D4:6-7Nor Köpingz Stadz Söderre                                                                                       
Egår medh all dess åmstendigheter                                                                              
Delinnigerad affmet och Calculerad                                                       
alldeless effter Geometris sätt så Cronne                                               
som skate och frälse och haffuer                                                           
Man här till at achta ehuar man                                                              
finner ett tu iagh uäll flerra                                                                     
utaff ett slagz Cijffrar huille betyda                                                         
och Lenda till e(n)ss part och Lått                                                         
litra a b c d utuissa Lyckernna                                                               
men No eller Ciffran huar och                                                               
enss part och dell.                                                                                 
Och är först till finnadess aff                      
Calculasion eller ut Reckningen                                                             
och sedhan här till att upsök på Cartan                                                  
                                                                
(Karttext:)
                                                                
Här tager Ladugårdz Egår wedh                                                           
Här tager Liura boss Egår wedh                                                            
Här tager wrinneue Egår wedh
Norcopingz Fluuius
Schala Ulnar
Författad 1636 af
Johan Rogier