D5:1


(Rubrik:)

Aske heradh. Steens sochn
                      Steen.

Prästegårdh    1.
Skatteheman  ½.
Cronoheman  2.
Cronevthiorder 2.

(Text inom ram:)           

Vthsäde til Prästegården i Wästregerdeth
godh swartmylla                                         13 tunneland
J Östregerdeth godh swartmylla                  10 tunnland
hårdwaldz eng til prästegården höö             30 lass
 
#[1]. Clemet ibidem. Skattehemman. ½ såer i Wä-
stregerdet godh swartmylla    9 tunnor
J Östregerdet                       7 tunnor
Engh til höö                          18 lass
 
Carl Skreddare Cronohemman.                 1.
Såer i Wästregerdet             8 tunnor
J Östergerdet                       7 tunnor
höö til                                  18 lass
 
Börie Cronohemman                                 1.
Såer i Wästregerdet             10 tunnor
I Östergerdet och                 10 tunnor
Engh til höö                          28 lass
 
Obrukatt öhrjord i Wästergerdett til
Prästegården                        2 tunnor
Carl ibidem                          1 tunna
Börie ibidem                        1 ½ tunna
Skattegården                        1 ½ tunna
 
Andre nyttigheeter som är fiskewatn
qwarnefald, humblegård, swedie och
tarfweskogh finnes til förbemälte by intet.
 
 
 
(Text utanför ramen:)
 
Byeskifte till preste stom-
men 31 aln bred åker.
 
#Hafwer i Byemål
med Cronevthiorden
20 alna bred åker
och vthiorden kan
icke uthtegas? för
än Reuisionen heliandes  warder
Hafwer i byeskifte med en Croneuthiord Rentar ¾ tunnor
15 alna bred åker.
 
Hafwer i Byeskifte 20 alna bred åker.
 
denne by kan
intit fögat
någen tijd
blifwa skatlagdh.
 
(Karttext:)
 
Godh hårdwaldz engh
 
Godh hårdwaldz engh.
 
Godh hårdwaldz engh
 
Steen
Stens kyrkia
 
Godh hårdwaldz eng.
 
Godh byrdigh swartmylla med små sten och öhr beblandat.
 
Godh byrdig swartmylla medh små sten och öhr beblandat
 
Här tager Nyckle by ägor wid.
 
Lindh
 
Lind.
 
Lind.
 
Betes waldh.
 
öriord
 
öriord
 
En öhrbacke. Jgenlagdh åker som ingen sädh kan bära för solennes heeta och torka skuldh.
 
Skenwaldz engh
 
Scala ulnarum


[1] Insigneringstecken