D4:50-51

                                                                                                       
 
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrstadh Sochn Biärby afmät Calcule-                                                                       
rat och Ransakat des qualiteet och quantiteet.                                                             
                                                                                                                                 
    Numro                                                                                                           Tunne Landh
             Biärby Skattegårdar 2.  Lijka i åker och eengh så                                         
             nhär på dhen eengen Numro 4 dher i Lille Skattegården i                              
              Bellbrunda.  Hafwer inne mz Öster Skattegården i byamål                             
    2        Wästergierde Leer och Småsteen mz Mulblanda Jordh.  Uthsädhe         28   
    3        Östergierde Leer mz Mullblanda Jordh.   Uthsädhe                                35   
             En Lyckia[1] medh Ånestaboer  a Carta 7                Uthsädhe    5/8         
    4                                                                                                       Hårdwals eengh medh
Een och små granskogh om                                                                   Lasz       70   
    5        Hårdwals eengh om                                                                 Lasz       35   
    6        Wäster Skattegården  Hafuer Uthsädhe i Wästergierde                          17 ½
             Östergierdhe Uthsädhe medh Lyckan                                                    14 5/16
             Höö Hemma af engierna                                                          Lasz       46 ½
             Uthengh i tons engen   a Carta 10        om                               Lasz       1 ½
    7        Öster Skattegården   Hafuer Uthsädhe i Wästergierde                            17 ½
             Uthsädhe i Östergierde medh Lyckian                                                    14 5/16
             Höö                                                                                        Lasz       38 ½
             Efftershrevne Gårdar Hafuer i Stångamåle i den engen Numro 4                   
             Wäster Skattegården    26 ½  aln.                                                                
             Öster Skattegården  22 alnar. Huilke komme af dhe 4 ½ aln                 
             som Lyder till Bellbrunda Lille Skattegården   Höö                   Lasz       8     
             Eneby Hafwer i Stångemåle 6 ¾ aln.  Höö                               Lasz       12   
    8        Hårdwals engh medh tuffuor och Enebushar lydher till                                   
             Smedieby och säies wara kommen ifrå Biärby,  Huilkett                                
             ähr till troennes Men på Huadh sätt weet Ingen                                             
             Till fishe, timber, tarffueskogh och Swediefall, befins                                     
                         ingen Lägenheet.                                                                              
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Ånesta ägor wedh.                                                                                      
Här tager Bellbrunda ägor wedh.                                                                                
Watn dam
 


[1] Härefter ordet widh överstruket.