D5:14-15


(Rubrik:)

Kiälfuesteens Sochn
Lårstadh Cronehemman       2.
Frelsehemman                      2.

(Text inom ram:)

1. Lårstadh Cronehemman   1.
Rentar i afra korn 18 span 3 fierdingar
hafwer i byeskifte 20 alna bred åker
Vthsäde i Norregierdet         12 tunnor
J Södergierdet[1]                    12 tunnor
Engh till 20 lass höö.
Nödtorftig wasmarck och skog till
Brensle och gårdefångh. Godh enge
hage i skogen

2. Cronehemman ibidem       1.
Rentar i afra korn 18 span 3 fjerdingar.
Hafwer i byemål[2] 20 alna bred åker
En vthiord ibidem rentar 3 öre pen:ningar
Vthsäde med vthiorden i Norre
gierdet                                  12 ¼ tunnor
I Södregierdet                      12 ¼ tunnor.
Eng til 28 lass höö.
Skog och wasmarck effter nödtorfften.
Enge hage i skogen kallas Sättran.

3. Frelsehemman ibidem       1.
hafwer i byeskifte 20 alna bred
åker. Vthsäde i Norre gierdet   12 tunnor
I Södre gierdet                     12 tunnor
Eng til 28 lass höö.
wasmarck och skog effter nödtorften.

4  Frelsehemman ibidem       1.
Hafwer i byemål 20 alna
bred åker. sår i Norregierdet 12 tunnor
I Södregierdet                      12 tunnor
Eng till 28 lass höö.
wasmarck och skog effter nöd
torften. Enge hage i skogen
lijka som de andra.
5 En vthiord til Klåckaregården
Vthsäde hwart annat åhr       ¼ tunnor

6 En engh til Klåckaregården til
8 såtan höö.

Lårstad engehagar finnes igen
nästföieande folio                 16.

(Karttext:)

Godh hårdwaldz engh

Måsse

Betes hage.

Leerblandat åker.

god hårdwaldz engh

skogz backe


Norregiärdet.

suartmylla.

Engh.

Skogig hårdwaldz engh

Lårstad.

Södergierdet.

Suartmylla.

Leerblandat åker.

Scala ulnarum.


[1] sodergierdet ms

[2] byemal ms