D4:86-87

                                                                                                                 
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      tunnor      
                              Wnerstad Skate  Hemman  2                                                       
              ähra Licka storra i Egårnna men i                                                                  
              Öre tallett är Wester gården en örre större                                                    
     2       Wester gården Haffuer utsedhe i uester                                                         
              gerde Ler Jordh                                                                           8              
              utsedhe i Öster gerde Ler och dungh Jordh.                                  7 3/8         
              Höö alss                                                                          Lass     30            
     3       Öster gården Haffuer utsede i Wester gerde                                 8              
              utsede i Öster gerde                                                                     7 3/8         
              Höö alss                                                                          lass       30            
     4       Kyrcke Engen Hårdh uall åm lass                                                 30            
              der i tårp Haffuer i ½ Engien   9 allnar i stång                                               
     5       Hårdh ualz Engh der i tårp Haffuer i                                                              
              Stångh fallet   18 allnar och Unerstad huar                                                     
              27 allnar  Höö                                                                 Lass     24            
     6       Fnugh och full medh Ennebusker Engh åm                        Lass     6              
     7       Enge hage åm                                                                  Lass     8              
              Fiske i Brå uicken                                                                                         
              till timber suedijfall eller flerre                                                                        
              qualiteter beffins ingen Legenhet                                                                   

     8                  Tårp Skate Hemman   1                                                                     
     9        utsedhe i Öster gerde godh Jord medh småsten                             7 ½          
     10      utsedhe i Wester gerde Något dungh Jord                                    8              
     11      seltingz uall Engh åm                                                         Lass     10            
     12      Enge Hage åm                                                                 Lass     5              
               uti den Engen Numro 4 medh unerstadh  9 allnar i halff    2 1/8    
               uti den Engen Numro 5 medh unerstadh  18 allnar  Höö  6         
     13      medh Preste gården 18 allnar Preste gård  54 allnar Höö 2         
                                                                                                                                  
              Fiske i Bråuicken flerre qualiteter ähr inte                                                      
                                                                                                                                  
              Storra Cidus Crone  1  Skate  3.                                                                  
     14     Cronne gården Haffuer i bya Mållet   18 allnar i alla                                      
              Egår så när såm på den Enge  Numro 25 och Numro 26            
              utsedhe Öster gerde                                                                     5 40/48      
              Wtsedhe i Wester Gerdhe                                                            5              
              Höö allss                                                                         Lass     18 ¾        
     15      Öster skate gården Haffuer i Byia Måll  47 allnar                                          
              utsedhe i Östergerde                                                                    15 13/48    
              utsedhe i Wester gerdhe                                                               13 2/48      
              Höö                                                                                 lass       56 ¾        
     16      Millan ½ Skate gården Haffuer i By Mål 25 alnar                                         
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 3/48        
              utsedhe i Wester gerde                                                                 6 46/48      
              Höö alss                                                                          Lass     36 ½        
     17      Wester ½ skate gården Haffuer i By Mål 18 allnar                                       
              utsedhe i Öster gerde                                                                   5 40/48      
              utsedhe i Wester gerde                                                                 5              
              Höö allss                                                                                     29 1/8       
     18      Öster gerde ähr 2 delar godh Jord och 1/3 dungh Jord                   35            
     19      Wester gerde är godh Jord ut sedhe                                             30            
     20      godh Hårdhualz Engh åm                                                  Lass     55            
     21      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     30            
     22      en Enge Hump åm                                                            Lass     3              
     23      seltingz uallz Enge lyder till båda ½ skate och Cronne gård om 14
     24      seltingz ualz Engh Lyder till öster skate gåhrden åm           Lass     6              
     25      Lyder till effter shreffnne gårdar Öster skatte                                                 
              gården Haffuer i Stång Mål  18 allnar båda ½ gårdan Haffua                       
               i Stång Mål  25 allnar till hopa skate gården i tånghstadh            
              Haffuer i Stång Mål  32 allnar godh gress ualz Engh åm Lass 40 
     26      Hårdhualz Engh medh tuffår och ennebusker åm                           25            
              Lyder till effter shriffne gårdar Öster skate gård                                             
              Haffuer i Stångh Mål  9 allnar bådha ½ skate gårdan                                    
               Haffua till Hoopa  25 allnar till Prestegården  36 allnar                
              skate gården i tångestadh  14 ½ allnar                                                          
              Fiske i bråuickan flerre qualiteter beffinss inte.                                               
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Brå Wycken Lacus                                                                                   
Tårpp Wt Mark                                                                                        
Har tager utmarken wedh                                                                          
Hage                                                                                                         
Wester gerde                                                                                            
Öster gerde                                                                                               
Här tager Lilla Sidhdus Egår wedh                                                             
Här tager Preste gårdz Egår wedh                                                             
Här tager Tånge Stadh Egår wedh
Schala Ulnar