D4:Titelblad

                                                                                                 
                                                                                                            
                 Geometrisk Delination.                                                        
                         eller                                                       
Jordeboock Öffwer Norkiöpingz                                                          
Norre och Södre, sampt Ladhegårdtz Ägorne, tillij-                              
ka, medh Lösingz Häradh, så Frälse som Skatte och Cro-                     
ne Godz, så Wijdha Frälse Ägorne medh Skatte och Crone                  
äre belägne, Hwar[1] ähr at Märkia ehuadh bladh Man                            
Finner i Booken dher Ingen Compass är affrijtat så Wetter
Lijckwäll Norr medh ägorne. Gerade oph åth bladet som
the ähro Liggiandes till.    Medh noga flijt Ransakatt                               
affmätt och Calculeratt, och befins hwars och eens Lägen-                     
heet och tillståndh som Alpha Beeta och Ziffre taalett                             
skole Uthwijsa och medh   Delinationen Correspondera   
                                                                                                            
                                 Stält och affrijtatt                                                 
                                   Anno 1636                                                       
                                       effter                                                             
    
Hennes Konglige Maij:dz Min Allernådigeste Drott-        
ningz Nådige Commendo Aff                                                                
                                                                                                            
                                 Johan Rogier
 
(Längst ner:)
 
Schala Ulnarum effter den nya
Reviderat den 17 Decembiri af 1700
folierat[2]
 


[1] eft överstruket

[2] Härefter två ord oläsliga.