D5:103(Text inom ram:)

Aletorp Frelsehemman         1.
Hafwer en staakade och särskilde ägor.
Vyhsäde J Östergierdet        18 tunnor
J Westergierdet                    17 tunnor
Engh till 20 sommarlass höö.
Een liten trägård. Någen vthmarck.
flere lägenheeter fins till Aletorp intit.
En vthengh til Alatorp finns igen folio[1]
till 4 sommarlass höö.

2 Lycketorp Frelsehemman
Hafwer enstakade ägor
Vthsäde         J Östergierdet       11
                      J Wästergierdet    11
Engh till 20 lass höö. God skogz-
hage och nödtorfftig vthmarck.

(Karttext:)

Aletorp

Godh suartmylla

Godh suartmylla

Hårdwaldz engh


Scala ulnarum


God suartmylla

Godh suart mylla

Mosse eller sanck starwaldz engh

Lycketorp

Hårdwaldz engh

Hårdwaldz engh

God suartmylla


[1] Sidhänvisningen saknas