D4:71

                                                                                                
 
Numro                                                                                                
     Lundh by skate Hemman 1   Frälse 3                                               
9             skate gården Haffuer i bymålle 18 allnar                                 
              utsedhe i söder gerde                                                              7 ½
              utsedhe i Nårgerde                                                                  7 36/48
              Höö aff Hem Engen                                                     Lass     17 ½
              än Haffuer skate gården i Malm ut Jordh                                 
              både i åcker och engh  9 allnar utsedhe i bege gerden till         
              Höö                                                                            Lass    
10           2 frelse gårdar Welborne Mårten Refenstierna                       
              Haffua tillhopa  i byia Måll  40 ½ allnar                                   
              utsedhe i södergerde                                                               16 39/48
              utsedhe i Nårre gerde                                                              17 21/48
              Höö alss                                                                     Lass     39
11           Södherfrelse gården Lyder till tårp i Söder-                             
              manna Landh haffer i by Måll  13 ½ allnar                              
              utsedhe i söder gerde                                                              5 33/48
              utsedhe i Når gerde                                                                 5 39/48
              Höö alss                                                                     Lass     13 ½
12           Söder gerde är Ler Jordh utsedhe                                            30
13           Når gerde är Ler Jordh medh småsten utsedhe                         31
14           Hårdualz Engh fulmedh tufuår åm                                 Lass     70
              Flerre Qualitetr beffinss inte.                                                   
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
             
Här tager utmarcken uedh                                                                     
Här tager Gullbårgh Egår uedh                                                              
Här tager Mallm egår wedh                                                                   
Här tager Hageetåmpta Egår wedh                                                       
Schala ulnar                                                                                          
författad 1636 af Johan Rogier