D4:70

                                                                                                
                                                                                                       
Numro                                                                                                
     Biälbruna skate Hemman 3                                                              
2   Wester skate gården Haffuer                                                            
     i by måll 35 ½ allnar                                                                        
     Utsedhe i Södergierde                                                                  9 33/48
     Utsedhe i Nårgerde                                                                      7 42/48
     Höö alss                                                                        Lass       25
     Än Haffuer Wester skategården                                                       
     inne medh sigh en Cronne ut Jordh                                                   
     men Hurru mycket dett är uet ingen                                                  
     Än Haffuer Wester gården ut Jordh                                                  
     i Gillerhella   9 allnar både i åcker                                                    
     och engh  a Carta 23  utsedhe                                                          
     i båda gerden tillhopa                                                                   3 ¾
     Höö                                                                               Lass       4 3/8
3   söder skate gården Haffuer i Bya Mål 27 allnar                               
     utsedhe i Söder gerde                                                                  7 17/48
     utsedhe i Nårgerde                                                                      6  
     Höö allss                                                                       Lass       19
4   Öster skategård haffuer i Byal 36 ½ allnar                                 
     utsedhe i Södergerde                                                                   9 46/46
              utsedhe i Nårgerde                                                             8 5/48
              Höö alss                                                              Lasz       26
5   Söder gerde är är Ler och småsten Jord                                       27
6   Nårre gerde är samme Jordmån utsede                                         22
7   Hårdhualz Engh åm                                                        Lass       40
8   Hårdh ualz Engh åm                                                       Lass       30
     Flerre qualiteter beffinss inte                                                             
                                                                                                       
(Karttext:)                                                                                           
             
Här tager utmarckan uedh                                                                     
Här tager Bierbyss Egår uedh                                                               
Här tager Cickele byss Egår uedh                                                    
Hellabyss betesshage                                                                            
Här tager Styrre stadh Egår wedh                                                          
Här tager Biärby Engh wedh                                                                 
Här tager Smedhby Engh wedh