D4:22-23

                                                                                            
    
(Rubrik:)                                                                                              
Norkiöpingz Sochn Smidieby, Soolberga och Lijdha                             
     afmätt och Calculerat des qualiteet och quantiteet                             
                      så och Ransakath                                                            
                                                                                                            
Numro      Lijdha frälse till welborne Erich Geetz                              Tunne Land
                                                                                                            
     2        Norregierde Skarph Leera och eendeles                                 
              Sanck Jordh.  Uthsädhe                                                          7 ½
     3        Södre gierde.   godh Swartmylla medh Leer                            
              blanda Jordh Uthsädhe                                                            5 ¾
     4        Lijdha gårdh                                                                           
     5        Crone Uth Jordh brukas af Cronegården  i                             
              Wallby.  Uthsädhe huart annat åhr                                           3 ¼
     6        Uth Engh till samma Jordh om                            Lasz               4
     7        Uth Jordh till millan Skattegården i                                          
              Wrinneweedh Uthsäd: Huart annat Åhr                                    1 ½
     8        Uth Engh till samma Jordh                                  om Lasz         2
              Till Fishe, timber, tarfue Skogh och Swedie-                           
              fall finns ingen legenheet.                                                         
                                                                                                            
              Smedieby,  Crone 1.  Skatte 1.  Frälse 1.                               
     9        Wästergierde Leer mz Suartmylla Jordh Uthsädhe                    24 ½
     10      Östergierdhe Leer och någet myllblanda Jordh. Uthsäde.          30 ½
     11      Hårdwals engh mz Enebuschar och Eekar om     Lasz              40
     12      Godh Hårdwals Eengh om 20 Lass. Här af till Soolberga         10[1]
     13      Än i samma Engh en Humph om   Lasz               5
              Utheengh blandh Biärby ägor om     a Carta 12   Lasz             30
     14      Crone gården Hafuer i Byamåhl  33 alnar                               
              Uthsädhe i wästergierdhe                                                         7 ¼
              Uthsäde i östergierdhe                                                    8: 7 1/3 fd
              Höö                                                                  Lasz               25
     15      Skatte gården Hafuer i Byamåle  40 alnar                              
              Uthsädhe i wästergierdhe                                                         8 5/8
              Uthsädhe i östergierde                                                    10: 6 1/3 fd
              Höö                                                                  Lasz               30
     16      Frälse gården Hafuer i Byamåle  40 alnar                               
              Uthsädhe i wästergierde                                                          8 5/8
              Uthsädhe i östergierdhe                                                  10: 6 1/3 fd
              Höö                                                                  Lasz               30
     17      Crone UthJordh brukas till Brånnesta Skattegården                 
              Uthsädhe huart annat åhr                                                         1
     18      Ingol Bengtsons UthJordh säger wara Skatte                          
              Uthsädhe huart annat åhr                                                         ¾
     19      Kalffwe Haga.                                                                        
     20      Beetes Haga.                                                                         
              Till fishe, timber, tarfueshogh och Swediefall finns                    
              ingen lägenheth.                                                                      
              Soolbärga Skatte  1.                                                              
     21      Wästergierde godh Swartmylla mz Leerblanda Jordh              
                                                                                       Uthsäde         12 ¼
     22      Norre gierdet Leer Jordh Uthsädhe                                         12 ¼
              Höö af Engen  Numro 12                                  Lasz               10
     23      Godh Gräswals engh om                                    Lasz               16
     24      Fnugwals engh mz Enebushar och tuffwer om  Lasz                  10
              Än en engh widh Ånesta ägor   a Carta 31[2]  om  Lass              16
              Utheengh medh wrinneweedh blandh ånesta ägor                     5
                                                                 a Carta 7                            
     25      Kalffue Haga.                                                                         
              Till fishe, timber, tarfweshogh och Swediefall     
              fins ingen lägenheet.                                                                
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Ånesta ägor wedh.                                                                
Här tager wallby Ägor wedh                                           
Enebäch                                                                                               
Här tager Bronnesta Ägor wedh.
 


[1] 10 skrivet 2 gånger.

[2] 7 Överstruket.