D4:34-35

                                                                                                                 
            
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Norkiöpingz Sochn Joostorph och Hårsztorph, afmätt Cal-                                         
culerat och Ransakat des qualiteet och quantiteet.                                                       
                                                                                                                                 
Numro                                                                                                           Tune Land
             Hårstorph Crone ½                                                                                      
    2        Östregierde Swartmylla och Leerblandad Jordh Uthsäde     5 1/8       
    3        Wästre gierdhe Skarph Leera och Steenöör.   Utsädhe                      5 ¼     
    4        Fnugh och Hårdwalz eengh om                                           Lasz       10       
    5        Sanch Mååse engh om                                                        Lasz       14       
    6        Kalfue Hage                                                                                                
    7        Beetes Hage och Uthmarchen                                                                      
             Till fishe, timber tarfueskogh och Swediefall fins                                            
             ingen Lägenheet. Eij Heller sträcker sigh ägor-                                              
             na widare än in om Hanck och Stöör.                                                           
                                                                                                                                 
             Joostorph Skatte  1.                                                                                     
    8        Södre gierdet Skarph Leer och Sanck Jordh.   Utsädhe                     9 ¼     
    9        Norre gierdhe Swarmylla och Leerblanda Jordh    Uthsädhe              11       
    10      Tuenne Lychior en Hemma wid gården 2  i engen   Uthsädhe            1 ¾     
    11      Hårdwals engh mz Stora Eekar och Haszlebushar om          Lasz       54       
    12      Mååse engh Sanck om                                                       Lasz       16       
    13      Sanck mååse engh om                                                        Lasz       12       
    14      Tuenne Mååse engiar In i gierden     om 12                         Lasz                   
             doch berges der af icke meer än een åhrligen                       Lasz       6         
    15      Kalffue Haage                                                                                              
    16      Ny röigdh Sweedh                                                                                       
    17      Beetes Haage                                                                                              
             Fiske i Enesiöön, så och någen skoogh till Swediefall                                    
             Mååse engiar till at röiga och optaga befins så myc-                                      
              dett som af nödhen ähr.                                                                                
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Ene Lacus                                                                                                                  
Här tager Gamble Öö ägor wedh.                                                                               
Här tager Stoore Mååszan wedh.                                                                               
Denne Skogzbacken Håller 800 alnar                                                                       
Här tager Jngols torpz ägor weedh.                                                                             
Här tager Gyt torpz ägor weedh.