D5:109-110


(Rubrik:)

Hälgona sochn: Laghmansberga                  Croneheman    3    Frelseheman   6
Höghelid Skatteheman          ½

(Text inom ram, sid 109:)

1. Höghelid Skatteheman      ½
Går i skiffte medh Lagmansberga.
Hafwer i byemål 24 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet    10 ¼  tunnor
                      J Södregierdet[1]   10 ¼  tunnor
Engh til 20 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck, och elliest god lägenheet
med wreeter. Vptagne på vthmarcken
En skattevthiord till Högelid[2]
fins igen i Orlunda. folio 99

2 Lagmansberga Croneheman                    1.
Rentar 12 ½ span korn.
Cronevthiord ibidem Rentar 5 span korn.
Hafwer i byeskifte med nästskrefne
vthiord 26 alna bred åker.
Vthsäde         J Norrregierde     11 ¼ tunnor
                      J Södregierdet      11 ¼ tunnor
Eng till 24 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck, och wreter på vthmarcken
til                   4 tunnor

(Text inom ram, sidan 110:)

3 Lagmansberga Cronehemman                 1.
Rentar 17 ½ span korn. Hafwer
i byeskifte 26 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde          11 ¼ tunnor
                      J Södregierde          11 ¼ tunnor
Engh til 24 lass höö. Nödtorftig
vthmarck, någen skog, och wreter på
vthmarcken til 4 tunnor

4 Cronehemman Jbidem       1.
Rentar 8 span korn. Hafwer i
byemål 12 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet     5 tunnor
                      J Södregierdet     5 tunnor
Engh till 11 sommarlass höö.
Nödtorfftig vthmarck. och wreter
på vthmarcken til                  2 tunnor

5. Lagmansberga Frelsehemman                1.
Hafwer i byeskifte 25 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde     10 ¾ tunnor
                      J Södregierde     10 ¾ tunnor
Eng til 22 lass höö. Nödtorftig vthmarck.

6 Frelsehemman Jbidem       1.
Lijka stort med nästskrefne hemman i
skifte och vthsäde, och lägenheet.

7 Frelsehemman                   1.
Hafwer i byeskifte 26 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierde    11 ¼ tunnor
                      J Södregierde     11 ¼ tunnor
Eng til 24 lass höö.

8 Frelsehemman Jbidem      1.
Byemål 23 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde     10 tunnor
                      J Södregierde     10 tunnor
Eng til 20 lass höö.

9 Frelsehemman  Jbidem     1.
Byemål 28[3] alna bred åker.
Vthsäde J begge gierden 10 tunnor
Eng til 20 lass höö.

10 Frelsehemman Jbidem    1.
Byemål 20 alna bred åker.
Sår i hwardera gierdet    8 tunnor
Eng til 17 lass höö.
Wreeter til 35 tunneland finnes
til heel byen.

(Text utanför ramen:)

Til Lagmansberga ähr god
sädesiord, gode wreter til 35 tunnor
dem de hafwa deelat sig emel-
lan. Nödtorftig vthmarck och
någen skog. gode behålne heman.
 (Text på kartan:)

Suartmylla

Lind

Sånd blandat iord[4]

Sånd iord[5]

Sånd iord[6]

Hårdwald eng

Sånd iord[7]

Högelid

Lagmansberga

Starwald eller kiär eng med tiocka wijdebuskar

Skeenwaldz eng

Hårdwaldz engh

Suartmylla

Eng

Sånd iord[8]

Högelidz wrett

Suart mylla

Eng

Eng

Skenwaldz eng

Scala ulnarum


[1] Sodregierdet ms

[2] Hogelid ms

[3] Överskriven siffra, 28 och 29

[4] Skall vara: Sand blandat iord

[5] = Sand iord

[6] Se not 2

[7] Se not 2

[8] Se not 2