D4:74-75

                                                                                                
                                                                                                                 
Numro                                                                                             Tunn Land
              Styrrestadh Preste gårdh medh 1 Cronno och 1 frelsehemman      2
               Präeste gården Haffuer i bymåll  18 allnar                                    
              utsedhe i Öster gerde                                                                   6
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               8
              Höö alss men i Långh Engen Haffuer Han 27 allnar                       40 ¼
     3        och en Hump serdeless åm                                                 Lass   10
     4        än H(a)r Preste gården 2 åckrar för sigh siellff  utsedhe                 8 ½
     5        Cronne gården Haffuer i byia Måll  27 allnar                               
              utsedhe i Öster gerde                                                                   9
              utsedhe i Wester gerde                                                                 12
              Höö alz                                                                              Lass   49 3/8
     6        Frellse Lyder till Ujnäss Haffuer i by måll 27 allnar                        
              utsedhe i Öster gerde                                                                   9
              utsedhe i Wester gerdhe                                                               12
              Höö alss                                                                             Lass   49 3/8
     7        Öster gerde är Ler och någåt dungh Jordh utsedhe                        24
     8        Wester gerde är Ler och någåt sandh Jordh utsedh                       32
     9        Wamb Engen ½ sanck och ½ Hårdhualz Engh åm         Lass        65
     10      Långh Engen godh Hårdhualz Engh åm                                Lass   85
     11      uti en Hump i samme Engh Haffuer malm medh                            
              kyrcke byn   3 stenger eller 13 ½ allnar    Höö                   Lass   4
     12      än Haffua de i Mallm en Engh Hump för sigh                                
              sielfft i samme Engh                                                            Lass   4
     13      Enge Hager åm                                                                   Lass   8
              Flerre qualiteteter beffinss inte.                                                    
                                                                                                       
(Karttext:)                                                                                                
             
Här tager Bielbrunna Egår wedh                                                                
Har tager Cieckele Egår wedh                                                                   
Här tager Bierby Egår uedh                                                                       
Här tager Grinneby Egår uedh                                                                   
Här tager utmarcken wedh                                                                        
författad 1636 af Johan Rogier
Schala Ulnar