D4:38-39

                                                                      
 
(Rubrik:)                                                                                                                    
    
Löösingz Häradh Styresta Sochn, afmät och Calculerat så                                           
och Ransakett des qualitet och quantiteet.                                                                   
                                                                                                                                  
Numro                                                                                                           Tunne Landh
               Backegården Skatte  1.                                                                                
     8        Wästergierde Leer och Mulblanda Jordh    Uthsädhe                         36 ¼   
     9        Östergierde, godh Swarmylla mz Leer och småsteen be-                  
               blandat Jordh,  Uthsädhe                                                                  36       
     10      Godh Hårdwals Eengh om                                                  Lasz       18       
     11      Godh Hårdwals Engh om                                                    Lasz       10       
               Utheengh i Toonsz Engen   a Carta 10  om  Lasz                               30       
               Än een Humph i samma eengh i Skiffte medh Wibbersta                   
               och Östere Skattegården i Biärby om                                  Lasz       12       
               Ähn i samma eengh Hafuer Bachegården och Skattegården              
               i Frööbärga med Östere Skattegården i Huseby, Wib-                                  
               bersta och Klockaregården i Dagzbärga i Skiffte   Höö Lass 12         
     12      Backegården Hafuer i Byamåle 29 ½ aln                                                      
               Uthsäde i wästergierdhe                                                                    13       
               Uthsädhe i Östergierde                                                                     12:7 1/3 fd
               Höö Hemma af engerna                                                      Lasz                   
               Höö af Uthengen  a Carta 10              i toons engen            Lasz       21  Lass
               Än i samma engh i Skiffte medh Wibbersta och Östere                                 
               Skattegården i Biärby   13 ½ aln.     Höö                            Lasz       : 2 ¼    
               Ähn i samme engh i Skiffte medh Östere Skattegården                                  
               i Huseby Wibbersta och Klockaregården i Dagzbärga Socken                        
               6 ¾ aln.    Höö                                                                   Lasz       1 ¼     
     13      Beeteshaga                                                                                                  
               Till fishe, timber tarfueshogh och Swediefall, fins ingen lä-                 
               genheet.                                                                                                       
                                                                                                                                  
     1        Wibbersta Skatte  1.                                                                                    
     2        Wästergierde ½ parten godh och ½  part Leer                                              
              och dungh Jordh Uthsädhe                                                                9 ¼     
     3        Östergierde godh Swarmylla Jordh, Uthsädhe                                   14 ½   
     4        Hårdwals eengh om                                                            Lasz       8         
     5        Hårdh och fnugwals engh om                                              Lasz       6         
              Een Humph i Tooms engen   a Carta                    om           Lasz       8         
              Än i samma engh med Fröberga och Backegården                                         
              i Skiffte  18 ¼ aln.       Höö                                                Lasz       3         
              Än i samma engh medh Öster Skattegården i Huseby                                       
              Backegården och klockare gården i dagzbärga Socken                                
     i         Skiffte 23 alnar,    Höö                                                       Lasz       3 ¾     
     6        kalffue Haage                                                                                               
     7        Beetes Hage                                                                                                
              Till fiske timber, tarffweskogh och Swediefall                                                
                   befinnes ingen Lägenheet.                                                                        
                                                                                                                                  
              Frööbärga Crone ½  Skatte 1. Frälse 1.                                                       
     14      Cronegården Hafuer i byamålet  13 ½ aln                                                     
              Uthsäde i wäsztergierde                                                                    5:7 ½ fd
              Uthsäde i östergierde                                                                        5:7 ½ fd
              Höö mz Uthengen i toonsengen  a Carta 10                        Lasz       9 ½     
              Uthengh på Sylltan mz Cronegården i Bärga Lijka i Skiffte Höö         5  lass  
     ?15    Skattegården Hafuer i byamåle 25 alnar                                                        
              Uthsäde i Wästergierde                                                                     11       
              Uthsäde i östergierde                                                                        10:7 1/3 fd
              Höö mz Utengen i Toonsengen  a Cart 10                            Lasz       17 ½   
              Ähn i samma engh i Skiffte mz Wibbersta och Östere Skatte                         
              gården i Biärby  18 ¼ aln.      Höö                                      Lasz       : 3 :      
              Ähn i samma engh i Skiffte mz östere Skattegården i Huse-               
              by, Wibbersta och klockaregården i dagz bärga Sochn  6 ¾ aln                    
              Höö                                                                                   Lasz       1 ¼     
              UthJordh belägen blandh dömmesta ägor, både i åker och engh                    
              Uthsädhe i bådhe gierden tillhoopa    a Carta 11                                7:1 2/3 fd
              Höö                                                                                   Lasz       4 ½     
     16      Frälsegården Hafuer i byamål: 14 ¼ aln.  Lyder till Lindöön              
              Uthsädhe i wästergierde                                                                    6:2 2/3 fd
              Uthsäde i östergierde                                                                        6:1 5/6 fdh
              Höö mz Uthengen i toonsengen   a Carta 10                        Lasz       : 10      
              Ähn i samma engh i Skiffte medh Wibbersta och östre Skatte                        
              gården i Biärby  13 ½ aln.      Höö                                      Lasz       : 2 ¼    
     17      Godh gräswals engh om 12 lasz Hafuer lydt till Fröbärga                  
              för serdeles Skatt 16 mark Smör, och nu säijes wara kiöpt                           
              till frälse Lindöö bönder                                                                                
     18      Beetes Hagar                                                                                               
              Till fishe, timber tarfueskogh och Swediefall finns ingen                     
                             Lägenheeth.[1]                                                                                 
                                                                                                                                  
              (15)? än Haffuer skate-gården ut Engh uedh Gilerhälla  a Carta -                  
               23         Höö Lass    13 lass                                                                        
                                                                                                                                  
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Landzwägen till Norkiöpingh                                                                          
Här tager Belbrunna ägor wedh.                                                                                 
Här tager Tornby ägor weedh.                                                                                    
Här tager Sijckla ägor weedh.
Scala Vlnarum


[1] Härefter utanför ramen för NE.