Under Skatte                    2
             85          Thuris Månson försuarer Under Skatte                                            1 3/16
             86          Bengt Olson Swarar för sielf egen Jordh                                          ¾
             87          Måns Glasmestare                                                                          1 7/8
             88          Pedher Skreddare                                                                          3
             89          Hustro Kirstin Måns Swensons försuarar Under Skatte                  ½
             90          Swen Nielson på Bergh suarar för sielf egen Jord                            11/16
             91          Olof Larson Crone Jordh                                                                1 ¼
             92          Hindrich Gunnerson försuarar Under Skatte                                    9/16
W                       Hustro Kirstin Måns Swensons, dock är förbygdt                          
                           af Lovis Dgere                                                                                1
X                        Hans Mårttenson Skatte Jordh                                                         ½
                                                                                                                                 
                                   Lille Krokenn                                                                         
             93          Hustru Kirstin Måns Suenson försuarar Under Skatte                    1 5/16
             94          Petter Banich försuarar Under Skatte                                              ½
             95          Hustro Karin Suen Håkenson Suarar för sielff egen Jord                3/8
                                                                                                                                
                                    Öffre Krokenn                                                                      
             96          Hustro Kirstin Arfwes 3 åckrar Skatte Jord och                             
             96          2 åkrar Crone Jordh försuarar Under quarne                                   3 9/16
             97          Borghmestare Anders Matzson, och de fattiga hafua                      
Z                         tillhoopa, doch Anders Matzson försuarar sit Under Skatt 1 5/8       98
                           Hustro Kirstin Måns Suenson försuarar Under Skatte                    5/8
             99          Welborne Jsach Axellson  Frälse                                                    1 3/8
                                                                                                                                 
                                     Lille Högz Hårffwan                                                             
             100        Anders Pomereen Crone Jordh                                                       ½
             101        Hustro Anna Olof snickares försuarar Under Skatte                       9/16
             102        Thyris Månson försuarar Under Skatte                                            7/8
+[3] 103        Lars Hinderson Crone Jordh                                                            2
             104        Salig Gunnar Andersons barn försuare Under Skatte                       2
             105        Hustro Kirstin Måns Suenson försuarer Under Skatte                      2
                                                                                                                                 
                                     Store Högz Hårffwan                                                           
             106        Hustro Kirstin Måns Suenson försuarar Under Skatte                    2 1/8
             107        Hustro Karin Swen Håkenson Swarer för egen Jordh                     1 1/
                   108       Hustro Kirstin arfwes försuarer Under Skatte                                 2 9/16
             109        Borgmestare Lars Hanson försuarer Under Skatte                          1 1/8
             110        Claes Jacobson försuarer Under Skatte                                          7/8
             111        Lars Hinderson Crone Jordh                                                           1 1/8
                                                                                                                                 
                           Her Johan Pontsons Frälse, Så och Klockare                                 
                           Jorden äre tillhoopa,  ½ part huardere                                             11 3/8
                           Welborne Peder Matzsons Lyckior, säjes wara kiöpte                   
                           Under Frällse Opgiorder Åker                                                        9 ¼
                           Store Niels Månsons Lyckia försuarar Under Skatte                       1 3/8
                           Måns Glasmestare med sine Consort: försuarar Under Skatte         1 3/8
                           Welborne Jsach Axelsons Enge hage om höö.                  Lass        4
                                                                                                                                
                                     Fölier nu de Ägor                                                                 
                           som af Liure boerne brukas, och säjes wara                                   
                           Kalffzbergz ägor , det och trooendes ähr.                                       
                           Lyder till Tysenhult och een hage brukas aff                                    
                           Bengt Biörson och Mathias Skreddare                                            5/8
                          Welborne Ifwar Nielsons Lyckia brukas af Anders Skomakare        2
                           Lyder till Lindöö, brukas af Matz Bagge                                          1
                           Welborne Jfwar Nielson och Welborne Johan Månson till              
                           Tijsenhult af Lyckian ½ parter huardere och brukes                        
                           aff Matz Bagge                                                                               2 ½
                           Lyder till Lindöö, Suen Person på Bergh brukar                              2 5/8
                           Lyder till Lindöö Grytes qwarn                                                       1
                                                                                                                                 
                                   Fölier wijdare af förbemelte ägor.                                          
                           Doch äre dhe alle i samma ägor lijka Interesserade                         
                           Jöran Semshemakare Brukar                                                          ¾
                           Brukes af Lars Skarph                                                                    1 ¼
                           Brukes af Måns Person på Bergh                                                    ½
                           Peer Ståles. Enckia häfder en hage om Höö   Lass                          3
                                                                                                                                 
                                  Fölier aff Borgz ägor, som Borgerskapet                                 
                           brukar.                                                                                          
                           Brukes af Jöns Korph                                                                     1
                           Brukes af Oloff Boeson                                                                  ¼
                           Brukes af Jöran Krukemakare                                                        7/8
                           Brukes af Sander Wellamson                                                          1 1/8
                           Brukes af Mathias Skreddare i Daalen                                            1 1/8
                           Brukes af Lars Skarph                                                                    1 ¾
                           Brukes af Olof Trummeslagare                                                        ½
                           Brukes af Hospitals Prästen                                                            3 ½
                           Olof Boeson och Ture Clason Bruka                                              5/8
                                   Summa På Södre Ägornas Tunne Land                                  281 13/16
                                                        Höö Lasz                                                          35
                                                                                                                                 
                           Norkiöpingz Norre Ägor.                                                               
                           Medh dheres Omstendigheeter                                                       
                                    Orackz Hårffwan                                                                  
             2            Lars Tidichson Stadz Jordh                                                             2 ¼
             3            Erich Anderson Stadz Jordh                                                           1 ¼
             4            Peder Anderson Stadz Jordh                                                          1 ¾
             5            Oloff Nielson Stadz Jordh                                                               9/16
             6            Hans Mårttenson Stadz Jordh                                                         ¾
             7            Silvester på Stranden Stadz Jordh                                                   ¾
             8            Joen Arentson Stadz Jordh                                                             ¼
             9            Jöns Jönson Stadz Jordh                                                                 ¼
             10          Hustro Karin Peer Kiömans Stadz Jordh                                        5/16
             11          Måns Person Stadz Jordh                                                               3/8
             12          Jöns Claesson Stadz Jordh                                                             3/8
b                         Jöns Clasons Lyckia Lyder till dragxqwarn                                      1 ¾
c                          Mathies Smedh Stadz Jordh                                                           3/8
             13          Anders Niellson Stadz Jordh                                                           1 ¾
d          14           Mathies Smedh Stadz Jordh                                                           ½
             15          Joen Arenson Stadz Jordh                                                              1 ¼
e          16           Elias Mölner Stadz Jordh                                                                ¾
             17          Anders Niellson Stadz Jordh                                                          ½
f           18           Lars Hanson i Daalen Stadz Jord                                                    5/8
            19           Erich Skreddare Stadz Jordh                                                          5/8
 
 


[1] Förkortning svårtolkad.

[2] Tidigare förbrutet. för överstruket.

[3] Här nedan i marginalen finns en rad symboler.

[4] Svårtolkad förkortning.