D4:54-55

                                                                                                                 
 
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Eneby och Kållstadh i Styresta Sochn afmät Calculerat                                               
och Ransakat des qualiteet och quantiteet.                                                                  
                                                                                                                                 
    Numro                                                                                                           Tunne Landh.
             Kållstadh Cronegårdar 2.  Lijka i åker och Eengh.                                        
    2        Östergierde Sand och någet Leer mz Mylblanda åker Uthsäde 17 ¼
    3        Wästergierde godh Swartmylla med Leerblanda Jordh Uthsäde             19 ½
    4        Sanch och en deell Hårdwals eengh om                                   Lasz       34   
    5        Norre gården Hafuer i östergierdhe Uthsädhe                                        8 5/8
             Wästergierde  Uthsädhe                                                                        9 ¾
    6        En lyckia optagen på Uthmarcken  Uthsädhe                                         3     
             Höö                                                                                        Lasz       17   
    7        Trägården till Norregården                                                                           
    8        Södergården Hafuer i Östergierde  Uthsädhe                                         8 5/8
             Wästergierde Uthsädhe                                                                         9 ¾
             Höö                                                                                        Lasz       17   
    9        Beetes Hagar                  twå                                                                       
             Till fishe  timber  tarfweshogh och Swediefall befins ingen                              
              lägenheet.                                                                                                    
                                                                                                                                 
    10      Eeneby Cronegårdar  2 ½ .  och är den Halfue deelter till                             
             dhe bådhe heele gårderna af Häredtz Fougden och Nembden               
    11      Östergierde swarmylla Jordh   Uthsädhe                                                16 ½
    12      Wästergierde  Uthsädhe                                                                        14 6/8
    13      Hårdh doch fnuggwals eengh om                                             Lasz       30   
    14      Engie Haage    om                                                                   Lasz       6     
             Utheengh blandh Biärby ägor   a Carta 12   Höö                     Lasz       12   
    15      Östergården Hafwer Uthsäde i Östergierde                                            8 ¼
             Wästergierdhe                                                                                       7 3/8
             Höö medh Utheengen                                                              Lasz       24   
    16      Wästergården Uthsädhe i östergierde                                                     8 ¼
             Wästergierdhe Uthsäde                                                                         7 3/8
             Höö medh Uthengen                                                               Lasz       24   
    17      Kalfwe Haga                                                                                               
    18      Beetes Haga                                                                                                
             Till fishe timbher tarfweshogh och Swediefall befins                                       
             ingen lägenheeth.                                                                                          
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Torneby ägor wedh.                                                                                    
Här tager Grinneby ägor widh.