D4:94-95

                                                                                                
                                                                                                                 
(Rubrik:)                                                                                                   
    
Lösings härad , Östergiöthland,  och Dagsberga Socken                            
             
Numro                                                                                                      Tunnor
                      Brunne by Skate Hemman 2                                               
     2       Nårre gården Haffuer i byia Mål  27 allnar                                  
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 ¼
              utsedhe i Wester gerde                                                                 7 7/8
              Höö allss                                                                         Lass     32 ¼
     3       Söderre gården Har i By Mål  45 allnar                                      
              utsede i Öster gerde utsäde                                                          13 ¾
              utsede i Wester gerde                                                                  13 1/8
              Höö allss                                                                                     55 ¾
     4       Öster geerde är Ler Jord utsede                                                   22
     5       Wester gerde ar är Ler och Nagatt ör Jord                                  
              utsedhe                                                                                        21
     6       godh Hårdualz Engh åm                                                   Lass     50
     7       slätt Hårdualz Engh åm                                                     Lass     36
     8       Rågångh den de i Egyby uillia ärkenna                                         
              för gått huillcke synness uarra den räta                                         
              effter Rår och rör meneffter gerdz                                                
              gården uillia de i Brånneby Haffua                                                
                        Flerra qualiteter beffinss inte                                              
                                                                                                                 
              Giller Hella   Frelsse Hemman  2                                                 
     9        Lyder till Hendelle Welborne Johan Lilleiehöck                           
              Haffua tillhopa i byia Mållett   54 allnar                                        
              ut sedhe i Öster Gerde                                                                 12
              utsedhe i Wester gerde                                                                 10 ½
              Höö allss                                                                         Lass     26 ¼
              Wt Jord både i åcker och engh Lyder till                                     
              uester skate gården i Grinne by i Styre-                                       
              stadh socken Haffuer i by Mål   9 allnar                                      
              utsedhe i Öster gerde                                                                   2
              utsedhe i Westergerde                                                                  1 6/8
              Höö alss                                                                          Lass     4 3/8
              ut Jordh Jordh bade i åcker och Engh Lyder                                
              till Bielbruna Wester skate gården                                                
              i Styrrestadh socken Haffer i By Mål  9 allnar utsedhe                
               i Öster gerde                                                                                2
              utsedhe i Wester gerde                                                                 1 6/8
              Höö alss                                                                          Lass     4 3/8
     10      Öster gerde är ler och dungh Jord utsedhe                                    16
     11      Wester gerde samme Jord Mån utsedhe                                       14
     12      Hårdhualz och fnugh ualz Engh åm                                    Lass     35
     13      ut Engh Lyder till skate gården i                                                   
              Cickella och Tidickss skate gårdh i Fröberga åm                          26
              Haffua till Hopa Lick myckett                                                      
              Flerra qualiteter beffinss inte                                                        
                                                                                                     
(Karttext:)                                                                                                
             
Här tager Daxberga Egår wedh                                                                 
Här tager Eygebyss Egår wedh                                                                  
Här tager Kälsundh Egår wedh                                                                 
Här tagger Dömmestadh Egår wedh                                                          
Här tager Marby Eggår wedh                                                                    
betess Hagge och wtmarck                                                                        
Här tagger Idingh Stadh Egår wedh                                                           
Här tagger Frööberga Husseby Weberstadh Eggår wedh                           
denne marcken segess och skulle haffua[1]         till Engen                             
huillcke syness uell lyckt uarra för heffdan skull                                           
Här tager Daxberga Egår wedh                                                                 
Schala Ulnar
1636. af Johan de Rogeir                                                                          
 


[1] Härefter ett ord oläsligt.