D4:42-33

                                                                                                                 
 
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrsta Sochn       Huseby afmät Calculerat och                                                          
Ransakat des        qualiteet och quantiteet.                                                                  
                                                                                                                                 
Numro                                                                                                           Tunne Land
               Huseby Skatte  2.  Frälse ½ .                                                                     
    2        Wästergierde, mäst godh Jordh och någet Sankt.   Uthsädhe             30       
    3        Östergierde  godh Swarmylla och Leerblanda Jordh.  Uthsädhe         32       
    4        Godh Hårdwals engh om                                                    Lasz       120     
    5        Godh gräszwals engh doch någet Sanck om                        Lasz       60       
    6        Fnugwals engh om                                                              Lasz       22       
    7        Öster Skattegården Hafuer i Byamålet 31 ½ aln.                                           
             Uthsäde i wästergärdet                                                                    10:6 1/3 fd
             Uthsädhe i Östergierde                                                                     11 ½   
             Höö                                                                                   Lasz       71 ½   
             Än af engen Numro 13   4 ½ Lass                                                                
    8        Wäster Skattegården Hafer i Byamål: 27 ½ aln.                                            
             Uthsäde i wäster gierd                                                                      9:3 1/6 fd
             Uthsädhe i Östergierdhe                                                                    10: 1/6 fd
             Höö af alle engiar, så när på den Engen Numro 5. der Uthi han ingen
              lååt hafuer huilcket är Skiedt Uthi eet Gårdabyyte medh                                
             dömmesta Norre Skattegårdh                                             Lasz       45       
    9        Frälsegården hafuer i Byamåle 8 ½ aln. Uthsäde i wäster gierdhe  2:7 1/6 fd
             Uthsädhe i Östergierde                                                                       3: ½ fd
             Höö                                                                                   Lasz       20 ¼   
    10      Uth Jordz bygningz tompt lyder till Söder Skattegården i Ber-                       
             ga så och i teege Skiffte både i åker och engh 20 ¼ aln.                                
             Uthsädhe i wästergierde                                                                    6:7 1/3 fd
             Uthsädhe i Östergierdhe                                                                      7: 3 fd
             Höö                                                                                   Lasz       46 ¼   
    11      Fröberga och Backegårdtz engh i Skiffte om Skiffte.  Höö Lasz         30       
    12      fnuggewals engh i Skiffte effter som fölier. Backegården 13 ½ aln     
             frälsegården i Fröberga 13 ½ aln  Skattegården i Fröberga 18 ¼ aln 
             Wibborsta 18 ¼ aln Öster Skattegården i Biärby 9 alnar   Höö          12 Lasz
    13      fnuggwals engh Lyder till effterföljandhe gårdar i Skiffte om               
             Skiffte.  Wibbersta Hafuer 23 alnar Öster Skattegården i Huseby                 
    27      alnar. Backegården 6 ¾ alnar. Skattegården i Fröbärga 6 ¾ aln                    
              klockaregården i dagzberga Sochn 6 ¾ aln.  Höö                Lasz       12       
    14      Wibberstadh engh fnuggwall om                                          Lasz       8         
    15      Godh Gräszwals engh Lyder till Cronogården i Torneby och                         
             Cronegården i Grinneby.  lijka i Skiffte  Höö                       Lasz       8         
    16      Godh gräszwals engh Lyder till Cronogården i Fröberga och till                     
             Cronogården i Bärga lijka i Skiffte.     Höö                          Lasz       10       
    17      Godh gräswals engh, lyder till frälsegårderna i Tornby  Höö Lasz 9   
    18      dömmesta Uthengh om Höö                                               Lasz       2         
             Till fishe, i Rööszwijcken, Timber tarfue skogh och Swediefall der     
             till befins ingen lägenheet.                                                                              
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Bärga ägor weedh.                                                                                      
Store Syltan, Häredtz Beetes marck.                                                                          
Här tager Dömmesta ägor wedh.                                                                                 
Här tager Gillerhälla ägor weedh.                                                                                
föfattad 1636 af Johan Rogier