D4:58-59

                                                                                                                 
            
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrstadh Sochn                     Torneby afmät Calculerat och                                       
Ransakat des qualiteet           och quantieteet                                                              
                                                                                                                                 
    Numro                                                                                                           Tunne Landh
             Torneby Crone  ½ . Skatte  1.  Frälse  3.                                                     
    2        Norregierde Leer medh Mulblanda Jordh Uthsädhe                               31   
    3        Södre gierde godh bärande Jordh  Uthsädhe                                          32   
    4        Fnugwall medh tuffuor och eenebuskar  om                              Lasz       46   
    5        Temmeligh godh Hårdwals engh om                                         Lasz       26   
    6        Cronegården Hafuer i Byamåle  9 alnar. Uthsäde i Norregierde              3:6 ½ fd
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                        3:7 2/3 fd
             Höö af Heem engerna                                                             Lasz       8 ¾
             Uthengh på Syllta mz Cronegården i Biärby a Carta 10  Höö Lasz         4     
    7        Skattegården Hafuer i Byamåle 17 alnar. Uthsäde i Norregierde             6:6 5/6 fd
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                        7:3 1/3 fd
             Höö af Heemengiarna                                                              Lasz       16 ¾
             Uth Jordh bådhe åker och eengh i Tingsta Sochn  blandh Kumle                   
             by ägor[1]  14 ½ aln  a Carta 36  Uthsädhe i bege gerden till Hop            10 5/48
             Höö                                                                                        Lasz       12 5/8 
      8        Welborne Haans Kyles Frälse Hafuer i Byamåle 10 alnar.                            
              Uthsäde i Norregierde                                                                           4:2 2/3 fdr
             Uthsäde i Södregierdhe                                                                         4:3 fdr
             Höö af Heem engen                                                                Lasz       9 ¾
    9        Welborne Haans Kyles andre Frälse Gårdh Hafer i Byamål 13 ½ aln.   
             Uthsädhe i Norregierde                                                                         5:5 ½ fd
             Uthsädhe i Södregierde                                                                         5:7 1/6 fd
             Höö af Heem engen                                                                Lasz       13 ¼
    10      Begge Halfue Frälsegårdhar till Lindöö.  Lijka iägor hafua i                    
             Byamåle tillhoopa 23 ¾ aln.                                                                         
              Uthsädhe i Norregierde                                                                         10: ½ fd
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                        10: 3 1/3 fd
             Höö af Heem engerna                                                             Lasz       23 ½
             Uthengh på Sylta  a Carta 10 om                                             Lasz       9     
    11      Uthengh till Styrsta Frälse Gården om                                      Lasz       ½    
    12      Heela byens beetes Haagar                                                                          
             dhe andre beetes Hagar lyda till Huar sin gårdh som Numro Uthwisar.  
             Till fishe timber tarfueshogh och Swedjefall finns Ingen Lä-                    
             genheet.                                                                                                       
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Wibbersta ägor wedh.                                                                                 
Uthmarck.                                                                                                                  
Här tager Grinneby ägor wedh.                                                                                   
Här tager Kållstadh ägor wedh.                                                                                  
Här tager Sickla ägor wedh.
 


[1] Härefter ordet uthsädhe nästan bortraderat.