D5:10-11


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn
Fröberga Cronehemman       4.
Skatte vthiord 1.
Frelse vthiord 1.

(Text inom ram:)

1. Fröberga Cronehemman   1.
Rentar 6 tunnor korn i afra. hafwer i
byeskifte 32 alna bred åker.
                      { i Östergierdet     6 tunnor
Vthsäde[1]        { i Wästergierdet  5 tunnor

Engh til 20 lass höö.
Nödtorftig skog til trinne och brensle. och
fiskewatn i Wäter, flere lägenheeter fins
der intit.

2. Jbidem Cronehemman      1.
ähr lijka i renta, byeskifte, vthsäde,
och lägenheet i wåte och torre.

3. Jbidem Cronehemman      1.
Ähr lijka i renta, byeskifte vthsäde
och lägenheet i wåte och torre.

4. Jbidem Cronehemman      1.
Ähr och lijka stor med de 3 förskrefne
cronehemman i renta byeskifte
vthsäde, och lägenheet i watn och på landet.

En skatte vthiord i Fröberga.
Hafwer i byeskifte 16 aln bred åker
                      {i Östergierdet   3
Vthsäde         { i Wästergierdet  2½

Engh till 10 lass höö.
Skog vthmarck, och fiskewatn lijka med
de andre, doch effter sin deel och cwota


En frelsevthiord i Fröberga.
Hafwer i byeskifte 4 alna bred åker
sår i Östergierdet                  ¾ tunnor
i Westergierdet                     ½ tunnor
Eng til             11 såtan höö


(Karttext:)

Enge hagar til hele[2] byen
Betes wald
Beteswald.
Wästergierdet
öriord.
skierf ör iord
Fröberga
Östergiärdet
Fröberga
hårdwaldz engh.
Starwaldz eng
Lind.
öriord.
Hårdwaldz eng.
Scala ulnarum


[1] vthsade ms
[2] hole ms