D5:12-13


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn.
Tuddorp Cronehemman       1.
Frelsehemman                      1.

(Text inom ram, folio 13:)

1. Tuddorp cronehemman     -1. Rentar i afra korn 15 span.
Hafwer i byeskifte 16 alna bred åker vthsäde i norregierdet 10 tunnor.
Vthsäde i Södergierdet[1]        10 tunnor
doch mechta skierf ör och sandiord.

Jbidem en cronevthiord rentar 12 penningar inrechnat med
des vthsäde vthi de förskrefne 10 tunneland i både gierden.
Nödtorftig skog till brensle och gårdefångh. Elliest ähr och der
till en lijten siö vthi hwilken ingen fisk ähr. flere lägenheeter
fins till förbemälte Tuddorp intit, och ähr en ganska illa behållen
gård. 1. för der ähr en mechta skiärf ör och sandiord som sellan
bär säd. 2; ähr der til en elack och sanck Engh, så att der icke
kan blifwa meer än 16 lass höö.

2. Tuddorp frelsehemman     ½.
Hafwer i byeskifte 8 alna bred åker.
Vthsäde i Norregierdet         5 tunnor.
Vthsäde i Södregierdet[2]        5 tunnor.
Engh till 8 lass höö. skog och vthmarck effter nödtorften.

3. Långetorp Cronehemman ¼.
Rentar i afra 6 spän korn. Brukat åker som
åhrligen såås 2 ¾ tunnor. Obrukat åker 5 tunneland.
Engh till 16 lass höö: flere lägenheeter finns dertil intit.

4. Hösehemmet, ett torp vptaget på Siökumbla ägor det skatte
gården i Siökumbla hafwer sig tilegnat och förmenar
det skal wara hans ågierdes torp. Hwilket hemstelles
vthi högha öfwerheetenes nådige[3] Deliberation. och kunde wäl
blifwa der af 1/8 dels hemman effter det icke ligger boolbyen
för när i någen måtta. Vthsäde til hwart åhr 1 1/8 tunneland.
Eng til 4 lass höö.(Karttext:)

sanck starwalz engh

Norre gierdet
skiärf öriord

Tuddorp

En liten siöö.

södre gierdet
ör och sandiordbetes hage

sand iord.

hårdwaldz engh

ödes åker

Långetorp

Eng til Hösehemmet

Hösehemmet


[1] sodergierdet ms

[2] sodregierdet ms

[3] nadige ms