D5:151


(Rubrik:)

Aske häradh. Styra sochm.

(Text inom ram:)

Tofwetorp

1. Croneheman     1
2. Vthsädhe det ena åhret     10 tunnor
3. Andra åhrs vthsädhe          7 tunnor
4. Engh till     20 lass
En vthiord inrechnat vthi vthsädet
i Tofwetorp

5 Jbidem Cronoheman     1
Det ena åhrs vtsädhe     10 tunnor
Det andra åhrs vtsädhe    7 tunnor
Engh till     20 lass
Vthmark fins till förskrefne går-
dar, doch ingen suedie eller
tarfueskogh.

Effter det att förskrefne hemman ähre
lijka store, giordes eij behof någet notera
hwars och ens byeskifte.

(Text på kartan:)

Dymosse eller sanck kärengh

Öriordh

Öriordh

Scala ulnarum.