D4:26-27

                                                                                            
    
(Rubrik:)                                                                                              
 
Norkiöpingz Sochn,  Brånnesta och  Nawesta byar,  afmätte och
Calculerade så och Ransakat deres qualiteter och quantiteter.                
                                                                                                            
Numro                                                                            Tunne Land   
               Brånnesta Skattegårdhar  2.  och äre bådhe gårder-                
              na lijka i åker och Eengh.                                                        
     2        Wästergierde godh Swartmylla Jordh Uthsädhe          11 ½
     3        Östergierde Leer och Mullblanda Jordh Uthsädhe      16 ¾     
     4        Hårdwals Eengh medh Stoora Eekar om Lasz             70        
     5        Wästere Skattegården hafer Uthsäde i wästergierde  5 ¾        
              Uthsädhe i östergierde                                                    8 3/8 
              En Crone Uth åker blandh Smedieby ägor om Uthsädhe   1    
              Höö                                                                  Lasz       35   
     6        Östre gården Hafuer Uthsädhe i wästregierdhe             5 ¾     
              Uthsädhe i Östergierdhe                                                  8 3/8
              Höö                                                                  Lasz       35   
     7        Haagar twå                                                                            
                                                                                                            
              Till fishe, timber, tarfueshogh och Swediefall befins                  
              ingen Lägenheet                                                                     
                                                                                                            
              Nawesta Skattegårdhar 2. Lijka bådhe i åker och engh           
              så när som den Uth Jorden som är  kommen ifrå wästergården och
              till millan Skattegården i Ånesta                         
     8        Uthsäde i Norregierdet Swarmylla mz Leerblanda Jordh 17 ¼
     9        Södre gierde, Leer och mz Små steen blanda Jordh Uthsäde 19 ½
     10      Godh gräswals engh om                                     Lasz                66
     11      Godh gräswall doch någet Sanck om                 Lasz                56
     12      Skotz engian, Hårdwall och een deell Sanck om  Lasz           8
     13      Östergården Hafuer Uthsädhe i Norre gierde                             9
              Utthsäde i Södregierde                                                             10 ¼
              Höö                                                                  Lasz                65
     14      Wästergården Hafuer Uthsäde i Norregierde                      8 ¼
              Uthsäde i Södregierde                                                              9 ¼
               Höö                                                                  Lasz               57 ¼
     15      Uth Jordh i Norregierdhe Hafuer Uthsädhe                              ¾
     16      Uth Jordh i Södregierdhe Uthsäde                                           1
              Uthengh i alla engier Undantagandes Skotzengen eller 1/8         
              deel af  Wästergårdz Engelåtter om                    Lasz               7 ¾
              Till fishe timber tarfueSkogh och Swediefall befins ingen          
                      Lägenheet.                                                                      
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Smidieby ägor weedh.                                                           
Här tager Haageby ägor wedh.                                                             
Här tager Ånesta ägor weedh.                                                              
Här tager Åslesta ägor weedh.