D4:62-63

                                                                                                                  
            
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrstadh Sochn.  Sichela by           afmät Calculerat och Ransakat                             
           des qualiteet och                       quantiteet.                                                      
                                                                                                                                 
    Numro                                                                                                           Tunn Land
             Sickla. Crone,  1 ½ .  Skatte 1.    Och är den Halfue lagder                          
             till Heele Cronegården.                                                                                 
    2        Wäster gierde en deel god Jord och en deel Sanch Jordh Uthsädhe        24   
    3        Östergierde Leer mz Swarmulla blandat Jordh.  Uthsädhe                      31 ½
    4        Godh Hårdwals eengh om                                                       Lasz       35   
    5        Fnuggwals engh mz Eenebuskar om                                         Lasz       20   
    6        Een Enge Hage om                                                                  Lasz       6     
    7        Stoore Crone gården mz Lille Cronegården som förbenämt ähr,                   
             Hafua tilhopa i byamåle 49 ½ aln.  Uthsäde i Wästergierde      10: 4 1/8 fd   
              Uthsädhe i Östergierdhe                                                                        14   
             Höö                                                                                        Lasz       27 ¼
    8        Skatte Gården Hafuer i byamåle 45 alnar Uthsäde i Wästergierdet 10: 2/3 fd
             Uthsädhe i Östergierdhe                                                                         12: 5 2/3 fd
             Höö aff Hem Engian                                                                Lasz       24 ½
             Klockare Jorden Hafuer i byamåle 17 alnar Uthsäde i Wäster gierde  3. 3 1/6 fd
             Uthsäde i Östergierdhe                                                                          4: 6 2/3 fd
             Höö                                                                                        Lasz       9 ¼
             Uth Jordh bådhe i åker och eengh Lyder till Öster Skattegården                    
             i Grinneby Hafuer i byamåle  6 ¾ aln.  Men nu hafer                                     
             Han bytt sigh till i Humpewijsz i dhet Östre gierdet som Numro                    
             skall Uthwisa.    Uthsädhe                                                                     2 ¼
             Så och för eengen numro 5 een beetes hage, tilhoopa mz Prästegårde
              Till Fishe, timber, tarfweshogh och Swedifall befins                                       
             ingen Lägenheet.                                                                                          
                                                                                                                                 
             (utanför textram, nummer 8:)                                                                        
             än Haffuer skate gården                                                                               
             ut Engh a Carta 23                                                                                       
             iblandh Gillerhälla Egår                                                                                 
             Höö Lass  13                                                                                               
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Torneby ägor weedh.                                                                                  
Här tager Belbrunda ägor wedh.                                                                                 
Beetes Hagan till prästegården och Öster Skattegår-den i Grinne-by.                   
Här tager Styrstadh ägor wedh.