D5:101-102


(Rubrik:)

Orlunda sochn                                            } Elgesiöö J Bjälbo sochn
Grimskumbla Cronehemman 1                  } Skattehemman                  1
                                                                     Cronehemman                  1

(Text inom ram:)

1. Grimmskumbla Cronehemman               1
Hafwer i byeskifte 100 alna
bred åker. Och rentar korn 10 spann
Jbidem vthiord                     1
Rentar 10 span korn ähr
inne vthi förbemälte skiffte
Vthsäde J Wästergierdet      16 tunnor
Vthi det andra Södragierdet
går Grimmskumbla i skifte med
Elgesiö och hafwer der i bye-
skifte med vthiorden 24 alna bred
åker. Vthsäde 14 tunnor
Engh till 24 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och nå-
gen skog, till brensle.
Grimskumbla går i skifte med
Elgesiö både i åker och eng, skog
och marck.

2. Elghesiöö. Skattehemman     1
Hafwer i byeskifte i Grims
kumble gierde 103 alna bred
åker. Vthsäde           14 tunnor

J dee andre twuenne gierden
hafwer Skattegården 48 alna
bred åker. Vthsäde i det Södre
gierdet            10 tunnor
J Mellangierdet      12 tunnor
Engh til           36 lass
höö. Nödtorftig vthmarck.

3 Elgesiö. Cronehemman
Rentar            10 span korn.
Jbidem Vthiord                    1
Rentar 7 span korn
Jbidem Vthiord                    1
Rentar            1 span korn
Hafwer i byeskifte 48 alna
bred åker med des tilliggande
vthiorder.
Vthsäde i hwardera gierdet 12 tunnor
Eng till 18 lass höö.

En skatte vthiord til Stafwelösa
skattegård hafwer i byeskifte 12
alna bred åker.
Vthsäde i begge gierden 5 tunnor
Eng til 8 lass höö.
Denne vthiord ähr belägen näst
wid cronevthiorden til Grimskumbla.

(Text på kartan:)

Betes hage

Öriord

Öriord

Hårdwaldz eng

Hårdwaldz engh

Skenwaldz engh

Suartmylla

GRIMSKUMBLA

Hårdwaldz engh

Beteshage ful med skog

Hårdwaldz engh

Beteshage

dungiord

Måsse

ELGESIÖ

Leer och sandblandat Jordh

Hårdwaldz eng


Scala ulnarum